Návod ako aplikovať dekoračnú farbu Krystalia pre interiér

27.01.2019
602
author Ivan Vlček

ÚVOD
Krystalia je originálny produkt od talianskeho výrobcu, spoločnosti SPIVER s.r.l. na dekoráciu vášho interiéru. Jeho kúpou sa klienti radia medzi množstvo spokojných zákazníkov po celom svete. Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a ostanete našej spoločnosti verný aj naďalej. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom aplikácie produktu Krystalia sa u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 alebo elektronicky cez náš kontaktný formulár.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred aplikáciou materiálu Krystalia venujte niekoľko voľných minút svojho času a pozorne si prečítajte tento návod na jeho použitie. Nedodržanie popísaných pokynov môže byť príčinou úrazu, zranení spôsobených nevhodným používaním s ohrozením života alebo poškodenie materiálu. Predídete tak možným rizikám spojeným s používaním alebo nesprávnou aplikáciou tohto produktu. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Údaje uvedené v tomto návode na použitie sa vzťahujú na výsledky laboratórnych testov v praktických aplikáciách na určenom mieste a tieto sa môžu mierne líšiť v závislosti od zmenených podmienok použitia. Tento návod na použitie anuluje a nahrádza jeho akúkoľvek predchádzajúcu verziu, preto si návod starostlivo uschovajte. V prípade postúpenia produktu iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

VLASTNOSTI
Dekoračný materiál Krystalia patrí do skupiny Arthe a radí sa medzi špičku svojho druhu. To hlavne svojou kvalitou spracovania a použitých materiálov. Jeho najväčšou výhodou je zdravotná a ekologická nezávislosť, pretože suroviny pre jeho výrobu sú chemicky neupravené a čisté materiály na vodnej báze. Preto sa tiež dekoračná farba Krystalia začala rýchlo používať pri vnútorných úpravách nemocníc, reštauráciách, hotelov, bánk a pod. Svoju dobrú povesť si získala hlavne vďaka dobrému vzhľadu, jednoduchej aplikácii a vlastnostiam akými sú trvanlivosť, oteruvzdornosť i umývateľnosť vodou. Krystalia umožňuje uplatniť tvorivú aktivitu a predstavivosť aplikátorov, k obohateniu príbytkov dôležitou hodnotou elegancie a súladu. Krystalia vytvára dekoračný efekt s hrou svetla a tieňov. Vzhľad plasticity aj konzistencia materiálu prispievajú k tomuto optimálnemu výsledku. Krystalia sa skladá zo špeciálnej akrylovej emulzie, z pigmentov s kryštálovým efektom, prírodnej a syntetickej biostabilnej sľudy, nepriehľadných pigmentov a organických aj anorganických prísad. Jednoduchá aplikácia spája krásu dekorácie s najnovšími technológiami, pridávajúce aplikovaným plochám vzhľad "typ tkaniny". Štruktúra tohto výrobku pôsobí na základe svojej charakteristiky hrubšie, akoby mala viac "hmoty". Použitie neutrálnej farby Krystalia robí povrch drsnejší na dotyk.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dekoračnú farbu Krystalia nemôžu aplikovať osoby (vrátane detí) so zníženými psychickými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto nie sú pod dozorom alebo vyškolené v bezpečnosti aplikácie materiálu osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť i zdravie a pochopili týkajúce sa nebezpečenstvo. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s materiálom nehrajú. Tento materiál môžu aplikovať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použitia materiálu a ak pochopili týkajúce sa nebezpečenstvo. Operácie čistenia a údržby materiálu i náradia zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, iba ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Materiál a náradie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov a osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami. Pokiaľ s materiálom nebudete pracovať dlhšiu dobu, nechávate ho bez dozoru, pred jeho aplikáciou i jej ukončením a čistením ho vždy uzatvorte originálnym vekom. Náradie zakaždým uložte na bezpečné miesto.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vedrá, fólie, atď.) ako aj samotný materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Dekoračný materiál Krystalia je určený na dekoráciu povrchu okrem steny aj na omietkový a sadrový povrch, betón, drevo, sadrokartón, umakart, kov aj plast. Môže sa aplikovať aj na povrch silných zdrojov tepla akými sú napr. kozub, radiátor, atď. Dekoračná farba pre interiér Krystalia je vyrábaná na vodnej báze zo živíc, ktoré majú určitý stupeň odolnosti voči vysokým teplotám. Ak sú tieto teploty prekonané, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobok "zožltne". V každom prípade odmietame akúkoľvek zodpovednosť za použitie pri nadmerne vysokých teplotách. Odporúčame vždy si overiť vhodnosť a účinnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Dôležité je použitie podkladovej farby Primer S Plus. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné.

Jeho aplikácia je povolená v priestoroch obývacích izieb, kuchýň, spální, kúpeľní, detských izieb, chodieb, wellness, kancelárii a iných pracovných, komerčných či súkromných miest. Samozrejmosťou je použitie v budovách vidieckej turistiky, hoteloch, moteloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie. Aplikácia dekoračného materiálu Krystalia je povolená v priestoroch aj vo vlhkých prostrediach, pre privátne projekty, ale samozrejme aj na hotelové a komerčné objekty, či reprezentačné priestory. Tento produkt spolu s patričným ochranným lakom má takú vlastnosť aj výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadajúci na povrch v sprchovacom kúte a teda je tiež určený na dekoráciu povrchu, ktorý je v priamom kontakte s vodou.

PREDBEŽNÉ OPERÁCIE
Po vybalení obsahu balenia skontrolujte, či nami dodané materiály nie sú poškodené. Ak ste si zakúpili tónovaný materiál Krystalia, overte si zafarbený odtieň. Ak je na materiáli vidieť poškodenie, príp. nesúlad v odtieni, nepoužívajte ho. Obráťte sa na nás ako na svojho dodávateľa produktov Krystalia. Dôrazne odporúčame používať počas aplikácie penetračné aj podkladové farby, farbivá, ochranné laky a náradie vlastnej značky SPIVER, ktoré považujeme za najvhodnejšie pre dokonalý vzhľad produktu a estetickú kvalitu, bez ohrozenia kompatibility produktov používaných medzi jednotlivými vrstvami. V prípade, že sa tak nestane, nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu so zlým či neuspokojivým výsledkom. V takom prípade nenesieme zodpovednosť ani za prípadné škody spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním materiálu osobou, ktorá ho aplikuje aj nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie.

Poznámka:
Žiadny produkt potrebný na túto aplikáciu nevypúšťa zápach a ani počas celej aplikácie nevzniká žiadny pach ako napr. čpavok a pod.

PRÍPRAVA PODKLADU
Všetky kontaktné plochy, kde má byť aplikácia dekoračnej farby Krystalia, musia byť dokonale čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistôt i separačných látok a mali by byť vyrovnané stierkovou hmotou. Podľa potreby vytmelené a vybrúsené, bez voľných častíc, prachu, mastnosti a olejov, napustené penetračným náterom.

Poznámka:
Zmyslom penetrácie je spevnenie a zároveň vyrovnanie nasiakavosti podkladu. Penetrácia neznižuje paropriepustnosť. V každom prípade odporúčame penetráciu podkladu vykonať. Penetračný náter je zvyčajne prvým krokom pre dosiahnutie dokonalého dekoračného efektu, ktorý si do svojho interiéru vyberiete. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je treba mať pri výbere dostatok informácií, aby dekor slúžil k maximálnej spokojnosti. Pre interiér je určená penetračná farba Fissativo a je vyrobená zo živíc na vodnej báze. Pre penetrovanie je dôležité nanášať také množstvo, ktoré je podklad schopný vsiaknuť. Odporúčame nevytvoriť lesklý film na aplikovanom povrchu. Po dokončení penetrácie je potrebné jej pôsobenie približne 4 hodiny, aby bola penetrácia účinná.

Pozor!
Pri aplikácii materiálu Krystalia dodržujte základné bezpečnostné predpisy osobnej ochrany, štandardné zdravotné a základné hygienické pravidlá. Podkladová farba môže vyvolať alergickú reakciu. Podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou aj mydlom, ruky ošetrite reparačným krémom a tvár opláchnite vodou. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a dlhodobému kontaktu s pokožkou. Pri vniknutí aplikovaného materiálu, resp. farby do očí vypláchnite tieto oči hojne vodou príp. i mydlom pri dobre otvorených očných viečkach a vyhľadajte lekára. V prípade kontaktu týchto výrobkov s pokožkou, dôkladne umyte takú pokožku s veľkým množstvom vody a mydla. V situácii prehltnutia aplikačných materiálov vyhľadajte lekársku pomoc. Materiály neaplikujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. Materiál Krystalia vrátane jeho penetračných aj podkladových farieb, farbív a ochranných lakov je citlivý na mráz. Odstráňte akékoľvek nadmerné množstvo vody z povrchu balenia dekoračnej farby Krystalia pred použitím. Materiály pred použitím veľmi dobre pretrepte a dôkladne premiešajte ručne so špachtľou, s mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti. Nepridávajte vodu. Skladujte vo vhodných priestoroch na suchom mieste, v originálnom balení a nevystavujte slnku.

APLIKÁCIA MATERIÁLU
Po dokonalom vyschnutí penetrácie je pre dosiahnutie perfektného efektu nevyhnutné použiť bielu podkladovú farbu Primer S Plus. Ide o ľahký biely hrubý náter obsahujúci zrná s hrúbkou 0,1 mm. Má lepšiu kryciu schopnosť a väčšiu výdatnosť. Táto podkladová farba sa vždy aplikuje s plochým štetcom alebo valčekom s krátkymi vlasmi rovnomerne v dvoch vrstvách dostatočného množstva, pričom každá vrstva je zriedená s 20 - 40% vody a druhá vrstva sa aplikuje približne po 4 hodinách zaschnutí prvej vrstvy pri teplote 20°C. Takto nanesený náter nechajte preschnúť približne 6 hodín (v závislosti od druhu podkladového materiálu). Pri aplikácii nechajte povrch dobre vyschnúť medzi jednou a druhou vrstvou. Materiály ako je kov natrite minimálne v jednej vrstve univerzálnou základnou syntetickou antikoróznou farbou S2000 a až potom potrite podkladovou farbou Primer S Plus. Naše vysoko kvalitné vodou umývateľné podkladové farby pre interiér na vodnej báze sú patrične vyrobené s vodnými polymérovými emulziami, špeciálnymi plnivami, pigmentami zvýšeného krytia a vybranými prísadami. Vďaka svojej výťažnosti, mimoriadne vysokej priľnavosti a svojmu ukotveniu sú určené pre nasledujúciu aplikáciu Krystalia, ktorej dodajú dokonalú homogenitu dekoračného dizajnu. Súčasne regulujú správnu absorpciu dekoračnej farby Krystalia. Samozrejmosťou je jej najlepšia spracovateľnosť a uľahčenie aplikácie na podklad, ktorý má byť aplikovaný.

Poznámka:
Doba schnutia medzi jednotlivými vrstvami sa líši v závislosti na okolitých podmienkach (napr. absorpcia podkladu, vlhkosť aj teplota v priestore, stav dekorovaného povrchu, množstvo a rozmiestnenie aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Uistite sa, že mechanická pevnosť uhladenej malty, jej priľnavosť k omietke a podkladovej farby Primer S Plus sú dostatočné, aby sa zabránilo riziku odtrhnutia. Ak nie sú dostatočne silné, materiál Krystalia by mohol zo steny opadať spolu s jemnou maltou tvoriacu omietku.

Pozor!
Odporúčame použitie materiálu v malom testovacom priestore pred začatím finálneho povrchu. Dôrazne tiež odporúčame pred aplikáciou vykonať v malom meradle vlastný test kompatibility náteru a požadovaného efektu z materiálu pred konečnou aplikáciou. Vzorkovnica Krystalia znázorňuje farebné príklady použité na bielej podkladovej farbe ako aj farebnej podkladovej farbe Primer S Plus. Pokiaľ je požadovaná väčšia jednotnosť a hĺbka odtieňa, odporúčame použiť zafarbené podkladové farby podľa zvoleného odtieňa Krystalia.

DEKORÁCIA MATERIÁLU V PREVÁDZKE
Počkajte do úplného vyschnutia podkladovej farby Primer S Plus. Doba schnutia podkladového náteru je zvyčajne 4 hodiny. Potom začnete nanášať materiál Krystalia, ktorý je zložený z dvoch komponentov. Neutrálna farba Krystalia je dodávaná zafarbená s tónovacím strojom. Toner Krystalia je strieborný prášok z potiahnutej polyesterovej fólie hrubej 0,2 mm, špeciálne vyvinutý pre vytvorenie farebných a dekoračných efektov. Odporúčame zmiešať jedno balenie 100 gramov do 2,5 litrovej dekoračnej farby Krystalia. Pomer tohto práškového tonera môže byť pridaný podľa potrieb a požiadaviek používateľa. Technicky je tiež možné, ak chcete zvýšiť účinok produktu Krystalia, zväčšiť množstvo pridaného balenia Krystalia (2 - 3 tonery na 2,5 litra), bez toho, aby boli dotknuté vlastnosti vybraného dekoračného výrobku. Pri ich aplikácii je vhodné vyhýbať sa kontaktu s kyselinami. Toner Krystalia pridajte iba a výhradne v čase jeho bezprostredného použitia odporúčané alebo požadované množstvo trblietok Krystalia do balenia dekoračnej farby Krystalia podľa voľby. Následne dôkladne premiešajte ručne so špachtľou alebo mechanickou miešačkou pri nízkej rýchlosti až do docielenia rovnorodosti farby. Riaďte sa podľa pokynov na aplikáciu uvedených vyššie v tomto návode. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o práškový produkt je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečil úplný rozptyl častíc prášku. Dbajte pritom na to, aby zmes zostala miešaná pri pridávaní práškového tonera do dekoračnej farby Krystalia. Dôkladne premiešajte aspoň 5 minút, pričom sa vyhýbajte vytvoreniu hrudiek. Takto pripravenú zmes nechajte odstáť asi na 10 minút. Po dokončení tónovania je nevyhnutné balenie materiálu Krystalia zavrieť, pretrepať a dôkladne premiešať ručne so špachtľou alebo mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti, kým sa nedosiahne homogénny odtieň. Po premiešaní je materiál pripravený na použitie a vytváranie dekorácie. Takto pripravená zmes sa musí aplikovať počas nasledujúcich 15 kalendárnych dní. Pred každým ďalším použitím doporučujeme takto zamiešané balenia opäť dôkladne premiešať.

Dekoračný materiál Krystalia vo zvolenom odtieni nanášajte na povrch zhora smerom dolu a z ľavej strany doprava pomocou plochého štetca s krátkou rukoväťou. Tento špeciálny štetec vďaka zvláštnym rozmerom umožňuje rýchlo docieliť dokonalú dekoráciu. Použitím obyčajného štetca sa výrazne spomaľuje práca. Prírodné vlasy majú štruktúru, ktorá pohlcuje a zadržiava náter v štetci. Navyše rozštiepené konce štetcov z prírodných vlasov ponúkajú hladký výsledok pri použití dekoračnej farby Krystalia. Postupujte tak, aby ste dosiahli rovnomernú hrúbku vrstvy približne 1 mm. Túto vrstvu dobre rozotierajte a nanášajte po ploche vo viacerých variantoch, napr. nepravidelnými krúživými ťahmi, striedavými pohybmi do kríža, vertikálne, horizontálne, príp. šikmo. Spôsob aplikácie záleží od požadovaného efektu. Tento postup opakujte na celý povrch. Uistite sa, aby ste dosiahli úplne rovnomerné rozloženie náteru na povrch, pretože materiál sa nanáša v jednej vrstve. Zvyčajne je postačujúca jedna vrstva dekoračnej farby Krystalia, s ktorou pokryjete celú plochu povrchu. Dokončený povrch týmto spôsobom nechajte vyschnúť najmenej na 6 až 8 hodín.

Na takto aplikovaný povrch ktorý je dokonale zaschnutý, môžete vytvoriť výraznejší efekt dekoračnej farby Krystalia. Takýto vzhľad dosiahnete zjednotením vrstvy v druhom nátere rovnako zafarbeného dekoračného materiálu ako bola aplikovaná prvá vrstva Krystalia. Tento krok napomáha homogénne rozložiť farby aj v akýchkoľvek štrbinách či dutinách vytvorených v skôr nanesenej vrstve Krystalia. To má za následok detailnejšie a pravidelné farby i farebné odtiene. Týmto spôsobom dokončíte dekoráciu tak ako je uvedené vo vzorkovníku Krystalia. Zvyčajne sa používajú len dve vrstvy dekoračného materiálu na dokončenie dekoračnej farby Krystalia. Takto dokončený povrch nechajte vyschnúť najmenej na 6 až 8 hodín.

Poznámka:
Aby ste sa vyvarovali viditeľných presahov a spojov, vlhká farba sa neodporúča nanášať opakovane na rovnaké miesta. Jednotlivé úseky dekorujte postupne jeden po druhom a nechávajte medzi nimi asi 1 cm široké medzery. Farbou pokryte približne 1 - 2 m² nepravidelnej plochy, okraje nezarovnávejte a vytvorte nesúmerný trhaný tvar. Následne celú plochu zjednoťte bez materiálu so štetcom s krátkou rukoväťou. Po zjednotení môžete pokračovať v dekorácii do polovice aplikovaného povrchu, čím dokončíte prvý úsek na úrovni podlahy. Po dokončení prvej časti plochy približne 3 m² môžete začať dekorovať ďalší, priľahlý úsek zase od stropu. Odporúčame dekorovať celú plochu naraz, pokiaľ možno vždy pokračovať bez znovuzahájenia a prerušenia po celistvých plochách, čím sa zabráni prechodu na predtým natretú plochu a vytvoreniu zhlukom.

UKONČENIE APLIKÁCIE MATERIÁLU
Ak chcete ochrániť dekorovaný povrch a docieliť lesklejší vzhľad, použite v jednej vrstve nepigmentovaný ochranný lak Arthe Glass Protector, špeciálne navrhnutý pre dekoračnú farbu Krystalia. Tento transparentný epoxidový náterový lak je priezračný, bez rozpúšťadiel a vhodný na pridanie lesklého vzhľadu matným aj polomatným artefaktom. Ideálny pre ochranu dekoračných povrchov Krystalia v sprchách a v oblastiach styku s vodou. S jedným náterom docielite lesklý vzhľad už skôr aplikovanej dekorácie Krystalia. Epoxidový lak Arthe Glass Protector je po premiešaní komponentov A aj B pripravený na okamžité použitie a môže byť riedený s vodou v objeme 20%. Možno ho použiť ako vrchný náter na suché dekorácie valčekom s krátkymi vlasmi, príp. s hladidlom z nerezovej ocele. Ochranný náter Arthe Glass Protector by mal byť nanesený rovnomerne po celej ploche, ktorá bola predtým dekorovaná a táto je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný náter vsiaknuť na niekoľko minút. V prípade potreby použite na odstránenie prebytočného ochranného laku na povrchu čistú textíliu alebo bavlnenú handru. Po skončení odporúčame nechať dekorovaný povrch zaschnúť a dekoračný materiál ukáže pôvabné odrazy aj príjemné svetelné efekty. Želaný efekt je viditeľný po 3 - 5 hodinách sušenia od ukončenia aplikácie ochranného laku.

Poznámka:
Pre obzvlášť tmavé odtiene neutrálnej farby Krystalia je dobré na konci jej aplikácie, keď je povrch dokonale natretý a suchý, aplikovať 1 vrstvu transparentného náteru napr. Arthe Glass Protector, aby sa zabránilo možnému kriedovaniu (typický jav sýtych odtieňov spojený s týmto produktom) pretože by to mohlo spôsobiť tvorbu bieliacich pruhov alebo jamkovú koróziu týmto spôsobom porušiť vzhľad povrchu produktu Krystalia.

VZORKOVNICA
Farebná vzorkovnica je vyrobená zo skutočných farebných vzoriek ručným patentovaným tlačovým systémom "print on real", ktorý napodobňuje reálne použitie dekoračných materiálov, ako na pohľad tak i na dotyk, a tým minimalizuje riziko rozdielov farebných odtieňov. Napriek tomu sa farebné vzorky a vizuálne efekty môžu líšiť od skutočných, aplikovaných farieb, čo spôsobujú odlišné prevádzkové podmienky napr. pri použití na stene a na papieri. Vplyv na výsledný efekt má aj absorpčná schopnosť povrchu, použité množstvo a rozmiestnenie materiálu na povrchu i odborná znalosť, zručnosť a tvorivosť aplikátorov. Všetky vzorky boli použité tak, ako je uvedené vo vzorkovníku a je potrebné ich chápať ako čisto orientačné.

Poznámka:
Všetky vzorky, náradie, dekoračné materiály použité pre materiál Krystalia a uvedené vo vzorkovníku Krystalia sú orientačné z rozmanitej ponuky farebných možností, ktoré tento viacúčelový materiál ponúka. Vzhľadom k rozsiahlej škále dekoračných možností ponúkaných výrobkov je možné dosiahnuť neobmedzené množstvo efektov, ktoré závisí na fantázii a zručnosti aplikátorov.

ZODPOVEDNOSŤ
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné farebné rozdiely medzi aplikovaným povrchom a farebnými vzorkami s rôznymi dávkami farebného tonera vo vzorkovníku, následky nesprávneho použitia dekoračných materiálov závisiace na faktoroch nesúvisiacich s kvalitou produktu a rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi odlišnými šaržami produktov. Spotrebiteľ je zodpovedný pred použitím skontrolovať konzistencie farieb medzi jednotlivými šaržami, vyhodnotiť použitia a overiť vhodnosť materiálov rozdielnej šarže. Spotrebiteľ je tiež zodpovedný za dávkovanie tonerov Krystalia ako aj ostatných prísad. Rovnako je zodpovedný za akékoľvek dôsledky aplikácie produktu. Pri používaní materiálov z rôznych šarží, odporúčame ich kombináciu a vždy pred aplikáciou a po zafarbení zmiešať všetky balenia dekoračného materiálu aj tonera označené rozdielnymi číslami výrobnej šarže (označenými ako "BATCH/LOTTO" umiestnenom na spodnej, resp. bočnej strane predajného balenia) do väčšej nádoby, čím sa zabráni riziku farebných rozdielov na aplikovanom povrchu. Tieto naše informácie, odporúčania pre spracovanie aj použitie produktu vychádzajú z našich najlepších skúseností aj poznatkov v čase publikácie tohto návodu na použitie a vzťahujú sa na popisovaný výrobok. Sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Každopádne neručíme za jednotlivé aplikácie ani konečný dekoračný vzhľad materiálu, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami použitia výrobku.

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ
Dátumom minimálnej trvanlivosti sú označované produkty, ktoré si do tohto dátumu pri splnení podmienok skladovania uchovávajú svoju predpokladanú kvalitu. Naša minimálna trvanlivosť je 24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je zhodný s dátumom predaja, ktorý je uvedený na daňovom doklade - faktúra. Uplynutie dátumu minimálnej trvanlivosti neznamená, že výrobok je zdraviu škodlivý, resp. už nepoužiteľný. Väčšinou ide len o zníženie kvality produktu. Použitím takýchto produktov sa nevystavujete zdravotnému riziku. Po tomto dátume produkt môže zmeniť svoju štruktúru alebo znížiť kvalitu obsahu. Materiál je ešte stále bezpečný pre použitie po uvedenom termíne "dátumu minimálnej trvanlivosti" za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené, ale mohol by stratiť svoje špecifické vlastnosti. Skontrolujte, či je obal neporušený, príp. materiál vyzerá a vonia dobre, predtým než materiál vyhodíte po uplynutí "dátumu minimálnej trvanlivosti”.

LIKVIDÁCIA
V súlade s pokynmi § 17, ods. 3 zákona 185/2001 Zb. Zákona o odpadoch v znení novších predpisov nelikvidujte tento materiál ani jeho súčasti, či zbytky spoločne s komunálnym a domovým odpadom, ale odovzdajte v autorizovanom zbernom stredisku triedeného odpadu a recyklovateľných materiálov, zriadených mestskými úradmi alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Pokiaľ nebude tento odpad správne zničený, môže spôsobiť problémy. V žiadnom prípade obsah nevylievajte, resp. nevysypávajte do kanálov, vodných tokov ani inak na to neurčených odpadov. Oddelenou likvidáciou materiálu sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať. Na povinnosť zlikvidovať materiál a jeho balenie oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia materiálu zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

TECHNICKÉ ÚDAJE
SUŠENIE: na dotyk 2 až 3 hodiny, príp. 1 hodina pri teplote okolo 20°C, celková polymerizácie 20 - 30 dní (čas sušenia závisí od rôznych faktorov, ako je prevádzková teplota, vlhkosť v danom priestore, dostupné vetranie a absorpcia povrchu)
RIEDENIE: produkt je pripravený na použitie
ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ: 1,160 ± 5% kg/lit.
VISKOZITA: 3000 cps ± 5% (R6 RPM pri teplote 100 a 25°C)
SKLADOVACIA A PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA: minimálna + 7 ° C, maximálna + 30 ° C (jednotlivé materiály je potrebné skladovať v pôvodnom, hermeticky uzavretom obalu a chrániť pred mrazom)
HORĽAVOSŤ: produkt nie je horľavý, neobsahuje žiadne horľavé rozpúšťadlá, vyrobený na vodnej báze
NORMA VOC: podkategórie na vodnej báze, maximálny prípustný obsah VOC je 200 g./lit. podľa smernice 2004/42/CE
ČISTENIE POVRCHU: prvý raz najskôr 1 mesiac po aplikácii je možné povrch čistiť s hubkou navlhčenou s teplou vodou, odporúčame jemne votrieť s hubkou navlhčenou s teplou vodou, s prihliadnutím na to, že hrubá zmes prítomná v produkte Krystalia má tendenciu kriedovania pri trení
ČISTENIE NÁRADIA: použité náradie umyte vlažnou, príp. teplou vodou

BALENIE A VÝDATNOSŤ MATERIÁLOV
Primer S Plus: 750 mililitrov na 5 - 6 m²
Primer S Plus: 4 litre na 28 - 32 m²
Primer S Plus: 15 litrov na 105 - 120 m²

Krystalia: 2,5 litra na 23 - 25 m²

Toner Krystalia: 100 gramov

Arthe Glass Protector: 1 liter na 3 - 5 m² (v závislosti na povrchu, ktorý má byť ošetrený)

Poznámka:
Všetky výdatnosti materiálov sú uvedené orientačne v jednej vrstve.

POUŽITÉ NÁRADIE A POMÔCKY
Náradie pre aplikáciu tvoriace dizajn je plochý štetec s krátkou rukoväťou.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand