Návod jak nalepit fresku

04.02.2018
1808
autor Ivan Vlček

Nádherná kolekce fresek reprodukující na podpoře velmi podobném originálu omítaného vápna. Každé mistrovské dílo je připraveno se speciální směsí z velmi jemného písku, tkanin a barev na přirozenou lepicí podporu. Taková dekorace je považována za věčnou klasiku a opravdu se může stát ideálním doplňkem jakéhokoli prostoru. Naše nabídka zahrnuje nespočetný výběr snímků, přičemž si zákazník může dodat i vlastní snímek.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací fresky si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození fresky. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Tento návod k použití ruší a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si ho pečlivě uschovejte. Pokud postoupíte fresku jiným osobám, předejte jim i tento návod k použití.

PROBLÉMY A OPRAVY
V případě problémů nebo pro získání dalších informací, nás neváhejte kontaktovat elektronicky přes náš kontaktní formulář nebo telefonicky na +420 604 999 999. Rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky ohledně aplikace.

POPIS
Všechny naše fresky jsou založeny na základě staré malířské techniky, při níž jsou barvy používané na vrstvě přece jen vlhké vápenné omítce. Freska je k dispozici s více typy povrchových úprav (hladká, třpytivá, štětečková, popraskaná, pískovcová, strukturovaná) a je totálně šetrná k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu je proto možné její použití i v dětských pokojích. Esteticky je vhodná pro téměř každý druh prostoru. Navíc její odolnost proti vodě jí umožňuje aplikaci v blízkosti bazénů i v koupelnách. Freska se aplikuje stejně jako vinylové tapety.

VLASTNOSTI
Fresku je možné vyrobit v různých velikostech a je určena k dekoraci stěn i stropů. Jde o vytvořen přenos obrazu na povrch, přičemž zachovává autentický vzhled i styl. Zároveň efektivně kombinuje ruční práci malíře s moderní technologií. Technika přenosu obrazu na povrch umožňuje, aby byla freska cenově dostupnější, při zachování jedinečného vzhledu.

TECHNICKÁ DATA
Fresku skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci. Nelepte při teplotě nižší než + 5°C, příp. vyšší než + 30°C a relativní vlhkosti vzduchu > 75%. Skladovací teplota je stanovena mezi + 5°C a + 35°C. Freska je citlivá na mráz.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Jedinečná výrobní technologie umožňuje to, že fresku lze aplikovat na jakýkoli hladký povrch, např. namalovaná, omítková a sádrová stěna, beton, cihla, dřevo, sádrokarton, umakart, kov i plast a to jako běžnou tapetu, ačkoli s ní nemá nic společného. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné. Neneseme odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním fresky osobou, která ji aplikuje jako i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití. Samolepící fresku lze lepit na obkladačky, nábytek, stejně je možné použít ji k přeměně drobných dekorací. Pro zajímavější efekt lze navzájem nakombinovat různé fresky se stejným, příp. odlišným vzorem nebo jejich sladit s dekorativními barvami.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Fresku nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, zodpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s freskou a nářadím potřebného na její nalepení nehrají. Čištění a údržbu nářadí, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru. Děti se s freskou nesmějí hrát. Pokud fresku necháváte bez dozoru, vždy ji opatřete originálním, resp. ochranným obalem. Totéž platí před jejím nalepením jakož i ukončením lepení. Nářadí uložte na bezpečné místo.

NEBEZPEČÍ
Při lepení fresky dodržujte bezpečnostní předpisy, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou i po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem. Při vniknutí barvy do očí vymyjte tyto vodou a vyhledejte lékaře. Obalový materiál (fólie, atd.) Jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy musí být čisté, suché, pevné, hladké a měly by být vyrovnané stěrkovou, příp. vyrovnávací hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti i olejů. Na mokré povrchy fresku nelepte, může se pod nimi vytvořit plíseň. Všechny savé podklady jako např. čerstvou omítku, stěrku a sádrokarton napusťte penetračním nátěrem. Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekorativního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva Primer Fissativo, která je vyrobena z pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla účinná. 

POKYNY PRO NALEPENÍ
Lepení fresky se obecně liší podle druhu fresky a podkladové plochy, na kterou se má freska nalepit. Vždy je dobré pracovat ve dvou osobách, protože jde o dlouhé pásy, které musí někdo přidržet a ruce navíc rozhodně oceníte. Freska se dá odstranit a přemístit téměř na každý typ povrchu, za několik minut po jejím prvním umístění. Pracujte při pokojové teplotě. Je vhodné provést zkoušku před zahájením práce na vytvoření charakteristiky povrchu, na který materiál bude aplikován. Pro snadnější práci lze na povrch nastínit vodorovnou čáru, aby se nestalo, že fresku nalepíte křivě. Pro země s vysokým humánním množstvím a vysokým bakteriálním vývojem doporučujeme zvýšit lepicí účinek fresky s normální vodou zředěnou metylcelulózou používanou pro tapety.

LEPENÍ FRESKY V PROVOZU
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a fresky jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, freska by mohla ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku. Naneste jednu vrstvu podkladové barvy Fondo ATF Bianco nebo vodou omyvatelné barvy. Zvolte si prostor, kde bude freska umístěna a vyznačte si např. tužkou umístění fresky na povrchu pomocí vodováhy, minimálně 2 - 3 body na rozích. Odstraňte podkladový papír ze zadní strany fresky pouze na 2 - 3 cm. Takto připravenou fresku přiložte a přilepte na požadované místo použitím lehkého tlaku. Přilepte první část a pak odstraňte zbývající podkladový papír. Pokračujte rovnoměrně do odběru další spodní části podkladového papíru a postupně tak až na konec z kusu, aby freska postupně držela na povrchu. Průběžně uhlaďte rukou nebo hadříkem. Pro zajištění optimální přilnavosti nakonec fresku silně přitlačte k povrchu pomocí válečku z mechové gumy nebo s plastovým hladítkem (přilnavost se úměrně zvyšuje k použitému tlaku). Okraje fresky je možné ještě dodatečně pevně přitlačit pomocí válečku na spoje. Jako podložka na případné řezání a úpravy se hodí např. skleněná deska.

UKONČENÍ LEPENÍ FRESKY
Po důkladném nalepení fresky můžete její kraje lemovat ozdobnými lištami. Chcete-li nalepenou fresku zvýraznit, příp. docílit decentní vzhled, použijte naše dekorativní lišty.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ
Použité nářadí omyjte vlažnou vodou.

ODPOVĚDNOST
Výrobce ani dovozce nepřebírají odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky ve vzorníku, či v jiném dostupném katalogu, následky nesprávného použití dekorativních materiálů a stejně tak nenesou žádnou zodpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů jiné šarže. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Tyto naše doporučení pro zpracování a použití produktu vycházející z našich nejlepších zkušeností a znalostí v době publikace tohoto návodu k použití, jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorativní vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

LIKVIDACE
V souladu s pokyny §39, odst. 3 zákona 223/2001 Sb. ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte ho v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit ekologické problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

< zpět

Komentáře

Galerie

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Rozumím