Návod ako aplikovať dekoratívnu farbu Maraviglia pre interiér

28.10.2018
838
author Ivan Vlček

ÚVOD
Maraviglia je originálny produkt strednej priezračnosti od talianskeho výrobcu, spoločnosti CANDIS s.r.l., s patentovanou ochranou v celej Európe i v zámorí na dekoráciu vášho interiéru. Jeho kúpou sa klienti radia medzi množstvo spokojných zákazníkov po celom svete. Dúfame, že budete s naším produktom spokojný a ostanete našej spoločnosti verný aj naďalej. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom aplikácie produktu Maraviglia sa u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 alebo elektronicky cez náš kontaktný formulár.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred aplikáciou materiálu Maraviglia venujte niekoľko voľných minút svojho času a pozorne si prečítajte tento návod na jeho použitie. Nedodržanie popísaných pokynov môže byť príčinou úrazu, zranení spôsobených nevhodným používaním s ohrozením života alebo poškodenie materiálu. Predídete tak možným rizikám spojeným s používaním alebo nesprávnou aplikáciou tohto produktu. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Údaje uvedené v tomto návode na použitie sa vzťahujú na výsledky laboratórnych testov v praktických aplikáciách na určenom mieste a tieto sa môžu mierne líšiť v závislosti od zmenených podmienok použitia. Tento návod na použitie anuluje a nahrádza jeho akúkoľvek predchádzajúcu verziu, preto si návod starostlivo uschovajte. V prípade postúpenia produktu iným osobám im odovzdajte aj tento návod na použitie.

VLASTNOSTI
Dekoratívny materiál Maraviglia z radu Antiche Terre Fiorentine antické zeminy florentské) patrí do skupiny Le Preziosi a radí sa medzi špičku svojho druhu. To hlavne svojou kvalitou spracovania a použitých materiálov. Jeho najväčšou výhodou je zdravotná a ekologická nezávislosť, pretože suroviny pre jeho výrobu sú chemicky neupravené a čisté materiály na vodnej báze. Preto sa tiež dekoratívna farba Maraviglia začala rýchlo používať pri vnútorných úpravách nemocníc, reštauráciách, hotelov, bánk a pod. Svoju dobrú povesť si získala hlavne vďaka dobrému vzhľadu, jednoduchej aplikácii a vlastnostiam akými sú trvanlivosť, oteruvzdornosť i umývateľnosť vodou. V neposlednom rade sa môže pochváliť aj širokou ponukou voliteľných doplnkov, ktorými si môžete túto dekoratívnu farbu dekorovať úplne sami. Maraviglia umožňuje uplatniť tvorivú aktivitu a predstavivosť aplikátorov, k obohateniu príbytkov dôležitou hodnotou elegancie a súladu. Maraviglia vytvára dekoratívny efekt, hru svetla a tieňov s obzvlášť jasným a príjemne žiarivým metalickým vzhľadom. Vzhľad plasticity aj konzistencia materiálu prispievajú k tomuto optimálnemu výsledku.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Dekoratívnu farbu Maraviglia nemôžu aplikovať osoby (vrátane detí) so zníženými psychickými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto nie sú pod dozorom alebo vyškolené v bezpečnosti aplikácie materiálu osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť i zdravie a pochopili týkajúce sa nebezpečenstvo. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s materiálom nehrajú. Tento materiál môžu aplikovať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod dozorom alebo ak dostali pokyny týkajúce sa bezpečného použitia materiálu a že pochopili týkajúce sa nebezpečenstvo. Operácie čistenia a údržby materiálu i náradia zo strany používateľa nesmú vykonávať deti, iba ak majú viac ako 8 rokov a pracujú pod dozorom. Materiál a náradie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov a osôb so zníženými fyzickými, zmyslovými a rozumovými schopnosťami. Pokiaľ s materiálom nebudete pracovať dlhšiu dobu, nechávate ho bez dozoru, pred jeho aplikáciou i jej ukončením a čistením ho vždy uzatvorte originálnym vekom. Náradie zakaždým uložte na bezpečné miesto.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vedrá, fólie, atď.) ako aj samotný materiál uchovávajte mimo dosahu detí.


POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Dekoratívny materiál Maraviglia je určený na dekoráciu povrchu okrem steny aj na omietkový a sadrový povrch, betón, drevo, sadrokartón, umakart, kov aj plast. Môže sa aplikovať aj na povrch silných zdrojov tepla akými sú napr. kozub, radiátor, atď. Dekoratívna farba pre interiér Maraviglia je vyrábaná na vodnej báze zo živíc, ktoré majú určitý stupeň odolnosti voči vysokým teplotám. Ak sú tieto teploty prekonané, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobok "zožltne". V každom prípade odmietame akúkoľvek zodpovednosť za použitie pri nadmerne vysokých teplotách. Odporúčame vždy si overiť vhodnosť a účinnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Dôležité je použitie podkladovej farby Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente alebo Fondo Perlescente. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné.

Je povolená jeho aplikácia v priestoroch obývacích izieb, kuchýň, spální, kúpeľní, detských izieb, chodieb, wellness, kancelárii a iných pracovných, komerčných či súkromných miest. Samozrejmosťou je použitie v budovách vidieckej turistiky, hoteloch, moteloch a mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie. Aplikácia dekoratívneho materiálu Maraviglia je povolená v priestoroch aj vo vlhkých prostrediach, pre privátne projekty, ale samozrejme aj na hotelové a komerčné objekty, či reprezentačné priestory.

Pozor!
Tento materiál nemá takú vlastnosť ani výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadajúci na povrch v sprchovacom kúte a teda nie je určený na dekoráciu povrchu, ktorý je v priamom kontakte s vodou.


PREDBEŽNÉ OPERÁCIE
Po vybalení obsahu balenia skontrolujte, či nami dodané materiály nie sú poškodené. Ak ste si zakúpili tónovaný materiál Maraviglia, overte si zafarbený odtieň. Ak je na materiáli vidieť poškodenie, príp. nesúlad v odtieni, nepoužívajte ho. Obráťte sa na nás ako na svojho dodávateľa produktov Maraviglia. Dôrazne odporúčame používať počas aplikácie penetračné aj podkladové farby, farbivá, ochranné laky a náradie vlastnej značky CANDIS, ktoré považujeme za najvhodnejšie pre dokonalý vzhľad produktu a estetickú kvalitu, bez ohrozenia kompatibility produktov používaných medzi jednotlivými vrstvami. V prípade, že sa tak nestane, nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek aplikáciu so zlým či neuspokojivým výsledkom. V takom prípade nenesieme zodpovednosť ani za prípadné škody spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním materiálu osobou, ktorá ho aplikuje aj nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie.

Poznámka:
Žiadny produkt potrebný na túto aplikáciu nevypúšťa zápach a ani počas celej aplikácie nevzniká žiadny pach ako napr. čpavok a pod.


PRÍPRAVA PODKLADU
Všetky kontaktné plochy, kde má byť aplikácia dekoratívnej farby Maraviglia, musia byť čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistôt i separačných látok a mali by byť vyrovnané stierkovou hmotou. Podľa potreby vytmelené a vybrúsené, bez voľných častíc, prachu, mastnosti a olejov, napustené penetračným náterom.

Poznámka:
Zmyslom penetrácie je spevnenie a zároveň vyrovnanie nasiakavosti podkladu. Penetrácia neznižuje paropriepustnosť. V každom prípade odporúčame penetráciu podkladu vykonať. Penetračný náter je zvyčajne prvým krokom pre dosiahnutie dokonalého dekoratívneho efektu, ktorý si do svojho interiéru vyberiete. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je treba mať pri výbere dostatok informácií, aby dekor slúžil k maximálnej spokojnosti. Pre interiér je určená penetračná farba Primer Fissativo a je vyrobená zo živíc na vodnej báze. Pre penetrovanie je dôležité nanášať také množstvo, ktoré je podklad schopný vsiaknuť. Odporúčame nevytvoriť lesklý film na aplikovanom povrchu. Po dokončení penetrácie je potrebné jej pôsobenie približne 4 hodiny, aby bola penetrácia účinná.


Pozor!
Pri aplikácii materiálu Maraviglia dodržujte základné bezpečnostné predpisy osobnej ochrany, štandardné zdravotné a základné hygienické pravidlá. Podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou a po práci si umyte ruky vodou aj mydlom, ruky ošetrite reparačným krémom a tvár opláchnite vodou. Vyhýbajte sa kontaktu s očami a dlhodobému kontaktu s pokožkou. Pri vniknutí aplikovaného materiálu, resp. farby do očí vypláchnite tieto oči hojne vodou príp. i mydlom pri dobre otvorených očných viečkach a vyhľadajte lekára. V prípade kontaktu týchto výrobkov s pokožkou, dôkladne umyte takú pokožku s veľkým množstvom vody a mydla. V situácii prehltnutia aplikačných materiálov vyhľadajte lekársku pomoc. Materiály neaplikujte v prostredí, kde by teplota mohla klesnúť pod bod mrazu. Materiál Maraviglia vrátane jeho penetračných aj podkladových farieb, farbív a ochranných lakov je citlivý na mráz. Odstráňte akékoľvek nadmerné množstvo vody z povrchu balenia dekoratívnej farby Maraviglia pred použitím. Materiály pred použitím veľmi dobre pretrepte a dôkladne premiešajte ručne so špachtľou, s mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti. Nepridávajte vodu. Skladujte vo vhodných priestoroch na suchom mieste, v originálnom balení a nevystavujte slnku.


APLIKÁCIA MATERIÁLU
Po dokonalom vyschnutí penetrácie je pre dosiahnutie perfektného efektu nevyhnutné použiť bielu podkladovú farbu Fondo ATF Bianco, resp. farebnú podkladovú farbu Fondo Iridescente, príp. Fondo Perlescente. Tieto sa aplikujú rovnomerne s plochým štetcom, valčekom, zariadením typu "AIRLESS" alebo striekaním pomocou vhodného kompresora vrátane externého zmiešavače vzduchu pod tlakom pištole pomocou trysky o priemere 1,5 - 2,5 mm, ktorý sa môže meniť od 3 do 3,5 atm v závislosti na použitom systéme. Ako techniku postreku je vhodné aplikovať výrobok pravidelne, bez náhleho zrýchlenia, držať pištoľ kolmo a v konštantnej vzdialenosti od aplikovaného povrchu. Podkladová farba sa vždy aplikuje na dve vrstvy dostatočného množstva, pričom prvá vrstva je zriedená s vodou 20 - 25% a druhá vrstva zriedená s vodou 15 - 20% sa aplikuje približne po 4 hodinách zaschnutia prvej vrstvy pri teplote 20°C. Takto nanesený náter nechajte preschnúť približne 6 hodín (v závislosti od druhu podkladového materiálu). Pri aplikácii nechajte povrch dobre vyschnúť medzi jednou a druhou vrstvou. Materiály ako je kov natrite minimálne v jednej vrstve univerzálnou základnou syntetickou antikoróznou farbou S2000 a až potom potrite podkladovou farbou Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente, príp. Fondo Perlescente. Naše vysoko kvalitné vodou umývateľné podkladové farby pre interiér na vodnej báze sú patrične vyrobené s vodnými polymérovými emulziami, špeciálnymi plnivami, pigmentami zvýšeného krytia a vybranými prísadami. Vďaka svojej výťažnosti, mimoriadne vysokej priľnavosti a svojmu ukotveniu sú určené pre nasledujúcu aplikáciu Maraviglia, ktorej dodajú dokonalú homogenitu dekoratívneho dizajnu. Súčasne regulujú správnu absorpciu dekoratívnej farby Maraviglia. Samozrejmosťou je jej najlepšia spracovateľnosť a uľahčenie aplikácie na podklad, ktorý má byť aplikovaný.

Poznámka:
Doba schnutia medzi jednotlivými vrstvami sa líši v závislosti na okolitých podmienkach (napr. absorpcia podkladu, vlhkosť aj teplota v priestore, stav dekorovaného povrchu, množstvo a rozmiestnenie aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Uistite sa, že mechanická pevnosť uhladenej malty, jej priľnavosť k omietke a podkladovej farbe Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente, príp. Fondo Perlescente sú dostatočné, aby sa zabránilo riziku odtrhnutia. Ak nie sú dostatočne silné, materiál Maraviglia by mohol zo steny opadať spolu s jemnou maltou tvoriacu omietku.

Pozor!
Odporúčame použitie materiálu v malom testovacom priestore pred začatím finálneho povrchu. Dôrazne tiež odporúčame pred aplikáciou vykonať v malom meradle vlastný test kompatibility náteru a požadovaného efektu z materiálu pred konečnou aplikáciu. Vzorkovnica Maraviglia znázorňuje farebné príklady použité na bielej podkladovej farbe Fondo ATF Bianco ako aj farebnej podkladovej farbe Fondo Iridescente alebo Fondo Perlescente. Pokiaľ je požadovaná väčšia jednotnosť a hĺbka odtieňa, odporúčame použiť zafarbenú podkladovú farbu Fondo ATF Bianco alebo Fondo Iridescente s tonerom ATF podľa zvoleného odtieňa Maraviglia.


DEKORÁCIA MATERIÁLU V PREVÁDZKE
Počkajte do úplného vyschnutia podkladovej farby Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente, príp. Fondo Perlescente. Doba schnutia podkladového náteru je zvyčajne 4 hodiny. Potom začnete nanášať materiál Maraviglia. Neutrálna farba Hoblio Metallic môže byť použitá buď iba s práškovým tonerom Perla Maraviglia v odtieňoch Argento Mix (strieborná zmes), Oro (zlato) a Rame (meď) bez pridania farbív, alebo zafarbená s tónovacím strojom, príp. tonerom ATF zvoleného z bohatého sortimentu CANDIS (v pomere 1 tonera na balenie 2,5 litra, príp. ½ tonera na 1,25 litrové balenie). Vzorky uvedené vo vzorkovníku Maraviglia znázorňujú iba odtiene docielené miešaním jedného tonera na 1 balenie 2,5 litra neutrálnej farby Hoblio Metallic, a preto nie sú vyčerpávajúce pre celú dosiahnuteľnú chromatickú škálu. Slúžia len ako príklad a ukážka potenciálnych dekoračných možností tohto výrobku. Je tiež možné použiť iba časť tonerov ¼, ½ alebo tonery dva, prípadne ďalšie možné. Toner ATF je koncentrovane polotekuté farbivo pre zafarbenie odtieňov zo vzorkovníc Maraviglia, vyrobené s vybranými organickými pigmentami odolnými voči ultrafialovému žiareniu. Práškové farbivá Perla Maraviglia s veľkosťou častíc 60 - 700 μm sú k dispozícii v baleniach 60 a 125 gramov. Odporúčame zmiešať vždy jedno balenie 60 gramov do 1,25 litrovej neutrálne farby Hoblio Metallic a 125 gramov do 2,5 litrovej neutrálne farby Hoblio Metallic. Práškové farbivá Perla Maraviglia pozostávajúce z jednotlivých špeciálnych pigmentov vo forme veľmi jemného prášku zo sľudy, ktoré po doplnení neutrálnej farby Hoblio Metallic a nasledujúcej aplikácii vytvoria meniace sa efekty lesklých kovových odtieňov s dobrou intenzitou farby pre vynikajúci jas. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o práškové produkty je potrebné dbať na to, aby sa zabezpečil úplný rozptyl častíc prášku. Dbajte pritom na to, aby zmes zostala miešaná pri pridávaní či už tekutého alebo práškového tonera do dekoratívnej farby Hoblio Metallic. Dôkladne premiešajte aspoň 5 minút, pričom sa vyhýbajte vytvoreniu hrudiek. Takto pripravenú zmes nechajte odstáť asi na 10 minút. Po dokončení tónovania je nevyhnutné balenie materiálu Hoblio Metallic zavrieť, pretrepať a dôkladne premiešať ručne so špachtľou alebo mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti, kým sa nedosiahne homogénny odtieň. Po premiešaní je materiál pripravený na použitie a vytváranie dekorácie. Pred každým ďalším použitím doporučujeme takto zamiešané balenie opäť dôkladne premiešať.

Dekoratívny materiál Maraviglia vo zvolenom odtieni nanášajte na povrch zhora smerom dole a z ľavej strany doprava pomocou plochého štetca s krátkou rukoväťou. Tento špeciálny štetec vďaka zvláštnym rozmerom umožňuje rýchlo docieliť dokonalú dekoráciu. Použitím obyčajného štetca sa výrazne spomaľuje práca. Prírodné vlasy majú štruktúru, ktorá pohlcuje a zadržiava náter v štetci. Navyše rozštiepené konce štetcov z prírodných vlasov ponúkajú hladký výsledok pri použití dekoratívnej farby Maraviglia. Postupujte tak, aby ste dosiahli rovnomernú hrúbku vrstvy približne 1 mm. Túto vrstvu dobre rozotierajte a nanášajte po ploche vo viacerých variantoch, napr. nepravidelnými krúživými ťahmi, striedavými pohybmi do kríža, vertikálne, horizontálne, príp. šikmo. Spôsob aplikácie záleží od požadovaného efektu. Tento postup opakujte na celý povrch. Uistite sa, aby ste dosiahli úplne rovnomerné rozloženie náteru na povrch, pretože materiál sa nanáša v jednej vrstve. Zvyčajne je postačujúca jedna vrstva dekoratívnej farby Maraviglia, ktorou pokryjete celú plochu povrchu. Dokončený povrch týmto spôsobom nechajte vyschnúť najmenej na 6 až 8 hodín.

Na takto aplikovaný povrch ktorý je dokonale zaschnutý, môžete vytvoriť výraznejší efekt dekoratívnej farby Maraviglia. Takýto vzhľad dosiahnete zjednotením vrstvy v druhom nátere rovnako zafarbeného dekoratívneho materiálu ako bola aplikovaná prvá vrstva Maraviglia. Tento krok napomáha homogénne rozložiť farby aj v akýchkoľvek štrbinách či dutinách vytvorených v skôr nanesenej vrstve Maraviglia. To má za následok detailnejšie a pravidelné farby i farebné odtiene. Týmto spôsobom dokončíte dekoráciu tak ako je uvedené vo vzorkovníku Maraviglia. Zvyčajne sa používajú len dve vrstvy dekoračného materiálu na dokončenie dekoratívnej farby Maraviglia. Takto dokončený povrch nechajte vyschnúť najmenej na 6 až 8 hodín.

Poznámka:
Aby ste sa vyvarovali viditeľných presahov a spojov, vlhká farba sa neodporúča nanášať opakovane na rovnaké miesta. Jednotlivé úseky dekorujte postupne jeden po druhom a nechávajte medzi nimi asi 1 cm široké medzery. Farbou pokryte približne 1 - 2 m² nepravidelnej plochy, okraje nezarovnávejte a vytvorte nesúmerný trhaný tvar. Následne celú plochu zjednoťte bez materiálu so štetcom s krátkou rukoväťou. Po zjednotení môžete pokračovať v dekorácii do polovice aplikovaného povrchu, čím dokončíte prvý úsek na úrovni podlahy. Po dokončení prvej časti plochy približne 3 m² môžete začať dekorovať ďalší, priľahlý úsek zase od stropu. Odporúčame dekorovať celú plochu naraz, pokiaľ možno vždy pokračovať bez znovuzahájenia a prerušenia po celistvých plochách, čím sa zabráni prechodu na predtým natretú plochu a vytvoreniu zhlukom. Ak je však aplikácia na krátku dobu prerušená, dekoratívna farba Maraviglia by mala byť ručne premiešaná so špachtľou, s mechanickým miešadlom, či vŕtačkou so špirálovitým miešadlom pri nízkej rýchlosti, pred začatím opätovného natierania, pretože práškový toner Perla Maraviglia má tendenciu usadiť sa na dne balenia.


UKONČENIE APLIKÁCIE MATERIÁLU
Ak chcete ochrániť dekorovaný povrch a docieliť lesklejší vzhľad, použite v jednej vrstve nepigmentovaný ochranný lak Super Glaze, špeciálne navrhnutý pre dekoratívnu farbu Maraviglia. Tento náterový lak je priezračný, bez rozpúšťadiel a vhodný na pridanie lesklého vzhľadu matným aj polomatným artefaktom. S jedným náterom docielite lesklý vzhľad už skôr aplikovanej dekorácie Maraviglia. Ochranný lak Super Glaze je pripravený na okamžité použitie a nevyžaduje žiadne riedenie. Možno ho použiť ako vrchný náter na suché dekorácie plochým štetcom, valčekom alebo nástrekom. Ochranný náter Super Glaze by mal byť nanesený rovnomerne po celej ploche, ktorá bola predtým dekorovaná a táto je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný náter vsiaknuť na niekoľko minút. V prípade potreby použite na odstránenie prebytočného ochranného laku na povrchu čistú textíliu alebo bavlnenú handru. Po skončení odporúčame nechať dekorovaný povrch zaschnúť a dekoratívny materiál ukáže pôvabné odrazy aj príjemné svetelné efekty. Želaný efekt je viditeľný po 3 - 5 hodinách sušenia od ukončenia aplikácie ochranného laku.

Pozor!
Ochranný lak Super Glaze nepoužívajte za prítomnosti vysokých hodnôt vlhkosti.


VZORKOVNICA
Farebná vzorkovnica je vyrobená zo skutočných farebných vzoriek ručným patentovaným tlačovým systémom IT-TO 2003 A000572 "print on real", ktorý napodobňuje reálne použitie dekoratívnych materiálov, ako na pohľad tak i na dotyk, a tým minimalizuje riziko rozdielov farebných odtieňov. Napriek tomu sa farebné vzorky a vizuálne efekty môžu líšiť od skutočných, aplikovaných farieb, čo spôsobujú odlišné prevádzkové podmienky napr. pri použití na stene a na papieri. Vplyv na výsledný efekt má aj absorpčná schopnosť povrchu, použité množstvo a rozmiestnenie materiálu na povrchu i odborná znalosť, zručnosť a tvorivosť aplikátorov. Všetky vzorky boli použité tak, ako je uvedené vo vzorkovníku a je potrebné ich chápať ako čisto orientačné.

Poznámka:
Všetky vzorky, náradie, dekoratívne materiály, farbiace tonery ATF použité pre materiál Maraviglia a uvedené vo vzorkovníku Maraviglia sú orientačné z rozmanitej ponuky farebných možností, ktoré tento viacúčelový materiál ponúka. Vzhľadom k rozsiahlej škále dekoračných možností ponúkaných výrobkov je možné dosiahnuť neobmedzené množstvo efektov, ktoré závisí na fantázii a zručnosti aplikátorov.

ZODPOVEDNOSŤ
Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné farebné rozdiely medzi aplikovaným povrchom a farebnými vzorkami s rôznymi dávkami farebného tonera vo vzorkovníka, následky nesprávneho použitia dekoratívnych materiálov závisiace na faktoroch nesúvisiacich s kvalitou produktu a rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi odlišnými šaržami produktov. Spotrebiteľ je zodpovedný pred použitím skontrolovať konzistencie farieb medzi jednotlivými šaržami, vyhodnotiť použitie a overiť vhodnosť materiálov rozdielne šarže. Spotrebiteľ je tiež zodpovedný za dávkovanie farebných tonerov ATF ako aj ostatných prísad. Rovnako je zodpovedný za akékoľvek dôsledky aplikácie produktu. Pri používaní materiálov z rôznych šarží, odporúčame ich kombináciu a vždy pred aplikáciou a po zafarbení zmiešať všetky balenia dekoratívneho materiálu aj tonera označené rozdielnymi číslami výrobnej šarže (označenými ako "BATCH/LOTTO" umiestnenom na spodnej, resp. bočnej strane predajného balenia) do väčšej nádoby, čím sa zabráni riziku farebných rozdielov na aplikovanom povrchu. Tieto naše informácie, odporúčania pre spracovanie aj použitie produktu vychádzajú z našich najlepších skúseností aj poznatkov v čase publikácie tohto návodu na použitie a vzťahujú sa na popisovaný výrobok. Sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Každopádne neručíme za jednotlivé aplikácie ani konečný dekoratívny vzhľad materiálu, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami použitia výrobku.

MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ
Dátumom minimálnej trvanlivosti sú označované produkty, ktoré si do tohto dátumu pri splnení podmienok skladovania uchovávajú svoju predpokladanú kvalitu. Naša minimálna trvanlivosť je 24 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je zhodný s dátumom predaja, ktorý je uvedený na daňovom doklade - faktúra. Uplynutie dátumu minimálnej trvanlivosti neznamená, že výrobok je zdraviu škodlivý, resp. už nepoužiteľný. Väčšinou ide len o zníženie kvality produktu. Použitím takýchto produktov sa nevystavujete zdravotnému riziku. Po tomto dátume produkt môže zmeniť svoju štruktúru alebo znížiť kvalitu obsahu. Materiál je ešte stále bezpečný pre použitie po uvedenom termíne "dátumu minimálnej trvanlivosti" za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené, ale mohol by stratiť svoje špecifické vlastnosti. Skontrolujte, či je obal neporušený, príp. materiál vyzerá a vonia dobre, predtým než materiál vyhodíte po uplynutí "dátumu minimálnej trvanlivosti".

LIKVIDÁCIA
V súlade s pokynmi § 17, ods. 3 zákona 185/2001 Zb. Zákona o odpadoch v znení novších predpisov nelikvidujte tento materiál ani jeho súčasti, či zbytky spoločne s komunálnym a domovým odpadom, ale odovzdajte v autorizovanom zbernom stredisku triedeného odpadu a recyklovateľných materiálov, zriadených mestskými úradmi alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Pokiaľ nebude tento odpad správne zničený, môže spôsobiť problémy. V žiadnom prípade obsah nevylievajte, resp. nevysypávajte do kanálov, vodných tokov ani inak na to neurčených odpadov. Oddelenú likvidáciou materiálu sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať. Na povinnosť zlikvidovať materiál a jeho balenie oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia materiálu zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

TECHNICKÉ ÚDAJE
SUŠENIE: na dotyk 2 až 3 hodiny, celková polymerizácia 20 - 25 dní (čas sušenia závisí od rôznych faktorov, ako je prevádzková teplota, vlhkosť v danom priestore, dostupné vetranie a absorpcia povrchu)
PH: 6,5 - 8,5
ŠPECIFICKÁ MERNÁ HMOTNOSŤ: 0,95 - 1,1
VISKOZITA: 6000 - 8000 CP pri teplote 25°C
RIEDENIE: produkt je pripravený na použitie
SKLADOVACIA A PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA: minimálna +7°C, maximálna +35°C (jednotlivé materiály je potrebné skladovať v pôvodnom, hermeticky uzavretom obale a chrániť pred mrazom)
HORĽAVOSŤ: produkt nie je horľavý, neobsahuje žiadne horľavé rozpúšťadlá, vyrobený na vodnej báze
NORMA VOC: podkategória L na vodnej báze, maximálny prípustný obsah VOC je 200 g./lit., VOC obsah vo výrobku pripraveného na použitie: <60 g./lit.
ČISTENIE POVRCHU: prvý raz najskôr 1 mesiac po aplikácii je možné povrch čistiť s hubkou navlhčenou vlažnou, resp. s teplou vodou a mydlom
ČISTENIE NÁRADIA: použité náradie umyte vlažnou, príp. teplou vodou

BALENIE A VÝDATNOSŤ MATERIÁLOV
Fondo ATF Bianco: 2,5 litra na 27 - 33 m²
Fondo ATF Bianco: 10 litrov na 106 - 133 m²
Fondo Iridescente, Perlescente: 1,25 litra na 13 - 16 m²
Fondo Iridescente, Perlescente: 2,5 litra na 26 - 31 m²
Fondo Iridescente, Perlescente: 10 litrov na 105 - 125 m²

Hoblio Metallic: 1,25 litra na 8 - 13 m²
Hoblio Metallic: 2,5 litra na 17 - 25 m²

Super Glaze: 2,5 litra na 36 - 83 m² (v závislosti na povrchu, ktorý má byť ošetrený)

Toner ATF: 0,25 litra

Perla Maraviglia: 60 a 125 gramov

Poznámka:
Všetky výdatnosti materiálov sú uvedené orientačne v jednej vrstve.


POUŽITÉ NÁRADIE A POMÔCKY
Náradie pre aplikáciu tvoriace dizajn je plochý štetec s krátkou rukoväťou.

< back

Comments

Gallery

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

I understand