Návod jak aplikovat dekorační stěrku Micromarmo pro interiér

24.02.2019
2116
autor Ivan Vlček

ÚVOD
Micromarmo je originální produkt od italského výrobce, společnosti SPIVER s.r.l. na dekoraci vašeho interiéru. Jeho koupí se klienti řadí mezi množství spokojených zákazníků po celém světě. Doufáme, že budete s naším produktem spokojený a zůstanete naší společnosti věrný i nadále. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace produktu Micromarmo se u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací materiálu Micromarmo věnujte několik volných minut svého času a pozorně si přečtěte tento návod k jeho použití. Nedodržení popsaných pokynů může být příčinou úrazu, zranění způsobených nevhodným používáním s ohrožením života nebo poškození materiálu. Předejdete tak možným rizikům spojeným s používáním nebo nesprávnou aplikací tohoto produktu. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Údaje uvedené v tomto návodu k použití se vztahují na výsledky laboratorních testů v praktických aplikacích na určeném místě a tyto se mohou mírně lišit v závislosti na změněných podmínek použití. Tento návod k použití anuluje a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si návod pečlivě uschovejte. V případě postoupení produktu jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

VLASTNOSTI
Dekorační materiál Micromarmo patří do skupiny Arthe a řadí se mezi špičku svého druhu. To hlavně svou kvalitou zpracování a použitých materiálů. Jeho největší výhodou je zdravotní a ekologická nezávislost, protože suroviny pro jeho výrobu jsou chemicky neupravené a čisté materiály na cementové bázi. Proto se také dekorační stěrka Micromarmo začala rychle používat při vnitřních úpravách nemocnic, restauracích, hotelů, bank a pod. Svou dobrou pověst si získala hlavně díky dobrému vzhledu, jednoduché aplikaci a vlastnostem jakými jsou trvanlivost, otěruvzdornost i omyvatelnost vodou. Micromarmo umožňuje uplatnit tvůrčí aktivitu a představivost aplikátorů, k obohacení příbytků důležitou hodnotou elegance a souladu. Vzhled plasticity i konzistence materiálu přispívají k tomuto optimálnímu výsledku. Jednoduchá aplikace spojuje krásu dekorace s nejnovějšími technologiemi, přidávající aplikovaným plochám vzhled betonu. Micromarmo má inovativní složení s jediným jednosložkovým práškem, který se pouze jednoduše smíchá s vodou a po smíchání se hned může použít jak na hladké vyrovnání povrchu, tak i na povrchovou úpravu jako dokončovací vrstvu v horizontálním i vertikálním směru. Jelikož obsahuje speciální složku pojiv s vynikající výplňovou schopností umožňuje dosáhnout absolutně hladký povrch. Aplikuje se s hladítkem z nerezové oceli, které umožňuje vytvořit na povrchu různé kaverny. Neomezený počet dekorativních efektů garantuje vytvářet nádherné povrchy v jakémkoliv stylu od klasického vzhledu s hladítkem Spatolato, dizajnovou kombinaci Contemporary, Favignana s jedinečnou texturou, betonový povrch Beton až po skvělý efekt se šablonou Maiolica. Tento cementový produkt nemá žádný problém s podlahovým vytápěním a nevzniká při něm riziko přehřátí se vznikem prasklin. Stejně vynikající výsledky zahrnují i skvělou kompresi, flexibilitu a dlouhotrvající životnost.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dekorační stěrku Micromarmo nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví a pochopili týkající se nebezpečí. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s materiálem nehrají. Tento materiál mohou aplikovat děti starší než 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostali pokyny týkající se bezpečného použití materiálu a pokud pochopili týkající se nebezpečí. Operace čištění a údržby materiálu i nářadí ze strany uživatele nesmí provádět děti, pouze pokud mají více než 8 let a pracují pod dozorem. Materiál a nářadí uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let a osob se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi. Pokud s materiálem nebudete pracovat delší dobu, necháváte jej bez dozoru, před jeho aplikací i její ukončením a čištěním ho vždy uzavřete originálním víkem. Nářadí pokaždé uložte na bezpečné místo.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vědra, fólie, atd.) jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Dekorační materiál Micromarmo je určen k dekoraci povrchu kromě stěny a podlahy i na omítkový a sádrový povrch, beton, dřevo, sádrokarton, umakart, kov i plast. S použitím speciálního základního nátěru Micromarmo Primer lze dekorační stěrku Micromarmo aplikovat na jakýkoli povrch, dokonce přímo na obklady, dlaždice, kachličky a keramiku bez nutnosti odstranit původní existující povrch. Může se aplikovat i na povrch silných zdrojů tepla jakými jsou např. krb, radiátor, atd. Dekorační stěrka pro interiér Micromarmo je vyráběna na cementové bázi, která má určitý stupeň odolnosti vůči vysokým teplotám. Pokud jsou tyto teploty překonány, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobek "zežloutní". V každém případě odmítáme jakoukoliv odpovědnost za použití při nadměrně vysokých teplotách. Doporučujeme vždy si ověřit vhodnost a účinnost výrobku při každém specifickém případě. Důležité je použití podkladové barvy Micromarmo Primer. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné.

Jeho aplikace je povolena v prostorách obývacích pokojů, kuchyní, ložnic, koupelen, dětských pokojů, chodeb, wellness, kanceláři a jiných pracovních, komerčních či soukromých míst. Samozřejmostí je použití v budovách venkovské turistiky, hotelech, motelech a mnoha jiných strukturách určených na ubytování. Aplikace dekoračního materiálu Micromarmo je povolena v prostorách i ve vlhkých prostředích, pro privátní projekty, ale samozřejmě i na hotelové a komerční objekty, či reprezentační prostory. Tento produkt spolu s patřičným ochranným lakem má takovou vlastnost i výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadající na povrch ve sprchovém koutu a tudíž je také určen k dekoraci povrchu, který je v přímém styku s vodou.

Pozor!
Tento výrobek nepoužívejte v místech s relativní vlhkostí vzduchu nad 80%. Neaplikujte na mokré podklady nebo tam, kde se vyskytuje přítomnost zvýšené resp. infiltrující vlhkosti. Změřte vlhkoměrem v hloubce 4 cm tak, aby byla úroveň vlhkosti nižší než 3%.


PŘEDBĚŽNÉ OPERACE
Po vybalení obsahu balení zkontrolujte, zda námi dodané materiály nejsou poškozeny. Pokud jste si zakoupili tónovaný materiál Micromarmo, ověřte si obarvený odstín. Pokud je na materiálu vidět poškození, příp. nesoulad v odstínu, nepoužívejte ho. Obraťte se na nás jako na svého dodavatele produktů Micromarmo. Důrazně doporučujeme používat během aplikace penetrační i podkladové barvy, barviva, ochranné laky a nářadí vlastní značky SPIVER, které považujeme za nejvhodnější pro dokonalý vzhled produktu a estetickou kvalitu, aniž by byla ohrožena kompatibilita produktů používaných mezi jednotlivými vrstvami. V případě, že se tak nestane, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli aplikaci se špatným či neuspokojivým výsledkem. V takovém případě neneseme odpovědnost ani za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním materiálu osobou, která ho aplikuje i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

Poznámka:
Žádný produkt potřebný na tuto aplikaci nevypouští zápach a ani během celé aplikace nevzniká žádný pach jako např. čpavek a pod.


PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy, kde má být aplikace dekorační stěrky Micromarmo, musí být dokonale čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistot i separačních látek a měly by být vyrovnané stěrkovou hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti a olejů, napuštěné penetračním nátěrem.

Poznámka:
Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekoračního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva Fissativo a je vyrobena ze pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla penetrace účinná.


Pozor!
Při aplikaci materiálu Micromarmo dodržujte základní bezpečnostní předpisy osobní ochrany, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Podkladová barva může vyvolat alergickou reakci. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou i mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem a obličej opláchněte vodou. Vyhýbejte se kontaktu s očima a dlouhodobému styku s pokožkou. Při vniknutí aplikovaného materiálu, resp. barvy do očí vypláchněte tyto oči hojně vodou příp. i mýdlem při dobře otevřených očních víčkách a vyhledejte lékaře. V případě kontaktu těchto výrobků s pokožkou, pečlivě omyjte takovou pokožku s velkým množstvím vody a mýdla. V situaci spolknutí aplikačních materiálů vyhledejte lékařskou pomoc. Materiály neaplikujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. Materiál Micromarmo včetně jeho penetračních i podkladových barev, barviv a ochranných laků je citlivý na mráz. Odstraňte jakékoliv nadměrné množství vody z povrchu balení podkladové barvy Micromarmo Primer před použitím. Materiály před použitím velmi dobře protřepejte a důkladně promíchejte ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti. Skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci.


APLIKACE MATERIÁLU
Po dokonalém vyschnutí penetrace je pro dosažení perfektního efektu nezbytné použít bílou podkladovou barvu Micromarmo Primer. Tato se používá jako speciální lepidlo s vysokou přilnavostí k podkladu, kde by normálně měl aplikovaný povrch závažnější problémy s adhezí jako např. mramor, vápenná omítka na sádrokartonových deskách, sádra, pórobeton, či keramické obklady. Jde o drsnou povrchovou adhezi, specifickou pro podporu usnadnění na ukotvení omítky u hladkých nebo slabě savých podkladech jakými jsou např. dlaždice, sklo, pórobeton, sádrokarton a sádrová omítka. Obsahuje vysoce adhezní akrylátový terpolymer, redukční činidla povrchového tlaku, křemenné granule a další přísady. Před použitím musí být dobře promíchána. Podkladová barva Micromarmo Primer se vždy aplikuje rovnoměrně v jedné vrstvě dostatečného množství přímo s plochým štětcem nebo válečkem s krátkými vlasy, přičemž je připravena k použití a nevyžaduje žádné ředění. Takto dokončen povrch nechte vyschnout nejméně na 24 hodin při teplotě kolem 20°C. Materiály jako je kov natřete minimálně v jedné vrstvě univerzální základní syntetickou antikorozní barvou S2000 a až potom potřete podkladovou barvou Micromarmo Primer. Naše vysoce kvalitní vodou omyvatelné podkladové barvy pro interiér na vodní bázi jsou patřičně vyrobené s vodními polymerovými emulzemi, speciálními plnivy, pigmenty zvýšeného krytí a vybranými přísadami. Díky své výtěžnosti, mimořádně plnicí síle, vysoké přilnavosti a svému ukotvení jsou určeny pro následující aplikaci Micromarmo, jejíž dodají dokonalou stejnorodost dekoračního dizajnu. Současně regulují správnou absorpci dekorační stěrky Micromarmo. Samozřejmostí je její nejlepší zpracovatelnost a usnadnění aplikace na podklad, který má být aplikován.

Poznámka:
V případě nadměrně popraskaného a rozpadajícího podkladu doporučujeme jako předběžnou úpravu s hrubou adhezní podporou na povrch po dokonalém vyschnutí nátěru podkladové barvy Micromarmo Primer aplikovat ještě jednu vrstvu této podkladové barvy stejným způsobem popsaným výše.

Poznámka:
Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami se liší v závislosti na okolních podmínkách (např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a podkladové barvy Micromarmo Primer jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, materiál Micromarmo by mohl ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku.

Pozor!
Doporučujeme použití materiálu v malém testovacím prostoru před zahájením finálního povrchu. Důrazně také doporučujeme před aplikací provést v malém měřítku vlastní test kompatibility nátěru a požadovaného efektu z materiálu před konečnou aplikaci. Vzorkovnice Micromarmo znázorňuje barevné příklady použity na bílé podkladové barvě Micromarmo Primer. Pokud je požadována větší jednotnost a hloubka odstínu, doporučujeme použít obarvené podkladové barvy dle zvoleného odstínu Micromarmo.


DEKORACE MATERIÁLU V PROVOZU
Počkejte do úplného vyschnutí podkladové barvy Micromarmo Primer a pak začnete nanášet materiál Micromarmo. Tento materiál jako neutrální stěrka může být použitá jako je bez přidání barviv nebo zabarvená s tonerem z tónovacího stroje zvoleného z bohatého sortimentu. Toto barvivo smíchejte se správným množstvím v nádobě s vodou v objemu 5,4 litru. U velmi tmavých barevných odstínech, kde může barvivo překročit objem 250 ml je třeba snížit množství míchací vody o stejný obsah jako má barvivo. Do takto připravené obarvené směsi doporučujeme pomalu smíchat jedno balení dekorační stěrky Micromarmo 18 kilogramů. Směs malty vytvořte pouze a výhradně v době její bezprostředního použití doporučeného množství podle volby. Následně důkladně promíchejte ručně se špachtlí nebo mechanickou míchačkou při nízké rychlosti až do docílení stejnorodosti stěrky. Řiďte se podle pokynů na aplikaci uvedených výše v tomto návodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o práškový produkt je třeba dbát na to, aby byl zajištěn úplný rozptyl častíc prášku. Dbejte přitom na to, aby směs zůstala míchána při přidávání práškového materiálu do vody. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut. Každé případné dávkování barviva se musí provádět v směšovací vodě s barvivem před přidáním práškového produktu Micromarmo. Po dokončení tónování je nezbytné balení materiálu Micromarmo zavřít, protřepat a důkladně promíchat ručně se špachtlí nebo mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti, dokud se nedocílí homogenní odstín. Po promíchání je materiál připraven k použití a vytváření dekorace.

Dekorační materiál Micromarmo ve zvoleném odstínu nanášejte na povrch shora směrem dolů a z levé strany doprava pomocí hladítka z nerezové oceli. Toto speciální hladítko díky zvláštním rozměrům umožňuje rychle docílit dokonalou dekoraci. Použitím obyčejného hladítka se výrazně zpomaluje práce. Postupujte tak, abyste dosáhli rovnoměrnou tloušťku vrstvy přibližně 2 - 3 mm. Tuto vrstvu dobře roztírejte a nanášejte po ploše ve více variantách, např. nepravidelnými krouživými tahy, střídavými pohyby do kříže, vertikálně, horizontálně, příp. šikmo. Způsob aplikace záleží od požadovaného efektu. Tento postup opakujte na celý povrch.

Plochu nejlépe zpevníte tak, že na aplikovaný povrch rozložíte správnou sklolaminátovou výztužnou síťku s gramáží 70 - 80 g/m². Dbejte přitom na to, abyste se vyhnuli překrývání spojů síťky. Z tohoto důvodu doporučujeme nechat rozteč mezi spoji této síťky přibližně 5 mm pro celoplošné spojení s podkladem. Při první vyrovnávací vrstvě dbejte na to, abyste celoplošně pokryly celý tento sklolaminát.

Po uplynutí minimálně 24 hodin, kdy je aplikován povrch dokonale zaschlý naneste druhou vrstvu Micromarmo stejným způsobem uvedeným výše, abyste dosáhli úplné vyrovnání povrchu. Tento krok napomáhá homogéne sjednotit jednotlivé vrstvy i v jakýchkoliv štěrbinách či dutinách vytvořených v dříve nanesené vrstvě Micromarmo. To má za následek detailnější a pravidelné barvy i barevné odstíny. Takto dokončen povrch nechte vyschnout nejméně na 24 hodin.

K dosažení požadovaného estetického efektu Contemporary, Favignana, Maiolica a Spatolato naneste volitelnou poslední třetí dekorační vrstvu Micromarmo pomocí hladítka z nerezové oceli. V tomto stádiu je velmi důležité věnovat velkou pozornost a materiál aplikovat tak, abyste se vyvarovali silnému tlaku hladítkem (jako je obvyklé při aplikaci mramoru tzv. benátské stěrky), které by mohlo způsobit nepříjemné tmavé skvrny, resp. černé "mapy". Ujistěte se, abyste dosáhli zcela rovnoměrné rozložení stěrky na povrch. Tímto způsobem dokončíte dekoraci tak jak je uvedeno ve vzorníku Micromarmo. Obvykle se používají jen tři vrstvy dekoračního materiálu na dokončení dekorační stěrky Micromarmo. Takto dokončen povrch nechte vyschnout nejméně na 24 hodin.

Moderní efekt Beton získáte tak, že pokryjete povrch druhé vrstvy dekorační stěrky Micromarmo průhlednou plastovou fólií a po celé ploše vytvoříte požadovaný vzhled působením tlaku s hladítkem z nerezové oceli. Tuto plastovou fólii odstraníte po uplynutí 24 hodin a dokončíte vyhlazením povrchu s hladítkem z nerezové oceli dokud nedocílíte žádaný efekt.

Po přiložení šablony Maiolica s rozměrem 40 cm x 40 cm na aplikovanou plochu druhé vrstvy dekorační stěrky Micromarmo naneste přes šablonu na povrch ve zvoleném odstínu materiál Micromarmo a po vyplnění celé plochy šablony vyhlaďte tento povrch hladítkem z nerezové oceli. Tento postup opakujte pro všechny předem určená místa vzoru se šablonou. Následně aplikujte poslední třetí dekorační vrstvu Micromarmo pomocí hladítka z nerezové oceli tak, že překryjete i místa se šablónovým vzorem.

Zajímavý vzor Favignana vytvoříte zvlněním povrchu třetí vrstvy dekorační stěrky Micromarmo s pěnovým válcem podle žádaného efektu a přání. Po 24 hodinách aplikujte celoplošně materiál Metal 2K Silver Gloss pomocí hladítka z nerezové oceli.

Totálně vyschlý povrch můžete vyleštit orbitální bruskou s odsavačem pomocí kvalitního brusného papíru se zrnitostí 80, dokud nedocílíte požadovaný stupeň jemnosti a vzhled zvoleného efektu. Na takto upraveném povrchu poté důkladně vysajte všechny stopy prachu a s navlhčeným, dobře vyždímaným hadříkem (vyvarujte se kapající vodě, která by mohla na aplikovaném povrchu vytvořit skvrny) povrch dokonale vyčistěte.

Poznámka:
Abyste se vyvarovali viditelných přesahů a spojů, vlhká stěrka se nedoporučuje nanášet opakovaně na stejná místa. Jednotlivé úseky dekorujte postupně jeden po druhém a nechávejte mezi nimi asi 1 cm široké mezery. Stěrkou pokryjte přibližně 1 - 2 m² nepravidelné plochy, okraje nezarovnávejte a vytvořte nesouměrný trhaný tvar. Následně celou plochu sjednoťte bez materiálu s hladítkem z nerezové oceli. Po sjednocení můžete pokračovat v dekoraci do poloviny aplikovaného povrchu, čímž dokončíte první úsek na úrovni podlahy. Po dokončení první části plochy přibližně 3 m² můžete začít dekorovat další, přilehlý úsek zase od stropu. Doporučujeme dekorovat celou plochu najednou, pokud možno vždy pokračovat bez znovuzahájení a přerušení po celistvých plochách, čímž se zabrání přechodu na předtím aplikovanou plochu a vytvoření shlukům.

UKONČENÍ APLIKACE MATERIÁLU
Chcete-li ochránit dekorovaný povrch, příp. docílit lesklejší vzhled, použijte na závěr realizace v jedné vrstvě nepigmentovaný ochranný lak Protector 2K speciálně navržený pro dekorační stěrku Micromarmo, která slouží jako dvousložková polyuretanová ochrana. Tento nežloutnoucí lak zaručuje vynikající odolnost vůči zvýšenému opotřebení, poškození a dokonalou voděodolnost jak uvnitř tak i venku. Používá se také jako konsolidační a protiprachová povrchová úprava pro průmyslové betonové povrchy. Obsahuje vysoce kvalitní polyuretanové pryskyřice, stabilizátory a další různé přísady ve vodní emulzi. Je dostupný jako v matném, tak i v lesklém balení. Tento transparentní epoxidový nátěrový lak je průzračný, bez rozpouštědel a vhodný k přidání lesklého vzhledu matným i polomatným artefaktům. Ideální pro ochranu dekoračních povrchů Micromarmo ve sprchách a v oblastech styku s vodou. S jedním nátěrem docílíte lesklý vzhled již dříve aplikované dekorace Micromarmo. U velmi namáhaných površích doporučujeme aplikaci tohoto laku ve dvou až třech vrstvách s časovým odstupem 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami jako pro trvanlivost tak i odolnost povrchu. Epoxidový lak Protector 2K je po promíchání komponentů A i B (v poměru 100 dílů komponentu A ke 20 dílům komponentu B) připraven k okamžitému použití a může být ředěný s vodou v objemu max 5%. Důkladně promíchejte tyto oba komponenty vzájemně po dobu minimálně 3 - 5 minut ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, zda vrtačkou se spirálovým míchadlem při nízké rychlosti. Takto připravená směs laku Protector 2K by měla být použita do 2 hodin od jejího smíchání při teplotě 20°C. Lak lze použít po jeho řádném promíchání, přefiltrování a následní katalýze jako vrchní nátěr na suché dekorace štětcem, válečkem s krátkými vlasy, s hladítkem z nerezové oceli nebo stříkáním pomocí vhodného kompresoru. Ochranný nátěr Protector 2K by měl být nanesen rovnoměrně po celé ploše, která byla dříve dekorovaná a tato je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný nátěr vsáknout na několik minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebytečného ochranného laku na povrchu čistou textilii, houbu nebo bavlněný hadr. Po skončení doporučujeme nechat dekorovaný povrch zaschnout nejméně na dobu 48 hodin a aplikovaný povrch chránit před stykem s vodou. Dekorační materiál následně ukáže půvabné odrazy i příjemné světelné efekty. Kýžený efekt je viditelný po 3 - 5 hodinách schnutí od ukončení aplikace ochranného laku.

Pozor!
Ochranný lak Protector 2K nepoužívejte v místech s relativní vlhkostí vzduchu vyšší než 80%. Tento lak neaplikujte během nepříznivých teplot v okolí pod 10°C i na površích vystavených slunci s teplotou vyšší než 30°C.

VZORKOVNICE
Barevná vzorkovnice je vyrobena tiskovým systémem, který napodobuje reálné použití dekoračních materiálů na pohled, a tím minimalizuje riziko rozdílů barevných odstínů. Přesto se barevné vzorky a vizuální efekty mohou lišit od skutečných, aplikovaných barev, což způsobují odlišné provozní podmínky např. při použití na stěně a na papíře. Vliv na výsledný efekt má i absorpční schopnost povrchu, použité množství a rozmístění materiálu na povrchu i odborná znalost, zručnost a tvořivost aplikátorů. Všechny vzorky byly použity tak, jak je uvedeno ve vzorníku a je potřeba je chápat jako čistě orientační.

Poznámka:
Všechny vzorky, nářadí, dekorační materiály použity pro materiál Micromarmo a uvedené ve vzorníku Micromarmo jsou pouze orientační z rozmanité nabídky barevných možností, které tento víceúčelový materiál nabízí. Vzhledem k rozsáhlé škále dekoračních možností nabízených výrobků je možné dosáhnout neomezené množství efektů, které závisí na fantazii a zručnosti aplikátorů.


ODPOVĚDNOST
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky s různými dávkami barevného toneru ve vzorníku, následky nesprávného použití dekoračních materiálů závisející na faktorech nesouvisejících s kvalitou produktu a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů rozdílné šarže. Spotřebitel je také odpovědný za dávkování tonerů jakož i ostatních přísad. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Při používání materiálů z různých šarží, doporučujeme jejich kombinaci a vždy před aplikací a po obarvení smíchat všechny balení dekoračního materiálu i toneru označené rozdílnými čísly výrobní šarže (označenými jako "BATCH/LOTTO" umístěném na spodní, resp. boční straně prodejního balení) do větší nádoby, čímž se zabrání riziku barevných rozdílů na aplikovaném povrchu. Tyto naše informace, doporučení pro zpracování i použití produktu vycházejí z našich nejlepších zkušeností i znalostí v době publikace tohoto návodu k použití a vztahují se na popisovaný výrobek. Jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorační vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
Datem minimální trvanlivosti jsou označovány produkty, které si do tohoto data při splnění podmínek skladování uchovávají svou předpokládanou kvalitu. Naše minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je shodný s datum prodeje, který je uveden na daňovém dokladu - faktura. Vypršení data minimální trvanlivosti neznamená, že produkt je zdraví škodlivý, resp. již nepoužitelný. Většinou jde jen o snížení kvality produktu. Použitím takových produktů se nevystavujete zdravotnímu riziku. Po tomto datu produkt může změnit svou strukturu nebo snížit kvalitu obsahu. Materiál je ještě stále bezpečný pro použití po uvedeném termínu "data minimální trvanlivosti" za předpokladu, že jsou dodržovány návody na skladování a balení není poškozeno, ale mohl by ztratit své specifické vlastnosti. Zkontrolujte, zda je obal neporušený, příp. materiál vypadá a voní dobře, předtím než materiál vyhodíte po uplynutí "data minimální trvanlivosti".

LIKVIDACE
V souladu s pokyny § 17, odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Zákona o odpadech ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti, či zbytky společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

TECHNICKÁ DATA
ZASYCHÁNÍ: na dotek cca. 30 minut, celková polymerizace 24 hodin při teplotě kolem 20°C (doba zasychání závisí na různých faktorech, jako je provozní teplota, vlhkost v daném prostoru, dostupné větrání a absorpce povrchu)
ŘEDĚNÍ: balení Micromarmo 18 kilogramů smíchat s vodou približne a max. 30%
SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST: 1,010 ± 5% kg/lit.
VZHLED: bílý prášek
VISKOZITA: tixotropní, 1250 cps ± 10% (R3 - RPM při teplotě 20 - 25°C)
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ TEPLOTA: minimální +5°C, maximální +30°C (jednotlivé materiály je třeba skladovat v původním, hermeticky uzavřeném obalu a chránit před mrazem, teplotními změnami a vlhkostí)
ŽIVOTNOST SMĚSI: doba zpracovatelnosti je přibližně 1 hodina při teplotě 20°C po ředění vodou
TUHNUTÍ SMĚSI: orientačně 2 hodiny při teplotě 20°C
HOŘLAVOST: produkt není hořlavý, neobsahuje žádné hořlavé rozpouštědla, vyrobený na cementové bázi
POCHŮZNOST: poprvé nejdříve 24 hodin po aplikaci poslední vrstvy ochranného laku při teplotě 20°C
ODOLNOST VŮČI TLAKU (EN 13892-2): 26 N/mm² za 28 dní
ELASTICITA (EN 13892-2): 13 N/mm2 za 28 dní
PŘILNAVOST BETONU (EN 13892-8): 3 N/mm² za 28 dní
POŽÁRNÍ ODOLNOST (EN 13501-1): A2fl-s1 mm² za 28 dní
ODOLNOST NÁBYTKU NA KOLEČKÁCH (EN 425): absolutní absence poškození
ČIŠTĚNÍ POVRCHU: ponejprv nejdříve 1 měsíc po aplikaci je možné povrch čistit s houbičkou navlhčenou s teplou vodou
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: použité nářadí omyjte vlažnou, příp. teplou vodou

BALENÍ A VYDATNOST MATERIÁLŮ
Micromarmo Primer: 4 litry na 20 - 27 m²
Micromarmo Primer: 15 litrů na 75 - 100 m²

Micromarmo: 18 kilogramů na 5 - 7 m² (v závislosti od požadovaného efektu, na dobře vyrovnaném povrchu)

Matt/Gloss Protector 2K: 1 litr na 10 - 12 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)
Matt/Gloss Protector 2K: 2,5 litru na 25 - 28 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)

Poznámka:
Všechny vydatnosti materiálů jsou uvedeny orientačně v jedné vrstvě.


POUŽITÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
Nářadí pro aplikaci tvořící dizajn je hladítko z nerezové oceli a plastové šablony.

< zpět

Komentáře

Galerie

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Rozumím