Návod jak aplikovat dekorační barvu Arthe Metal pro interiér

31.03.2019
864
autor Ivan Vlček

ÚVOD
Arthe Metal je originální produkt od italského výrobce, společnosti SPIVER s.r.l. na dekoraci vašeho interiéru. Jeho koupí se klienti řadí mezi množství spokojených zákazníků po celém světě. Doufáme, že budete s naším produktem spokojený a zůstanete naší společnosti věrný i nadále. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace produktu Arthe Metal se u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací materiálu Arthe Metal věnujte několik volných minut svého času a pozorně si přečtěte tento návod k jeho použití. Nedodržení popsaných pokynů může být příčinou úrazu, zranění způsobených nevhodným používáním s ohrožením života nebo poškození materiálu. Předejdete tak možným rizikům spojeným s používáním nebo nesprávnou aplikací tohoto produktu. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Údaje uvedené v tomto návodu k použití se vztahují na výsledky laboratorních testů v praktických aplikacích na určeném místě a tyto se mohou mírně lišit v závislosti na změněných podmínek použití. Tento návod k použití anuluje a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si návod pečlivě uschovejte. V případě postoupení produktu jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

VLASTNOSTI
Dekorační materiál Arthe Metal patří do skupiny Arthe a řadí se mezi špičku svého druhu. To hlavně svou kvalitou zpracování a použitých materiálů. Jeho největší výhodou je zdravotní a ekologická nezávislost, protože suroviny pro jeho výrobu jsou chemicky neupravené a čisté materiály na vodní bázi. Proto se také dekorační barva Arthe Metal začala rychle používat při vnitřních úpravách nemocnic, restauracích, hotelů, bank a pod. Svou dobrou pověst si získala hlavně díky dobrému vzhledu, jednoduché aplikaci a vlastnostem jakými jsou trvanlivost, otěruvzdornost i omyvatelnost vodou. Arthe Metal umožňuje uplatnit tvůrčí aktivitu a představivost aplikátorů, k obohacení příbytků důležitou hodnotou elegance a souladu. Arthe Metal vytváří dekorační efekt s hrou světla a stínů. Vzhled plasticity i konzistence materiálu přispívají k tomuto optimálnímu výsledku. Jednoduchá aplikace spojuje krásu dekorace s nejnovějšími technologiemi, přidávající aplikovaným plochám vzhled kovu. Metalická barva Arthe Metal je složena ze speciální akrylové emulze, nezměnitelných kovových pigmentů, UV odolných částic, anorganických i organických barviv a dalších přísad.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dekorační barvu Arthe Metal nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví a pochopili týkající se nebezpečí. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s materiálem nehrají. Tento materiál mohou aplikovat děti starší než 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostali pokyny týkající se bezpečného použití materiálu a pokud pochopili týkající se nebezpečí. Operace čištění a údržby materiálu i nářadí ze strany uživatele nesmí provádět děti, pouze pokud mají více než 8 let a pracují pod dozorem. Materiál a nářadí uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let a osob se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi. Pokud s materiálem nebudete pracovat delší dobu, necháváte jej bez dozoru, před jeho aplikací i její ukončením a čištěním ho vždy uzavřete originálním víkem. Nářadí pokaždé uložte na bezpečné místo.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vědra, fólie, atd.) jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Dekorační materiál Arthe Metal je určen k dekoraci povrchu kromě stěny i na omítkový a sádrový povrch, beton, dřevo, sádrokarton, umakart, kov i plast. Může se aplikovat i na povrch silných zdrojů tepla jakými jsou např. krb, radiátor, atd. Dekorační barva pro interiér Arthe Metal je vyráběna na vodní bázi ze pryskyřic, které mají určitý stupeň odolnosti vůči vysokým teplotám. Pokud jsou tyto teploty překonány, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobek "zežloutní". V každém případě odmítáme jakoukoliv odpovědnost za použití při nadměrně vysokých teplotách. Doporučujeme vždy si ověřit vhodnost a účinnost výrobku při každém specifickém případě. Důležité je použití podkladové barvy Genyus Special. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné.

Jeho aplikace je povolena v prostorách obývacích pokojů, kuchyní, ložnic, koupelen, dětských pokojů, chodeb, wellness, kanceláři a jiných pracovních, komerčních či soukromých míst. Samozřejmostí je použití v budovách venkovské turistiky, hotelech, motelech a mnoha jiných strukturách určených na ubytování. Aplikace dekoračního materiálu Arthe Metal je povolena v prostorách i ve vlhkých prostředích, pro privátní projekty, ale samozřejmě i na hotelové a komerční objekty, či reprezentační prostory. Tento produkt spolu s patřičným ochranným lakem má takovou vlastnost i výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadající na povrch ve sprchovém koutu a tudíž je také určen k dekoraci povrchu, který je v přímém styku s vodou.

PŘEDBĚŽNÉ OPERACE
Po vybalení obsahu balení zkontrolujte, zda námi dodané materiály nejsou poškozeny. Pokud jste si zakoupili tónovaný materiál Arthe Metal, ověřte si obarvený odstín. Pokud je na materiálu vidět poškození, příp. nesoulad v odstínu, nepoužívejte ho. Obraťte se na nás jako na svého dodavatele produktů Arthe Metal. Důrazně doporučujeme používat během aplikace penetrační i podkladové barvy, barviva, ochranné laky a nářadí vlastní značky SPIVER, které považujeme za nejvhodnější pro dokonalý vzhled produktu a estetickou kvalitu, aniž by byla ohrožena kompatibilita produktů používaných mezi jednotlivými vrstvami. V případě, že se tak nestane, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli aplikaci se špatným či neuspokojivým výsledkem. V takovém případě neneseme odpovědnost ani za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním materiálu osobou, která ho aplikuje i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

Poznámka:
Žádný produkt potřebný na tuto aplikaci nevypouští zápach a ani během celé aplikace nevzniká žádný pach jako např. čpavek a pod.


PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy, kde má být aplikace dekorační barvy Arthe Metal, musí být dokonale čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistot i separačních látek a měly by být vyrovnané stěrkovou hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti a olejů, napuštěné penetračním nátěrem.

Poznámka:
Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekoračního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva Fissativo a je vyrobena ze pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla penetrace účinná.


Pozor!
Při aplikaci materiálu Arthe Metal dodržujte základní bezpečnostní předpisy osobní ochrany, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Podkladová barva může vyvolat alergickou reakci. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou i mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem a obličej opláchněte vodou. Vyhýbejte se kontaktu s očima a dlouhodobému styku s pokožkou. Při vniknutí aplikovaného materiálu, resp. barvy do očí vypláchněte tyto oči hojně vodou příp. i mýdlem při dobře otevřených očních víčkách a vyhledejte lékaře. V případě kontaktu těchto výrobků s pokožkou, pečlivě omyjte takovou pokožku s velkým množstvím vody a mýdla. V situaci spolknutí aplikačních materiálů vyhledejte lékařskou pomoc. Materiály neaplikujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. Materiál Arthe Metal včetně jeho penetračních i podkladových barev, barviv a ochranných laků je citlivý na mráz. Odstraňte jakékoliv nadměrné množství vody z povrchu balení dekorační barvy Arthe Metal před použitím. Materiály před použitím velmi dobře protřepejte a důkladně promíchejte ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti. Nepřidávejte vodu. Skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci.


APLIKACE MATERIÁLU
Po dokonalém vyschnutí penetrace je pro dosažení perfektního efektu nezbytné použít bílou podkladovou barvu Genyus Special. Tato se aplikuje rovnoměrně s plochým štětcem nebo válečkem s krátkými vlasy, zařízením typu "AIRLESS" nebo stříkáním pomocí vhodného kompresoru včetně externího směšovače vzduchu. Jako techniku postřiku je vhodné aplikovat výrobek pravidelně, bez náhlého zrychlení, držet pistoli kolmo a v konstantní vzdálenosti od aplikovaného povrchu. Podkladová barva se vždy aplikuje na dvě vrstvy dostatečného množství, přičemž každá vrstva je zředěná s 40 - 50% vody a druhá vrstva se aplikuje přibližně po 4 hodinách zaschnutí první vrstvy při teplotě 20°C. Takto nanesený nátěr nechte proschnout přibližně 6 hodin (v závislosti na druhu podkladového materiálu). Při aplikaci nechte povrch dobře vyschnout mezi jednou a druhou vrstvou. Materiály jako je kov natřete minimálně v jedné vrstvě univerzální základní syntetickou antikorozní barvou S2000 a až potom potřete podkladovou barvou Genyus Special. Naše vysoce kvalitní vodou omyvatelné podkladové barvy pro interiér na vodní bázi jsou patřičně vyrobené s vodními polymerovými emulzemi, speciálními plnivy, pigmenty zvýšeného krytí a vybranými přísadami. Díky své výtěžnosti, mimořádně vysoké přilnavosti a svému ukotvení jsou určeny pro následující aplikaci Arthe Metal, jejíž dodají dokonalou stejnorodost dekoračního dizajnu. Současně regulují správnou absorpci dekorační barvy Arthe Metal. Samozřejmostí je její nejlepší zpracovatelnost a usnadnění aplikace na podklad, který má být aplikován. Speciální nátěr Genyus Special má vynikající barevnou vydatnost a vytváří sametový vzhled s příjemným s povrchem, který je velmi jemný na dotek.

Poznámka:
Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami se liší v závislosti na okolních podmínkách (např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a podkladové barvy Genyus Special jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, materiál Arthe Metal by mohl ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku.

Pozor!
Doporučujeme použití materiálu v malém testovacím prostoru před zahájením finálního povrchu. Důrazně také doporučujeme před aplikací provést v malém měřítku vlastní test kompatibility nátěru a požadovaného efektu z materiálu před konečnou aplikaci. Vzorkovnice Arthe Metal znázorňuje barevné příklady použity na bílé podkladové barvě jakož i barevné podkladové barvě Genyus Special. Pokud je požadována větší jednotnost a hloubka odstínu, doporučujeme použít obarvené podkladové barvy dle zvoleného odstínu Arthe Metal.


DEKORACE MATERIÁLU V PROVOZU
Počkejte do úplného vyschnutí podkladové barvy Genyus Special a pak začnete nanášet materiál Arthe Metal. Doba schnutí podkladového nátěru je obvykle 4 hodiny. Obě neutrální barvy Arthe Metal mohou být použity jako jsou bez přidání barviv nebo zabarvené s tónovacím strojem. Před zahájením nanášení dekoračního materiálu Arthe Metal důkladně promíchejte jeho balení ručně se špachtlí nebo mechanickou míchačkou při nízké rychlosti až do docílení stejnorodosti barvy. Řiďte se podle pokynů na aplikaci uvedených výše v tomto návodu. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut. Po dokončení tónování je nezbytné balení materiálu Arthe Metal zavřít, protřepat a důkladně promíchat ručně se špachtlí nebo mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti, dokud se nedocílí homogenní odstín. Po promíchání je materiál připraven k použití a vytváření dekorace. Před každým dalším použitím doporučujeme takto zamíchány balení opět důkladně promíchat.

Dekorační materiál Arthe Metal ve zvoleném odstínu nanášejte na povrch shora směrem dolů a z levé strany doprava pomocí plochého štětce s krátkou rukojetí pro dosažení štětečkovýho efektu Pennellato. Tento speciální štětec díky zvláštním rozměrům umožňuje rychle docílit dokonalou dekoraci. Použitím obyčejného štětce se výrazně zpomaluje práce. Přírodní vlasy mají strukturu, která pohlcuje a zadržuje nátěr ve štětci. Navíc roztřepené konce štětců z přírodních vlasů nabízejí hladký výsledek při použití dekorační barvy Arthe Metal. Postupujte tak, abyste dosáhli rovnoměrnou tloušťku vrstvy přibližně 1 mm. Tuto vrstvu dobře roztírejte a nanášejte po ploše ve více variantách, např. nepravidelnými krouživými tahy, střídavými pohyby do kříže, vertikálně, horizontálně, příp. šikmo. Způsob aplikace záleží od požadovaného efektu. Tento postup opakujte na celý povrch a tím docílíte charakteristický metalický efekt a sametový nádech na dotek. Ujistěte se, abyste dosáhli zcela rovnoměrné rozložení nátěru na povrch, protože materiál se nanáší v jedné vrstvě. Obvykle je postačující jedna vrstva dekorační barvy Arthe Metal, s níž pokryjete celou plochu povrchu. Dokončený povrch tímto způsobem nechte vyschnout nejméně na 12 hodin.

Jakmile začne aplikovaná barva Arthe Metal zasychat přibližně po 5 - 10 minutách (přesný čas se může lišit v závislosti na povětrnostních a okolních podmínkách, např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.), lze předtím na částečně zaschlém aplikovaném povrchu vytvořit štráfkovaný efekt Rigato mírným tlakem s naším plochým kartáčem pro získání konečného efektu dekorace Arthe Metal.

Dekorační efekt Frisè docílíte pomocí houby Arthe Metal krouživými pohyby na mokrou vrstvu aplikované plochy. Výsledný dekor je zřetelně vidět po aplikaci poslední vrstvy Arthe Metal a dokonalém vysušení celého povrchu asi 4 až 5 hodin.

Pro vytvoření vzhledu plátkového zlata a stříbra Foglia použijte speciální houbu Arthe Metal ve tvaru čtverce s rozměrem 12 cm. Na aplikovanou plochu přibližně 1 m² vytvořte s touto houbou nejdříve jeden vodorovný pruh. Po tomto kroku vytvořte následně vertikálním pohybem čtverec svisle po každé druhé šířce čtverce používané houby. Stejný postup opakujte na celý povrch.

Na takto aplikovaný povrch který je dokonale zaschlý, můžete vytvořit výraznější efekt dekorační barvy Arthe Metal. Takový vzhled dosáhnete sjednocením vrstvy v druhém nátěru stejně obarveného a nanášeného dekoračního materiálu jako byla aplikována a dekorována první vrstva Arthe Metal. Tento krok napomáhá homogenně rozložit barvy i v jakýchkoli štěrbinách či dutinách vytvořených v dříve nanesené vrstvě Arthe Metal. To má za následek detailnější a pravidelné barvy i barevné odstíny. Tímto způsobem dokončíte dekoraci tak jak je uvedeno ve vzorníku Arthe Metal. Obvykle se používají jen dvě vrstvy dekoračního materiálu na dokončení dekorační barvy Arthe Metal. Takto dokončen povrch nechte vyschnout nejméně na 6 až 8 hodin.

Poznámka:
Abyste se vyvarovali viditelných přesahů a spojů, vlhká barva se nedoporučuje nanášet opakovaně na stejná místa. Jednotlivé úseky dekorujte postupně jeden po druhém a nechávejte mezi nimi asi 1 cm široké mezery. Barvou pokryjte přibližně 1 - 2 m² nepravidelné plochy, okraje nezarovnávejte a vytvořte nesouměrný trhaný tvar. Následně celou plochu sjednoťte bez materiálu se štětcem s krátkou rukojetí. Po sjednocení můžete pokračovat v dekoraci do poloviny aplikovaného povrchu, čímž dokončíte první úsek na úrovni podlahy. Po dokončení první části plochy přibližně 3 m² můžete začít dekorovat další, přilehlý úsek zase od stropu. Doporučujeme dekorovat celou plochu najednou, pokud možno vždy pokračovat bez znovuzahájení a přerušení po celistvých plochách, čímž se zabrání přechodu na předtím natřenou plochu a vytvoření shlukům.

DOPLNĚNÍ MATERIÁLU
Za účelem doplnění jedinečnosti, svěžesti, brilantnosti a elegance dekorovaných povrchů je možné přidat před aplikací do dekorační barvy Arthe Metal třpytivý produkt Krystalia. Tento doplňkový výrobek bude dělat aplikované povrchy ještě více exkluzivní a prestižní, aniž by se tím minimálně zmenily jejich chemicko-fyzikální vlastnosti, jako je snadnost nanášení, viskozita, barva a pod. Toner Krystalia pouze změní konečný vzhled natřeného povrchu, čímž uživatel docílí unikátní a vzácnější vzhled zvýrazněním úžasných světelných efektů. Toner Krystalia je stříbrný prášek z potažené polyesterové fólie hrubé 0,2 mm, speciálně vyvinutý pro vytvoření barevných a dekoračních efektů. Doporučujeme smíchat jedno balení 100 gramů do 2,5 litrové dekorační barvy Arthe Metal, resp. 25 gramů do balení 750 mililitrů. Poměr tohoto práškového toneru může být přidán podle potřeb a požadavků uživatele. Technicky je také možné, chcete-li zvýšit účinek produktu Arthe Metal, zvětšit množství přidaného balení Krystalia (např. 2 - 3 tonery na 2,5 litru), aniž by byly dotčeny vlastnosti vybraného dekoračního výrobku. Při jejich aplikaci je vhodné vyhýbat se kontaktu s kyselinami. Toner Krystalia přidejte pouze a výhradně v době jeho bezprostředního použití doporučené nebo požadované množství třpytek Krystalia do balení dekorační barvy Arthe Metal podle volby. Následně důkladně promíchejte ručně se špachtlí nebo mechanickou míchačkou při nízké rychlosti až do docílení stejnorodosti barvy. Řiďte se podle pokynů na aplikaci uvedených výše v tomto návodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o práškový produkt je třeba dbát na to, aby byl zajištěn úplný rozptyl častíc prášku. Dbejte přitom na to, aby směs zůstala míchána při přidávání práškového toneru do dekorační barvy Arthe Metal. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut.

UKONČENÍ APLIKACE MATERIÁLU
Chcete-li ochránit dekorovaný povrch, příp. docílit lesklejší vzhled, použijte na závěr realizace v jedné vrstvě nepigmentovaný ochranný lak Protector 2K speciálně navržený pro dekorační barvu Arthe Metal, která slouží jako dvousložková polyuretanová ochrana. Tento nežloutnoucí lak zaručuje vynikající odolnost vůči zvýšenému opotřebení, poškození a dokonalou voděodolnost jak uvnitř tak i venku. Používá se také jako konsolidační a protiprachová povrchová úprava. Obsahuje vysoce kvalitní polyuretanové pryskyřice, stabilizátory a další různé přísady ve vodní emulzi. Je dostupný jako v matném, tak i v lesklém balení. Tento transparentní epoxidový nátěrový lak je průzračný, bez rozpouštědel a vhodný k přidání lesklého vzhledu matným i polomatným artefaktům. Ideální pro ochranu dekoračních povrchů Arthe Metal ve sprchách a v oblastech styku s vodou. S jedním nátěrem docílíte lesklý vzhled již dříve aplikované dekorace Arthe Metal. U velmi namáhaných površích doporučujeme aplikaci tohoto laku ve dvou až třech vrstvách s časovým odstupem 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami jako pro trvanlivost tak i odolnost povrchu. Epoxidový lak Protector 2K je po promíchání komponentů A i B (v poměru 100 dílů komponentu A ke 20 dílům komponentu B) připraven k okamžitému použití a může být ředěný s vodou v objemu max 5%. Důkladně promíchejte tyto oba komponenty vzájemně po dobu minimálně 3 - 5 minut ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, zda vrtačkou se spirálovým míchadlem při nízké rychlosti. Takto připravená směs laku Protector 2K by měla být použita do 2 hodin od jejího smíchání při teplotě 20°C. Lak lze použít po jeho řádném promíchání, přefiltrování a následní katalýze jako vrchní nátěr na suché dekorace štětcem, válečkem s krátkými vlasy, s hladítkem z nerezové oceli nebo stříkáním pomocí vhodného kompresoru. Ochranný nátěr Protector 2K by měl být nanesen rovnoměrně po celé ploše, která byla dříve dekorovaná a tato je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný nátěr vsáknout na několik minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebytečného ochranného laku na povrchu čistou textilii, houbu nebo bavlněný hadr. Po skončení doporučujeme nechat dekorovaný povrch zaschnout nejméně na dobu 48 hodin a aplikovaný povrch chránit před stykem s vodou. Dekorační materiál následně ukáže půvabné odrazy i příjemné světelné efekty. Kýžený efekt je viditelný po 3 - 5 hodinách schnutí od ukončení aplikace ochranného laku.

Pozor!
Ochranný lak Protector 2K nepoužívejte v místech s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 80%. Tento lak neaplikujte během nepříznivých teplot v okolí pod 10°C i na površích vystavených slunci s teplotou vyšší než 30°C.


VZORKOVNICE
Barevná vzorkovnice je vyrobena ze skutečných barevných vzorků ručním patentovaným tiskovým systémem "print on real", který napodobuje reálné použití dekoračních materiálů, jako na pohled tak i na dotek, a tím minimalizuje riziko rozdílů barevných odstínů. Přesto se barevné vzorky a vizuální efekty mohou lišit od skutečných, aplikovaných barev, což způsobují odlišné provozní podmínky např. při použití na stěně a na papíře. Vliv na výsledný efekt má i absorpční schopnost povrchu, použité množství a rozmístění materiálu na povrchu i odborná znalost, zručnost a tvořivost aplikátorů. Všechny vzorky byly použity tak, jak je uvedeno ve vzorníku a je potřeba je chápat jako čistě orientační.

Poznámka:
Všechny vzorky, nářadí, dekorační materiály použity pro materiál Arthe Metal a uvedené ve vzorníku Arthe Metal jsou pouze orientační z rozmanité nabídky barevných možností, které tento víceúčelový materiál nabízí. Vzhledem k rozsáhlé škále dekoračních možností nabízených výrobků je možné dosáhnout neomezené množství efektů, které závisí na fantazii a zručnosti aplikátorů.


ODPOVĚDNOST
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky s různými dávkami barevného toneru ve vzorníku, následky nesprávného použití dekoračních materiálů závisející na faktorech nesouvisejících s kvalitou produktu a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů rozdílné šarže. Spotřebitel je také odpovědný za dávkování tonerů Arthe Metal jakož i ostatních přísad. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Při používání materiálů z různých šarží, doporučujeme jejich kombinaci a vždy před aplikací a po obarvení smíchat všechny balení dekoračního materiálu i toneru označené rozdílnými čísly výrobní šarže (označenými jako "BATCH/LOTTO" umístěném na spodní, resp. boční straně prodejního balení) do větší nádoby, čímž se zabrání riziku barevných rozdílů na aplikovaném povrchu. Tyto naše informace, doporučení pro zpracování i použití produktu vycházejí z našich nejlepších zkušeností i znalostí v době publikace tohoto návodu k použití a vztahují se na popisovaný výrobek. Jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorační vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
Datem minimální trvanlivosti jsou označovány produkty, které si do tohoto data při splnění podmínek skladování uchovávají svou předpokládanou kvalitu. Naše minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je shodný s datum prodeje, který je uveden na daňovém dokladu - faktura. Vypršení data minimální trvanlivosti neznamená, že produkt je zdraví škodlivý, resp. již nepoužitelný. Většinou jde jen o snížení kvality produktu. Použitím takových produktů se nevystavujete zdravotnímu riziku. Po tomto datu produkt může změnit svou strukturu nebo snížit kvalitu obsahu. Materiál je ještě stále bezpečný pro použití po uvedeném termínu "data minimální trvanlivosti" za předpokladu, že jsou dodržovány návody na skladování a balení není poškozeno, ale mohl by ztratit své specifické vlastnosti. Zkontrolujte, zda je obal neporušený, příp. materiál vypadá a voní dobře, předtím než materiál vyhodíte po uplynutí "data minimální trvanlivosti".

LIKVIDACE
V souladu s pokyny § 17, odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Zákona o odpadech ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti, či zbytky společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

TECHNICKÁ DATA
ZASYCHÁNÍ: na dotek 1 hodina při teplotě kolem 20°C, celková polymerizace 20 - 30 dnů (doba zasychání závisí na různých faktorech, jako je provozní teplota, vlhkost v daném prostoru, dostupné větrání a absorpce povrchu)
ŘEDĚNÍ: produkt je připraven k použití
SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST: 1,124 ± 5% kg/lit.
VISKOZITA: 4300 cps ± 5% (G6 RPM při teplotě 100 a 25°C)
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ TEPLOTA: minimální +7°C, maximální +30°C (jednotlivé materiály je třeba skladovat v původním, hermeticky uzavřeném obalu a chránit před mrazem)
HOŘLAVOST: produkt není hořlavý, neobsahuje žádné hořlavé rozpouštědla, vyrobený na vodní bázi
ČIŠTĚNÍ POVRCHU: ponejprv nejdříve 1 měsíc po aplikaci je možné povrch čistit s houbičkou navlhčenou s teplou vodou
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: použité nářadí omyjte vlažnou, příp. teplou vodou

BALENÍ A VYDATNOST MATERIÁLŮ
Genyus Special: 750 mililitrů na 14 - 15 m²
Genyus Special: 4 litry na 72 - 80 m²
Genyus Special: 15 litrů na 270 - 300 m²

​Arthe Metal Silver, Arthe Metal Gold: 750 mililitrů na 8 m²
Arthe Metal Silver, Arthe Metal Gold: 2,5 litru na 25 m²

Toner Krystalia: 100 gramů

Matt/Gloss Protector 2K: 1 litr na 10 - 12 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)
Matt/Gloss Protector 2K: 2,5 litru na 25 - 28 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)

Poznámka:
Všechny vydatnosti materiálů jsou uvedeny orientačně v jedné vrstvě.


POUŽITÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
Nářadí pro aplikaci tvořící dizajn je plochý štětec s krátkou rukojetí, houba Arthe Metal a kartáč Rigato.

< zpět

Komentáře

Galerie

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Rozumím