Návod ako aplikovať dekoračnú stierku Micromarmo pre interiér

24.02.2019
1653
author Ivan Vlček

ÚVOD
Micromarmo je originálny produkt od talianskeho výrobcu, spoločnosti SPIVER s.r.l. na dekoráciu vášho interiéru. Jeho kúpou sa klienti radia medzi množstvo spokojných zákazníkov po celom svete. Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a ostanete našej spoločnosti verný aj naďalej. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom aplikácie produktu Micromarmo sa u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 alebo elektronicky cez náš kontaktný formulár.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred aplikáciou materiálu Micromarmo venujte niekoľko voľných minút svojho času a pozorne si prečítajte tento návod na jeho použitie. Nedodržanie popísaných pokynov môže byť príčinou úrazu, zranení spôsobených nevhodným používaním s ohrozením života alebo poškodenie materiálu. Predídete tak možným rizikám spojeným s používaním alebo nesprávnou aplikáciou tohto produktu. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Údaje uvedené v tomto návode na použitie sa vzťahujú na výsledky laboratórnych testov v praktických aplikáciách na určenom mieste a tieto sa môžu mierne líšiť v závislosti od zmenených podmienok použitia. Tento návod na použitie anuluje a nahrádza jeho akúkoľvek predchádzajúcu verziu, preto si návod starostlivo uschovajte. V prípade postúpenia produktu iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

VLASTNOSTI
Dekoračný materiál Micromarmo patrí do skupiny Arthe a radí sa medzi špičku svojho druhu. To hlavne svojou kvalitou spracovania a použitých materiálov. Jeho najväčšou výhodou je zdravotná a ekologická nezávislosť, pretože suroviny pre jeho výrobu sú chemicky neupravené a čisté materiály na cementovej báze. Preto sa tiež dekoračná stierka Micromarmo začala rýchlo používať pri vnútorných úpravách nemocníc, reštauráciách, hotelov, bánk a pod. Svoju dobrú povesť si získala hlavne vďaka dobrému vzhľadu, jednoduchej aplikácii a vlastnostiam akými sú trvanlivosť, oteruvzdornosť i umývateľnosť vodou. Micromarmo umožňuje uplatniť tvorivú aktivitu a predstavivosť aplikátorov, k obohateniu príbytkov dôležitou hodnotou elegancie a súladu. Vzhľad plasticity aj konzistencie materiálu prispievajú k tomuto optimálnemu výsledku. Jednoduchá aplikácia spája krásu dekorácie s najnovšími technológiami, pridávajúce aplikovaným plochám vzhľad betónu. Micromarmo má inovatívne zloženie s jediným jednozložkovým práškom, ktorý sa len jednoducho zmieša s vodou a po zmiešaní sa hneď môže použiť ako na hladké vyrovnanie povrchu, tak i na povrchovú úpravu ako dokončovaciu vrstvu v horizontálnom i vertikálnom smere. Keďže obsahuje špeciálnu zložku spojív s vynikajúcou výplňovou schopnosťou umožňuje dosiahnuť absolútne hladký povrch. Aplikuje sa s hladidlom z nerezovej ocele, ktoré umožňuje vytvoriť na povrchu rôzne kaverny. Neobmedzený počet dekoratívnych efektov garantuje vytvárať nádherné povrchy v akomkoľvek štýle od klasického vzhľadu s hladidlom Spatolato, dizajnovú kombináciu Contemporary, Favignana s jedinečnou textúrou, betónový povrch Beton až po skvelý efekt so šablónou Maiolica. Tento cementový produkt nemá žiadny problém s podlahovým vykurovaním a nevzniká pri ňom riziko prehriatia sa vznikom prasklín. Rovnako vynikajúce výsledky zahŕňajú aj skvelú kompresiu, flexibilitu a dlhotrvajúcu životnosť.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dekoračnú stierku Micromarmo nemôžu aplikovať osoby (vrátane detí) so zníženými psychickými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto nie sú pod dozorom alebo vyškolené v bezpečnosti aplikácie materiálu osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť i zdravie a pochopili týkajúce sa nebezpečenstvo. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s materiálom nehrajú. Tento materiál môžu aplikovať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použitia materiálu a že pochopili týkajúce sa nebezpečenstvo. Operácie čistenia a údržby materiálu i náradie zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, iba ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Materiál a náradie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov a osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami. Pokiaľ s materiálom nebudete pracovať dlhšiu dobu, nechávate ho bez dozoru, pred jeho aplikáciou i jej ukončením a čistením ho vždy uzatvorte originálnym vekom. Náradie zakaždým uložte na bezpečné miesto.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vedrá, fólie, atď.) ako aj samotný materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Dekoračný materiál Micromarmo je určený na dekoráciu povrchu okrem steny a podlahy aj na omietkový a sadrový povrch, betón, drevo, sadrokartón, umakart, kov aj plast. S použitím špeciálneho základného náteru Micromarmo Primer možno dekoračné stierku Micromarmo aplikovať na akýkoľvek povrch, dokonca priamo na obklady, dlaždice, kachličky a keramiku bez nutnosti odstrániť pôvodný existujúci povrch. Môže sa aplikovať aj na povrch silných zdrojov tepla akými sú napr. kozub, radiátor, atď. Dekoračná stierka pre interiér Micromarmo je vyrábaná na cementovej báze, ktorá má určitý stupeň odolnosti voči vysokým teplotám. Ak sú tieto teploty prekonané, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobok "zožltne". V každom prípade odmietame akúkoľvek zodpovednosť za použitie pri nadmerne vysokých teplotách. Odporúčame vždy si overiť vhodnosť a účinnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Dôležité je použitie podkladovej farby Micromarmo Primer. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné.

Jeho aplikácia je povolená v priestoroch obývacích izieb, kuchýň, spální, kúpeľní, detských izieb, chodieb, wellness, kancelárii a iných pracovných, komerčných či súkromných miest. Samozrejmosťou je použitie v budovách vidieckej turistiky, hoteloch, moteloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie. Aplikácia dekoračného materiálu Micromarmo je povolená v priestoroch aj vo vlhkých prostrediach, pre privátne projekty, ale samozrejme aj na hotelové a komerčné objekty, či reprezentačné priestory. Tento produkt spolu s patričným ochranným lakom má takú vlastnosť aj výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadajúci na povrch v sprchovacom kúte a teda je tiež určený na dekoráciu povrchu, ktorý je v priamom kontakte s vodou.

Pozor!
Tento výrobok nepoužívajte v miestach s relatívnou vlhkosťou vzduchu nad 80%. Neaplikujte na mokré podklady alebo tam, kde sa vyskytuje prítomnosť zvýšenej resp. infiltrujúcej vlhkosti. Zmerajte vlhkomerom v hĺbke 4 cm tak, aby bola úroveň vlhkosti nižšia ako 3%.


PREDBEŽNÉ OPERÁCIE
Po vybalení obsahu balenia skontrolujte, či nami dodané materiály nie sú poškodené. Ak ste si zakúpili tónovaný materiál Micromarmo, overte si zafarbený odtieň. Ak je na materiáli vidieť poškodenie, príp. nesúlad v odtieni, nepoužívajte ho. Obráťte sa na nás ako na svojho dodávateľa produktov Micromarmo. Dôrazne odporúčame používať počas aplikácie penetračné aj podkladové farby, farbivá, ochranné laky a náradie vlastnej značky SPIVER, ktoré považujeme za najvhodnejšie pre dokonalý vzhľad produktu a estetickú kvalitu, bez toho aby bola ohrozená kompatibilita produktov používaných medzi jednotlivými vrstvami. V prípade, že sa tak nestane, nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu so zlým či neuspokojivým výsledkom. V takom prípade nenesieme zodpovednosť ani za prípadné škody spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním materiálu osobou, ktorá ho aplikuje aj nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie.

Poznámka:
Žiadny produkt potrebný na túto aplikáciu nevypúšťa zápach a ani počas celej aplikácie nevzniká žiadny pach ako napr. čpavok a pod.

PRÍPRAVA PODKLADU
Všetky kontaktné plochy, kde má byť aplikácia dekoračnej stierky Micromarmo, musia byť dokonale čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistôt i separačných látok a mali by byť vyrovnané stierkovou hmotou. Podľa potreby vytmelené a vybrúsené, bez voľných častíc, prachu, mastnosti a olejov, napustené penetračným náterom.

Poznámka:
Zmyslom penetrácie je spevnenie a zároveň vyrovnanie nasiakavosti podkladu. Penetrácia neznižuje paropriepustnosť. V každom prípade odporúčame penetráciu podkladu vykonať. Penetračný náter je zvyčajne prvým krokom pre dosiahnutie dokonalého dekoračného efektu, ktorý si do svojho interiéru vyberiete. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je treba mať pri výbere dostatok informácií, aby dekor slúžil k maximálnej spokojnosti. Pre interiér je určená penetračná farba Fissativo a je vyrobená zo živíc na vodnej báze. Pre penetrovanie je dôležité nanášať také množstvo, ktoré je podklad schopný vsiaknuť. Odporúčame nevytvoriť lesklý film na aplikovanom povrchu. Po dokončení penetrácie je potrebné jej pôsobenie približne 4 hodiny, aby bola penetrácia účinná.

Pozor!
Pri aplikácii materiálu Micromarmo dodržujte základné bezpečnostné predpisy osobnej ochrany, štandardné zdravotné a základné hygienické pravidlá. Podkladová farba môže vyvolať alergickú reakciu. Podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou aj mydlom, ruky ošetrite reparačným krémom a tvár opláchnite vodou. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a dlhodobému kontaktu s pokožkou. Pri vniknutí aplikovaného materiálu, resp. farby do očí vypláchnite tieto oči hojne vodou príp. i mydlom pri dobre otvorených očných viečkach a vyhľadajte lekára. V prípade kontaktu týchto výrobkov s pokožkou, dôkladne umyte takú pokožku s veľkým množstvom vody a mydla. V situácii prehltnutia aplikačných materiálov vyhľadajte lekársku pomoc. Materiály neaplikujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. Materiál Micromarmo vrátane jeho penetračných aj podkladových farieb, farbív a ochranných lakov je citlivý na mráz. Odstráňte akékoľvek nadmerné množstvo vody z povrchu balenia podkladovej farby Micromarmo Primer pred použitím. Materiály pred použitím veľmi dobre pretrepte a dôkladne premiešajte ručne so špachtľou, s mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti. Skladujte vo vhodných priestoroch na suchom mieste, v originálnom balení a nevystavujte slnku.

APLIKÁCIA MATERIÁLU
Po dokonalom vyschnutí penetrácie je pre dosiahnutie perfektného efektu nevyhnutné použiť bielu podkladovú farbu Micromarmo Primer. Táto sa používa ako špeciálne lepidlo s vysokou priľnavosťou k podkladu, kde by normálne mal aplikovaný povrch závažnejšie problémy s adhéziou ako napr. mramor, vápenná omietka na sadrokartónových doskách, sadra, pórobetón, či keramické obklady. Ide o drsnú povrchovú adhéziu, špecifickú pre podporu uľahčenia na ukotvenie omietky u hladkých alebo slabo savých podkladoch akými sú napr. dlaždice, sklo, pórobetón, sadrokartón a sadrová omietka. Obsahuje vysoko adhézny akrylátový terpolymér, redukčné činidlá povrchového tlaku, kremenné granule a ďalšie prísady. Pred použitím musí byť dobre premiešaná. Podkladová farba Micromarmo Primer sa vždy aplikuje rovnomerne v jednej vrstve dostatočného množstva priamo s plochým štetcom alebo valčekom s krátkymi vlasmi, pričom je pripravená na použitie a nevyžaduje žiadne riedenie. Takto dokončený povrch nechajte vyschnúť najmenej na 24 hodín pri teplote okolo 20°C. Materiály ako je kov natrite minimálne v jednej vrstve univerzálnou základnou syntetickou antikoróznou farbou S2000 a až potom potrite podkladovou farbou Micromarmo Primer. Naše vysoko kvalitné vodou umývateľné podkladové farby pre interiér na vodnej báze sú patrične vyrobené s vodnými polymérovými emulziami, špeciálnymi plnivami, pigmentami zvýšeného krytia a vybranými prísadami. Vďaka svojej výťažnosti, mimoriadnej plniacej sile, vysokej priľnavosti a svojmu ukotveniu sú určené pre nasledujúcu aplikáciu Micromarmo, ktorej dodajú dokonalú rovnorodosť dekoračného dizajnu. Súčasne regulujú správnu absorpciu dekoračnej stierky Micromarmo. Samozrejmosťou je jej najlepšia spracovateľnosť a uľahčenie aplikácie na podklad, ktorý má byť aplikovaný.

Poznámka:
V prípade nadmerne popraskaného a rozpadajúceho podkladu odporúčame ako predbežnú úpravu s hrubou adhéznou podporou na povrch po dokonalom vyschnutí náteru podkladovej farby Micromarmo Primer aplikovať ešte jednu vrstvu tejto podkladovej farby rovnakým spôsobom popísaným vyššie.

Poznámka:
Doba schnutia medzi jednotlivými vrstvami sa líši v závislosti na okolitých podmienkach (napr. absorpcia podkladu, vlhkosť aj teplota v priestore, stav dekorovaného povrchu, množstvo a rozmiestnenie aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Uistite sa, že mechanická pevnosť uhladenej malty, jej priľnavosť k omietke a podkladovej farby Micromarmo Primer sú dostatočné, aby sa zabránilo riziku odtrhnutia. Ak nie sú dostatočne silné, materiál Micromarmo by mohol zo steny opadať spolu s jemnou maltou tvoriacu omietku.

Pozor!
Odporúčame použitie materiálu v malom testovacom priestore pred začatím finálneho povrchu. Dôrazne tiež odporúčame pred aplikáciou vykonať v malom meradle vlastný test kompatibility náteru a požadovaného efektu z materiálu pred konečnou aplikáciou. Vzorkovnica Micromarmo znázorňuje farebné príklady použité na bielej podkladovej farbe Micromarmo Primer. Pokiaľ je požadovaná väčšia jednotnosť a hĺbka odtieňa, odporúčame použiť zafarbené podkladové farby podľa zvoleného odtieňa Micromarmo.

DEKORÁCIA MATERIÁLU V PREVÁDZKE
Počkajte do úplného vyschnutia podkladovej farby Micromarmo Primer a potom začnite nanášať materiál Micromarmo. Tento materiál ako neutrálna stierka môže byť použitá ako je bez pridania farbív alebo zafarbená s tonerom z tónovacieho stroja zvoleného z bohatého sortimentu. Toto farbivo zmiešajte so správnym množstvom v nádobe s vodou v objeme 5,4 litra. Pri veľmi tmavých farebných odtieňoch, kde môže farbivo prekročiť objem 250 ml je potrebné znížiť množstvo miešacej vody o rovnaký obsah ako má farbivo. Do takto pripravenej zafarbenej zmesi odporúčame pomaly zmiešať jedno balenie dekoračnej stierky Micromarmo 18 kilogramov. Zmes malty vytvorte iba a výhradne v dobe jej bezprostredného použitia odporúčaného množstva podľa voľby. Následne dôkladne premiešajte ručne so špachtľou alebo mechanickou miešačkou pri nízkej rýchlosti až do docielenia rovnorodosti stierky. Riaďte sa podľa pokynov na aplikáciu uvedených vyššie v tomto návode. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o práškový produkt je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečil úplný rozptyl častíc prášku. Dbajte pritom na to, aby zmes zostala miešaná pri pridávaní práškového materiálu do vody. Dôkladne premiešajte aspoň 5 minút, pričom sa vyhýbajte vytvoreniu hrudiek. Takto pripravenú zmes nechajte odstáť asi na 10 minút. Každé prípadné dávkovanie farbiva sa musí vykonávať v zmiešavacej vode s farbivom pred pridaním práškového produktu Micromarmo. Po dokončení tónovania je nevyhnutné balenie materiálu Micromarmo zavrieť, pretrepať a dôkladne premiešať ručne so špachtľou alebo mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti, kým sa nedosiahne homogénny odtieň. Po premiešaní je materiál pripravený na použitie a vytváranie dekorácie.

Dekoračný materiál Micromarmo vo zvolenom odtieni nanášajte na povrch zhora smerom dolu a z ľavej strany doprava pomocou hladítka z nerezovej ocele. Toto špeciálne hladidlo vďaka zvláštnym rozmerom umožňuje rýchlo docieliť dokonalú dekoráciu. Použitím obyčajného hladítka sa výrazne spomaľuje práca. Postupujte tak, aby ste dosiahli rovnomernú hrúbku vrstvy približne 2 - 3 mm. Túto vrstvu dobre rozotierajte a nanášajte po ploche vo viacerých variantách, napr. nepravidelnými krúživými ťahmi, striedavými pohybmi do kríža, vertikálne, horizontálne, príp. šikmo. Spôsob aplikácie záleží od požadovaného efektu. Tento postup opakujte na celý povrch.

Plochu najlepšie spevníte tak, že na aplikovaný povrch rozložíte správnu sklolaminátovú výstužnú sieťku s gramážou 70 - 80 g/m². Dbajte pritom na to, aby ste sa vyhli prekrývaniu spojov sieťky. Z tohto dôvodu odporúčame nechať rozstup medzi spojmi tejto sieťky približne 5 mm pre celoplošné spojenie s podkladom. Pri prvej vyrovnávacej vrstve dbajte na to, aby ste celoplošne pokryli celý tento sklolaminát.

Po uplynutí minimálne 24 hodín, kedy je aplikovaný povrch dokonale zaschnutý naneste druhú vrstvu Micromarmo rovnakým spôsobom uvedeným vyššie, aby ste dosiahli úplné vyrovnanie povrchu. Tento krok napomáha homogéne zjednotiť jednotlivé vrstvy i v akýchkoľvek štrbinách či dutinách vytvorených v skôr nanesenej vrstve Micromarmo. To má za následok detailnejšie a pravidelné farby i farebné odtiene. Takto dokončený povrch nechajte vyschnúť najmenej na 24 hodín.

Na dosiahnutie požadovaného estetického efektu Contemporary, Favignana, Maiolica a Spatolato naneste voliteľnú poslednú tretiu dekoračnú vrstvu Micromarmo pomocou hladítka z nerezovej ocele. V tomto štádiu je velmi dôležité venovať veľkú pozornosť a materiál aplikovať tak, aby ste sa vyvarovali silnému tlaku hladítkom (ako je obvyklé pri aplikácii mramoru tzv. benátskej stierky), ktoré by mohlo spôsobiť nepríjemné tmavé škvrny, resp. čierne "mapy". Uistite sa, aby ste dosiahli celkom rovnomerné rozloženie stierky na povrch.Týmto spôsobom dokončíte dekoráciu tak ako je uvedené vo vzorkovníku Micromarmo. Zvyčajne sa používajú len tri vrstvy dekoračného materiálu na dokončenie dekoračnej stierky Micromarmo. Takto dokončený povrch nechajte vyschnúť najmenej na 24 hodín.

Moderný efekt Beton získate tak, že pokryjete povrch druhej vrstvy dekoračnej stierky Micromarmo priehľadnou plastovou fóliou a po celej ploche vytvoríte požadovaný vzhľad pôsobením tlaku s hladítkom z nerezovej ocele. Túto plastovú fóliu odstránite po uplynutí 24 hodín a dokončíte vyhladením povrchu s hladítkom z nerezovej ocele až kým nedocielite žiadaný efekt.

Po priložení šablóny Maiolica s rozmerom 40 cm x 40 cm na aplikovanú plochu druhej vrstvy dekoračnej stierky Micromarmo naneste cez šablónu na povrch vo zvolenom odtieni materiál Micromarmo a po vyplnení celej plochy šablóny vyhlaďte tento povrch hladítkom z nerezovej ocele. Tento postup opakujte pre všetky vopred určené miesta vzoru so šablónou. Následne aplikujte poslednú tretiu dekoračnú vrstvu Micromarmo pomocou hladítka z nerezovej ocele tak, že prekryjete aj miesta so šablónovým vzorom.

Zaujímavý vzor Favignana vytvoríte zvlnením povrchu tretej vrstvy dekoračnej stierky Micromarmo s penovým valcom podľa žiadaného efektu a želania. Po 24 hodinách aplikujte celoplošne materiál Metal 2K Silver Gloss pomocou hladítka z nerezovej ocele.

Totálne vyschnutý povrch môžete vyleštiť orbitálnou brúskou s odsávačom pomocou kvalitného brusného papiera so zrnitosťou 80, až kým nedocielite požadovaný stupeň jemnosti a vzhľad zvoleného efektu. Na takto upravenom povrchu potom dôkladne povysávajte všetky stopy prachu a s navlhčenou, dobre vyžmýkanou handričkou (vyvarujte sa kvapkajúcej vode, ktorá by mohla na aplikovanom povrchu vytvoriť škvrny) povrch dokonale vyčistite.

Poznámka:
Aby ste sa vyvarovali viditeľných presahov a spojov, vlhká stierka sa neodporúča nanášať opakovane na rovnaké miesta. Jednotlivé úseky dekorujte postupne jeden po druhom a nechávajte medzi nimi asi 1 cm široké medzery. Stierkou pokryte približne 1 - 2 m² nepravidelnej plochy, okraje nezarovnávejte a vytvorte nesúmerný trhaný tvar. Následne celú plochu zjednoťte bez materiálu s hladítkom z nerezovej ocele. Po zjednotení môžete pokračovať v dekorácii do polovice aplikovaného povrchu, čím dokončíte prvý úsek na úrovni podlahy. Po dokončení prvej časti plochy približne 3 m² môžete začať dekorovať ďalší, priľahlý úsek zase od stropu. Odporúčame dekorovať celú plochu naraz, pokiaľ možno vždy pokračovať bez znovuzahájenia a prerušenia po celistvých plochách, čím sa zabráni prechodu na predtým aplikovanú plochu a vytvorenie zhlukom.

UKONČENIE APLIKÁCIE MATERIÁLU
Ak chcete ochrániť dekorovaný povrch, príp. docieliť lesklejší vzhľad, použite na záver realizácie v jednej vrstve nepigmentovaný ochranný lak Protector 2K špeciálne navrhnutý pre dekoračnú stierku Micromarmo, ktorá slúži ako dvojzložková polyuretánová ochrana. Tento nežltnúci lak zaručuje vynikajúcu odolnosť voči zvýšenému opotrebovaniu, poškodeniu a dokonalú vodeodolnosť ako vo vnútri tak i vonku. Používa sa aj ako konsolidačná a protiprachová povrchová úprava pre priemyselné betónové povrchy. Obsahuje vysoko kvalitné polyuretánové živice, stabilizátory a ďalšie rôzne prísady vo vodnej emulzii. Je dostupný ako v matnom, tak aj v lesklom balení. Tento transparentný epoxidový náterový lak je priezračný, bez rozpúšťadiel a vhodný na pridanie lesklého vzhľadu matným aj polomatným artefaktom. Ideálne pre ochranu dekoračných povrchov Micromarmo v sprchách a v oblastiach styku s vodou. S jedným náterom docielite lesklý vzhľad už skôr aplikovanej dekorácie Micromarmo. Pri veľmi namáhaných povrchoch odporúčame aplikáciu tohto laku v dvoch až troch vrstvách s časovým odstupom 24 hodín medzi jednotlivými vrstvami ako pre trvanlivosť tak i odolnosť povrchu. Epoxidový lak Protector 2K je po premiešaní komponentov A aj B (v pomere 100 dielov komponentu A ku 20 dielom komponentu B) pripravený na okamžité použitie a môže byť riedený s vodou v objeme max 5%. Dôkladne premiešajte tieto oba komponenty vzájomne po dobu minimálne 3 - 5 minút ručne so špachtľou, s mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti. Takto pripravená zmes laku Protector 2K by sa mala použiť do 2 hodín od jej zmiešania pri teplote 20°C. Lak možno použiť po jeho riadnom premiešaní, prefiltrovaní a následnej katalýze ako vrchný náter na suché dekorácie štetcom, valčekom s krátkymi vlasmi, s hladidlom z nerezovej ocele alebo striekaním pomocou vhodného kompresora. Ochranný náter Protector 2K by mal byť nanesený rovnomerne po celej ploche, ktorá bola predtým dekorovaná a táto je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný náter vsiaknuť na niekoľko minút. V prípade potreby použite na odstránenie prebytočného ochranného laku na povrchu čistú textíliu, špongiu alebo bavlnenú handru. Po skončení odporúčame nechať dekorovaný povrch zaschnúť najmenej na dobu 48 hodín a aplikovaný povrch chrániť  pred stykom s vodou. Dekoračný materiál následne ukáže pôvabné odrazy aj príjemné svetelné efekty. Želaný efekt je viditeľný po 3 - 5 hodinách sušenia od ukončenia aplikácie ochranného laku.

Pozor!
Ochranný lak Protector 2K nepoužívajte v miestach s relatívnou vlhkosťou vzduchu vyššou ako 80%. Tento lak neaplikujte počas nepriaznivých teplôt v okolí pod 10°C ako aj na povrchoch vystavených slnku s teplotou vyššou ako 30°C.


VZORKOVNICA
Farebná vzorkovnica je vyrobená tlačovým systémom, ktorý napodobňuje reálne použitie dekoračných materiálov na pohľad, a tým minimalizuje riziko rozdielov farebných odtieňov. Napriek tomu sa farebné vzorky a vizuálne efekty môžu líšiť od skutočných, aplikovaných farieb, čo spôsobujú odlišné prevádzkové podmienky napr. pri použití na stene a na papieri. Vplyv na výsledný efekt má aj absorpčná schopnosť povrchu, použité množstvo a rozmiestnenie materiálu na povrchu i odborná znalosť, zručnosť a tvorivosť aplikátorov. Všetky vzorky boli použité tak, ako je uvedené vo vzorkovníku a je potrebné ich chápať ako čisto orientačné.

Poznámka:
Všetky vzorky, náradie, dekoračné materiály použité pre materiál Micromarmo a uvedené vo vzorkovníku Micromarmo sú orientačné z rozmanitej ponuky farebných možností, ktoré tento viacúčelový materiál ponúka. Vzhľadom k rozsiahlej škále dekoračných možností ponúkaných výrobkov je možné dosiahnuť neobmedzené množstvo efektov, ktoré závisí na fantázii a zručnosti aplikátorov.

ZODPOVEDNOSŤ
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné farebné rozdiely medzi aplikovaným povrchom a farebnými vzorkami s rôznymi dávkami farebného tonera vo vzorkovníku, následky nesprávneho použitia dekoračných materiálov závisiace od faktorov nesúvisiacich s kvalitou produktu a rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi odlišnými šaržami produktov. Spotrebiteľ je zodpovedný pred použitím skontrolovať konzistencie farieb medzi jednotlivými šaržami, vyhodnotiť použitia a overiť vhodnosť materiálov rozdielnej šarže. Spotrebiteľ je tiež zodpovedný za dávkovanie tonerov ako aj ostatných prísad. Rovnako je zodpovedný za akékoľvek dôsledky aplikácie produktu. Pri používaní materiálov z rôznych šarží, odporúčame ich kombináciu a vždy pred aplikáciou a po zafarbení zmiešať všetky balenia dekoračného materiálu aj tonera označené rozdielnymi číslami výrobnej šarže (označenými ako "BATCH/LOTTO" umiestnenom na spodnej, resp. bočnej strane predajného balenia) do väčšej nádoby, čím sa zabráni riziku farebných rozdielov na aplikovanom povrchu. Tieto naše informácie, odporúčania pre spracovanie aj použitie produktu vychádzajú z našich najlepších skúseností aj poznatkov v čase publikácie tohto návodu na použitie a vzťahujú sa na popisovaný výrobok. Sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Každopádne neručíme za jednotlivé aplikácie ani konečný dekoračný vzhľad materiálu, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami použitia výrobku.

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ
Dátumom minimálnej trvanlivosti sú označované produkty, ktoré si do tohto dátumu pri splnení podmienok skladovania uchovávajú svoju predpokladanú kvalitu. Naša minimálna trvanlivosť je 24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je zhodný s dátum predaja, ktorý je uvedený na daňovom doklade - faktúra. Uplynutie dátumu minimálnej trvanlivosti neznamená, že výrobok je zdraviu škodlivý, resp. už nepoužiteľný. Väčšinou ide len o zníženie kvality produktu. Použitím takýchto produktov sa nevystavujete zdravotnému riziku. Po tomto dátume produkt môže zmeniť svoju štruktúru alebo znížiť kvalitu obsahu. Materiál je ešte stále bezpečný pre použitie po uvedenom termíne "dátumu minimálnej trvanlivosti" za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené, ale mohol by stratiť svoje špecifické vlastnosti. Skontrolujte, či je obal neporušený, príp. materiál vyzerá a vonia dobre, predtým než materiál vyhodíte po uplynutí "dátumu minimálnej trvanlivosti”.

LIKVIDÁCIA
V súlade s pokynmi § 17, ods. 3 zákona 185/2001 Zb. Zákona o odpadoch v znení novších predpisov nelikvidujte tento materiál ani jeho súčasti, či zbytky spoločne s komunálnym a domovým odpadom, ale odovzdajte v autorizovanom zbernom stredisku triedeného odpadu a recyklovateľných materiálov, zriadených mestskými úradmi alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Pokiaľ nebude tento odpad správne zničený, môže spôsobiť problémy. V žiadnom prípade obsah nevylievajte, resp. nevysypávajte do kanálov, vodných tokov ani inak na to neurčených odpadov. Oddelenou likvidáciou materiálu sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať. Na povinnosť zlikvidovať materiál a jeho balenie oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia materiálu zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

TECHNICKÉ ÚDAJE
SUŠENIE: na dotyk cca. 30 minút, celková polymerizácia 24 hodín pri teplote okolo 20°C (čas sušenia závisí od rôznych faktorov, ako je prevádzková teplota, vlhkosť v danom priestore, dostupné vetranie a absorpcia povrchu)
RIEDENIE: balenie Micromarmo 18 kilogramov zmiešať s vodou približne a max. 30%
ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ: 1,010 ± 5% kg/lit.
VZHĽAD: biely prášok
VISKOZITA: tixotropná, 1250 cps ± 10% (R3 - RPM pri teplote 20 - 25°C)
SKLADOVACIA A PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA: minimálna +5°C, maximálna +30°C (jednotlivé materiály je potrebné skladovať v pôvodnom, hermeticky uzavretom obale a chrániť pred mrazom, teplotnými zmenami a vlhkosťou)
ŽIVOTNOSŤ ZMESI: doba spracovateľnosti je približne 1 hodina pri teplote 20°C po riedení vodou
TUHNUTIE ZMESI: orientačne 2 hodiny pri teplote 20°C
HORĽAVOSŤ: produkt nie je horľavý, neobsahuje žiadne horľavé rozpúšťadlá, vyrobený na cementovej báze
POCHÔDZNOSŤ: prvý raz najskôr 24 hodín po aplikácii poslednej vrstvy ochranného laku pri teplote 20°C
ODOLNOSŤ VOČI TLAKU (EN 13892-2): 26 N/mm² za 28 dní
ELASTICITA (EN 13892-2): 13 N/mm2 za 28 dní
PRIĽNAVOSŤ BETÓNU (EN 13892-8): 3 N/mm² za 28 dní
POŽIARNA ODOLNOSŤ (EN 13501-1): A2fl-s1 mm² za 28 dní
ODOLNOSŤ NÁBYTKU NA KOLIESKACH (EN 425): absolútna absencia poškodenia
ČISTENIE POVRCHU: prvý raz najskôr 1 mesiac po aplikácii je možné povrch čistiť s hubkou navlhčenou s teplou vodou
ČISTENIE NÁRADIA: použité náradie umyte vlažnou, príp. teplou vodou

BALENIE A VÝDATNOSŤ MATERIÁLOV
Micromarmo Primer: 4 litre na 20 - 27 m²
Micromarmo Primer: 15 litrov na 75 - 100 m²

Micromarmo: 18 kilogramov na 5 - 7 m² (v závislosti od požadovaného efektu, na dobre vyrovnanom povrchu)

Matt/Gloss Protector 2K: 1 liter na 10 - 12 m² (v závislosti na povrchu, ktorý má byť ošetrený)
Matt/Gloss Protector 2K: 2,5 litra na 25 - 28 m² (v závislosti na povrchu, ktorý má byť ošetrený)

Poznámka:
Všetky výdatnosti materiálov sú uvedené orientačne v jednej vrstve.

POUŽITÉ NÁRADIE A POMÔCKY
Náradie pre aplikáciu tvoriace dizajn je hladítko z nerezovej ocele a plastové šablóny.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand