Návod jak aplikovat dekorační barvu Krystalia pro interiér

27.01.2019
1039
autor: Ivan Vlček

ÚVOD
Krystalia je originální produkt od italského výrobce, společnosti SPIVER s.r.l. na dekoraci vašeho interiéru. Jeho koupí se klienti řadí mezi množství spokojených zákazníků po celém světě. Doufáme, že budete s naším produktem spokojený a zůstanete naší společnosti věrný i nadále. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace produktu Krystalia se u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací materiálu Krystalia věnujte několik volných minut svého času a pozorně si přečtěte tento návod k jeho použití. Nedodržení popsaných pokynů může být příčinou úrazu, zranění způsobených nevhodným používáním s ohrožením života nebo poškození materiálu. Předejdete tak možným rizikům spojeným s používáním nebo nesprávnou aplikací tohoto produktu. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Údaje uvedené v tomto návodu k použití se vztahují na výsledky laboratorních testů v praktických aplikacích na určeném místě a tyto se mohou mírně lišit v závislosti na změněných podmínek použití. Tento návod k použití anuluje a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si návod pečlivě uschovejte. V případě postoupení produktu jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

VLASTNOSTI
Dekorační materiál Krystalia patří do skupiny Arthe a řadí se mezi špičku svého druhu. To hlavně svou kvalitou zpracování a použitých materiálů. Jeho největší výhodou je zdravotní a ekologická nezávislost, protože suroviny pro jeho výrobu jsou chemicky neupravené a čisté materiály na vodní bázi. Proto se také dekorační barva Krystalia začala rychle používat při vnitřních úpravách nemocnic, restauracích, hotelů, bank a pod. Svou dobrou pověst si získala hlavně díky dobrému vzhledu, jednoduché aplikaci a vlastnostem jakými jsou trvanlivost, otěruvzdornost i omyvatelnost vodou. Krystalia umožňuje uplatnit tvůrčí aktivitu a představivost aplikátorů, k obohacení příbytků důležitou hodnotou elegance a souladu. Krystalia vytváří dekorační efekt s hrou světla a stínů. Vzhled plasticity i konzistence materiálu přispívají k tomuto optimálnímu výsledku. Krystalia se skládá ze speciální akrylové emulze, z pigmentů s krystalovým efektem, přírodní a syntetické biostabilní slídy, neprůhledných pigmentů a organických i anorganických přísad. Jednoduchá aplikace spojuje krásu dekorace s nejnovějšími technologiemi, přidávající aplikovaným plochám vzhled "typ tkaniny". Struktura tohoto výrobku působí na základě své charakteristiky hrubší, jakoby měla více "hmoty". Použití neutrální barvy Krystalia dělá povrch drsnější na dotek.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dekorační barvu Krystalia nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví a pochopili týkající se nebezpečí. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s materiálem nehrají. Tento materiál mohou aplikovat děti starší než 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostali pokyny týkající se bezpečného použití materiálu a pokud pochopili týkající se nebezpečí. Operace čištění a údržby materiálu i nářadí ze strany uživatele nesmí provádět děti, pouze pokud mají více než 8 let a pracují pod dozorem. Materiál a nářadí uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let a osob se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi. Pokud s materiálem nebudete pracovat delší dobu, necháváte jej bez dozoru, před jeho aplikací i její ukončením a čištěním ho vždy uzavřete originálním víkem. Nářadí pokaždé uložte na bezpečné místo.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vědra, fólie, atd.) jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Dekorační materiál Krystalia je určen k dekoraci povrchu kromě stěny i na omítkový a sádrový povrch, beton, dřevo, sádrokarton, umakart, kov i plast. Může se aplikovat i na povrch silných zdrojů tepla jakými jsou např. krb, radiátor, atd. Dekorační barva pro interiér Krystalia je vyráběna na vodní bázi ze pryskyřic, které mají určitý stupeň odolnosti vůči vysokým teplotám. Pokud jsou tyto teploty překonány, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobek "zežloutní". V každém případě odmítáme jakoukoliv odpovědnost za použití při nadměrně vysokých teplotách. Doporučujeme vždy si ověřit vhodnost a účinnost výrobku při každém specifickém případě. Důležité je použití podkladové barvy Primer S Plus. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné.

Jeho aplikace je povolena v prostorách obývacích pokojů, kuchyní, ložnic, koupelen, dětských pokojů, chodeb, wellness, kanceláři a jiných pracovních, komerčních či soukromých míst. Samozřejmostí je použití v budovách venkovské turistiky, hotelech, motelech a mnoha jiných strukturách určených na ubytování. Aplikace dekoračního materiálu Krystalia je povolena v prostorách i ve vlhkých prostředích, pro privátní projekty, ale samozřejmě i na hotelové a komerční objekty, či reprezentační prostory. Tento produkt spolu s patřičným ochranným lakem má takovou vlastnost i výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadající na povrch ve sprchovém koutu a tudíž je také určen k dekoraci povrchu, který je v přímém styku s vodou.

PŘEDBĚŽNÉ OPERACE
Po vybalení obsahu balení zkontrolujte, zda námi dodané materiály nejsou poškozeny. Pokud jste si zakoupili tónovaný materiál Krystalia, ověřte si obarvený odstín. Pokud je na materiálu vidět poškození, příp. nesoulad v odstínu, nepoužívejte ho. Obraťte se na nás jako na svého dodavatele produktů Krystalia. Důrazně doporučujeme používat během aplikace penetrační i podkladové barvy, barviva, ochranné laky a nářadí vlastní značky SPIVER, které považujeme za nejvhodnější pro dokonalý vzhled produktu a estetickou kvalitu, aniž by byla ohrožena kompatibilita produktů používaných mezi jednotlivými vrstvami. V případě, že se tak nestane, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli aplikaci se špatným či neuspokojivým výsledkem. V takovém případě neneseme odpovědnost ani za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním materiálu osobou, která ho aplikuje i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

Poznámka:
Žádný produkt potřebný na tuto aplikaci nevypouští zápach a ani během celé aplikace nevzniká žádný pach jako např. čpavek a pod.


PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy, kde má být aplikace dekorační barvy Krystalia, musí být dokonale čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistot i separačních látek a měly by být vyrovnané stěrkovou hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti a olejů, napuštěné penetračním nátěrem.

Poznámka:
Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekoračního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva Fissativo a je vyrobena ze pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla penetrace účinná.


Pozor!
Při aplikaci materiálu Krystalia dodržujte základní bezpečnostní předpisy osobní ochrany, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Podkladová barva může vyvolat alergickou reakci. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou i mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem a obličej opláchněte vodou. Vyhýbejte se kontaktu s očima a dlouhodobému styku s pokožkou. Při vniknutí aplikovaného materiálu, resp. barvy do očí vypláchněte tyto oči hojně vodou příp. i mýdlem při dobře otevřených očních víčkách a vyhledejte lékaře. V případě kontaktu těchto výrobků s pokožkou, pečlivě omyjte takovou pokožku s velkým množstvím vody a mýdla. V situaci spolknutí aplikačních materiálů vyhledejte lékařskou pomoc. Materiály neaplikujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. Materiál Krystalia včetně jeho penetračních i podkladových barev, barviv a ochranných laků je citlivý na mráz. Odstraňte jakékoliv nadměrné množství vody z povrchu balení dekorační barvy Krystalia před použitím. Materiály před použitím velmi dobře protřepejte a důkladně promíchejte ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti. Nepřidávejte vodu. Skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci.


APLIKACE MATERIÁLU
Po dokonalém vyschnutí penetrace je pro dosažení perfektního efektu nezbytné použít bílou podkladovou barvu Primer S Plus. Jde o lehký bílý hrubý nátěr obsahující zrna o tloušťce 0,1 mm. Má lepší krycí schopnost a větší vydatnost. Tato podkladová barva se vždy aplikuje s plochým štětcem nebo válečkem s krátkými vlasy rovnoměrně ve dvou vrstvách dostatečného množství, přičemž každá vrstva je zředěná s 20 - 40% vody a druhá vrstva se aplikuje přibližně po 4 hodinách zaschnutí první vrstvy při teplotě 20°C. Takto nanesený nátěr nechte proschnout přibližně 6 hodin (v závislosti na druhu podkladového materiálu). Při aplikaci nechte povrch dobře vyschnout mezi jednou a druhou vrstvou. Materiály jako je kov natřete minimálně v jedné vrstvě univerzální základní syntetickou antikorozní barvou S2000 a až potom potřete podkladovou barvou Primer S Plus. Naše vysoce kvalitní vodou omyvatelné podkladové barvy pro interiér na vodní bázi jsou patřičně vyrobené s vodními polymerovými emulzemi, speciálními plnivy, pigmenty zvýšeného krytí a vybranými přísadami. Díky své výtěžnosti, mimořádně vysoké přilnavosti a svému ukotvení jsou určeny pro následující aplikaci Krystalia, jejíž dodají dokonalou stejnorodost dekoračního dizajnu. Současně regulují správnou absorpci dekorační barvy Krystalia. Samozřejmostí je její nejlepší zpracovatelnost a usnadnění aplikace na podklad, který má být aplikován.

Poznámka:
Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami se liší v závislosti na okolních podmínkách (např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a podkladové barvy Primer S Plus jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, materiál Krystalia by mohl ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku.

Pozor!
Doporučujeme použití materiálu v malém testovacím prostoru před zahájením finálního povrchu. Důrazně také doporučujeme před aplikací provést v malém měřítku vlastní test kompatibility nátěru a požadovaného efektu z materiálu před konečnou aplikaci. Vzorkovnice Krystalia znázorňuje barevné příklady použity na bílé podkladové barvě jakož i barevné podkladové barvě Primer S Plus. Pokud je požadována větší jednotnost a hloubka odstínu, doporučujeme použít obarvené podkladové barvy dle zvoleného odstínu Krystalia.


DEKORACE MATERIÁLU V PROVOZU
Počkejte do úplného vyschnutí podkladové barvy Primer S Plus. Doba schnutí podkladového nátěru je obvykle 4 hodiny. Pak začnete nanášet materiál Krystalia, který je složen ze dvou komponentů. Neutrální barva Krystalia je dodávána zabarvená s tónovacím strojem. Toner Krystalia je stříbrný prášek z potažené polyesterové fólie hrubé 0,2 mm, speciálně vyvinutý pro vytvoření barevných a dekoračních efektů. Doporučujeme smíchat jedno balení 100 gramů do 2,5 litrové dekorační barvy Krystalia. Poměr tohoto práškového toneru může být přidán podle potřeb a požadavků uživatele. Technicky je také možné, chcete-li zvýšit účinek produktu Krystalia, zvětšit množství přidaného balení Krystalia (2 - 3 tonery na 2,5 litru), aniž by byly dotčeny vlastnosti vybraného dekoračního výrobku. Při jejich aplikaci je vhodné vyhýbat se kontaktu s kyselinami. Toner Krystalia přidejte pouze a výhradně v době jeho bezprostředního použití doporučené nebo požadované množství třpytek Krystalia do balení dekorační barvy Krystalia podle volby. Následně důkladně promíchejte ručně se špachtlí nebo mechanickou míchačkou při nízké rychlosti až do docílení stejnorodosti barvy. Řiďte se podle pokynů na aplikaci uvedených výše v tomto návodu. Vzhledem k tomu, že se jedná o práškový produkt je třeba dbát na to, aby byl zajištěn úplný rozptyl častíc prášku. Dbejte přitom na to, aby směs zůstala míchána při přidávání práškového toneru do dekorační barvy Krystalia. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut. Po dokončení tónování je nezbytné balení materiálu Krystalia zavřít, protřepat a důkladně promíchat ručně se špachtlí nebo mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti, dokud se nedocílí homogenní odstín. Po promíchání je materiál připraven k použití a vytváření dekorace. Takto připravená směs se musí aplikovat během následujících 15 kalendářních dnů. Před každým dalším použitím doporučujeme takto zamíchány balení opět důkladně promíchat.

Dekorační materiál Krystalia ve zvoleném odstínu nanášejte na povrch shora směrem dolů a z levé strany doprava pomocí plochého štětce s krátkou rukojetí. Tento speciální štětec díky zvláštním rozměrům umožňuje rychle docílit dokonalou dekoraci. Použitím obyčejného štětce se výrazně zpomaluje práce. Přírodní vlasy mají strukturu, která pohlcuje a zadržuje nátěr ve štětci. Navíc roztřepené konce štětců z přírodních vlasů nabízejí hladký výsledek při použití dekorační barvy Krystalia. Postupujte tak, abyste dosáhli rovnoměrnou tloušťku vrstvy přibližně 1 mm. Tuto vrstvu dobře roztírejte a nanášejte po ploše ve více variantách, např. nepravidelnými krouživými tahy, střídavými pohyby do kříže, vertikálně, horizontálně, příp. šikmo. Způsob aplikace záleží od požadovaného efektu. Tento postup opakujte na celý povrch. Ujistěte se, abyste dosáhli zcela rovnoměrné rozložení nátěru na povrch, protože materiál se nanáší v jedné vrstvě. Obvykle je postačující jedna vrstva dekorační barvy Krystalia, s níž pokryjete celou plochu povrchu. Dokončený povrch tímto způsobem nechte vyschnout nejméně na 6 až 8 hodin.

Na takto aplikovaný povrch který je dokonale zaschlý, můžete vytvořit výraznější efekt dekorační barvy Krystalia. Takový vzhled dosáhnete sjednocením vrstvy v druhém nátěru stejně obarveného dekoračního materiálu jako byla aplikována první vrstva Krystalia. Tento krok napomáhá homogenně rozložit barvy i v jakýchkoli štěrbinách či dutinách vytvořených v dříve nanesené vrstvě Krystalia. To má za následek detailnější a pravidelné barvy i barevné odstíny. Tímto způsobem dokončíte dekoraci tak jak je uvedeno ve vzorníku Krystalia. Obvykle se používají jen dvě vrstvy dekoračního materiálu na dokončení dekorační barvy Krystalia. Takto dokončen povrch nechte vyschnout nejméně na 6 až 8 hodin.

Poznámka:
Abyste se vyvarovali viditelných přesahů a spojů, vlhká barva se nedoporučuje nanášet opakovaně na stejná místa. Jednotlivé úseky dekorujte postupně jeden po druhém a nechávejte mezi nimi asi 1 cm široké mezery. Barvou pokryjte přibližně 1 - 2 m² nepravidelné plochy, okraje nezarovnávejte a vytvořte nesouměrný trhaný tvar. Následně celou plochu sjednoťte bez materiálu se štětcem s krátkou rukojetí. Po sjednocení můžete pokračovat v dekoraci do poloviny aplikovaného povrchu, čímž dokončíte první úsek na úrovni podlahy. Po dokončení první části plochy přibližně 3 m² můžete začít dekorovat další, přilehlý úsek zase od stropu. Doporučujeme dekorovat celou plochu najednou, pokud možno vždy pokračovat bez znovuzahájení a přerušení po celistvých plochách, čímž se zabrání přechodu na předtím natřenou plochu a vytvoření shlukům.


UKONČENÍ APLIKACE MATERIÁLU
Chcete-li ochránit dekorovaný povrch a docílit lesklejší vzhled, použijte v jedné vrstvě nepigmentovaný ochranný lak Arthe Glass Protector, speciálně navržený pro dekorační barvu Krystalia. Tento transparentní epoxidový nátěrový lak je průzračný, bez rozpouštědel a vhodný k přidání lesklého vzhledu matným i polomatným artefaktům. Ideální pro ochranu dekoračních povrchů Krystalia ve sprchách a v oblastech styku s vodou. S jedním nátěrem docílíte lesklý vzhled již dříve aplikované dekorace Krystalia. Epoxidový lak Arthe Glass Protector je po promíchání komponentů A i B připraven k okamžitému použití a může být ředěný s vodou v objemu 20%. Lze jej použít jako vrchní nátěr na suché dekorace válečkem s krátkými vlasy, příp. s hladítkem z nerezové oceli. Ochranný nátěr Arthe Glass Protector by měl být nanesen rovnoměrně po celé ploše, která byla dříve dekorovaná a tato je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný nátěr vsáknout na několik minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebytečného ochranného laku na povrchu čistou textilii nebo bavlněný hadr. Po skončení doporučujeme nechat dekorovaný povrch zaschnout a dekorační materiál ukáže půvabné odrazy i příjemné světelné efekty. Kýžený efekt je viditelný po 3 - 5 hodinách schnutí od ukončení aplikace ochranného laku.

Poznámka:
Pro obzvlášť tmavé odstíny neutrální barvy Krystalia je dobré na konci její aplikace, když je povrch dokonale natřený a suchý, aplikovat 1 vrstvu transparentního nátěru např. Arthe Glass Protector, aby se zabránilo možnému křídování (typický jev sytých odstínů spojený s tímto produktem) protože by to mohlo způsobit tvorbu bělicích pruhů nebo důlkovou korozi tímto způsobem porušiť vzhled povrchu produktu Krystalia.


VZORKOVNICE
Barevná vzorkovnice je vyrobena ze skutečných barevných vzorků ručním patentovaným tiskovým systémem "print on real", který napodobuje reálné použití dekoračních materiálů, jako na pohled tak i na dotek, a tím minimalizuje riziko rozdílů barevných odstínů. Přesto se barevné vzorky a vizuální efekty mohou lišit od skutečných, aplikovaných barev, což způsobují odlišné provozní podmínky např. při použití na stěně a na papíře. Vliv na výsledný efekt má i absorpční schopnost povrchu, použité množství a rozmístění materiálu na povrchu i odborná znalost, zručnost a tvořivost aplikátorů. Všechny vzorky byly použity tak, jak je uvedeno ve vzorníku a je potřeba je chápat jako čistě orientační.

Poznámka:
Všechny vzorky, nářadí, dekorační materiály použity pro materiál Krystalia a uvedené ve vzorníku Krystalia jsou pouze orientační z rozmanité nabídky barevných možností, které tento víceúčelový materiál nabízí. Vzhledem k rozsáhlé škále dekoračních možností nabízených výrobků je možné dosáhnout neomezené množství efektů, které závisí na fantazii a zručnosti aplikátorů.


ODPOVĚDNOST
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky s různými dávkami barevného toneru ve vzorníku, následky nesprávného použití dekoračních materiálů závisející na faktorech nesouvisejících s kvalitou produktu a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů rozdílné šarže. Spotřebitel je také odpovědný za dávkování tonerů Krystalia jakož i ostatních přísad. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Při používání materiálů z různých šarží, doporučujeme jejich kombinaci a vždy před aplikací a po obarvení smíchat všechny balení dekoračního materiálu i toneru označené rozdílnými čísly výrobní šarže (označenými jako "BATCH/LOTTO" umístěném na spodní, resp. boční straně prodejního balení) do větší nádoby, čímž se zabrání riziku barevných rozdílů na aplikovaném povrchu. Tyto naše informace, doporučení pro zpracování i použití produktu vycházejí z našich nejlepších zkušeností i znalostí v době publikace tohoto návodu k použití a vztahují se na popisovaný výrobek. Jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorační vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
Datem minimální trvanlivosti jsou označovány produkty, které si do tohoto data při splnění podmínek skladování uchovávají svou předpokládanou kvalitu. Naše minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je shodný s datum prodeje, který je uveden na daňovém dokladu - faktura. Vypršení data minimální trvanlivosti neznamená, že produkt je zdraví škodlivý, resp. již nepoužitelný. Většinou jde jen o snížení kvality produktu. Použitím takových produktů se nevystavujete zdravotnímu riziku. Po tomto datu produkt může změnit svou strukturu nebo snížit kvalitu obsahu. Materiál je ještě stále bezpečný pro použití po uvedeném termínu "data minimální trvanlivosti" za předpokladu, že jsou dodržovány návody na skladování a balení není poškozeno, ale mohl by ztratit své specifické vlastnosti. Zkontrolujte, zda je obal neporušený, příp. materiál vypadá a voní dobře, předtím než materiál vyhodíte po uplynutí "data minimální trvanlivosti".

LIKVIDACE
V souladu s pokyny § 17, odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Zákona o odpadech ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti, či zbytky společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

TECHNICKÁ DATA
ZASYCHÁNÍ: na dotek 2 až 3 hodiny, příp. 1 hodina při teplotě kolem 20°C, celková polymerizace 20 - 30 dnů (doba zasychání závisí na různých faktorech, jako je provozní teplota, vlhkost v daném prostoru, dostupné větrání a absorpce povrchu)
ŘEDĚNÍ: produkt je připraven k použití
SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST: 1,160 ± 5% kg/lit.
VISKOZITA: 3000 cps ± 5% (R6 RPM při teplotě 100 a 25°C)
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ TEPLOTA: minimální +7°C, maximální +30°C (jednotlivé materiály je třeba skladovat v původním, hermeticky uzavřeném obalu a chránit před mrazem)
HOŘLAVOST: produkt není hořlavý, neobsahuje žádné hořlavé rozpouštědla, vyrobený na vodní bázi
NORMA VOC: podkategorie na vodní bázi, maximální přípustný obsah VOC je 200 g./lit. podle směrnice 2004/42/CE
ČIŠTĚNÍ POVRCHU: ponejprv nejdříve 1 měsíc po aplikaci je možné povrch čistit s houbičkou navlhčenou s teplou vodou, doporučujeme jemně vetřít s houbičkou navlhčenou s teplou vodou, s přihlédnutím k tomu, že hrubá směs přítomna v produktu Krystalia má tendenci křídování při tření
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: použité nářadí omyjte vlažnou, příp. teplou vodou

BALENÍ A VYDATNOST MATERIÁLŮ
Primer S Plus: 750 mililitrů na 5 - 6 m²
Primer S Plus: 4 litry na 28 - 32 m²
Primer S Plus: 15 litrů na 105 - 120 m²

Krystalia: 2,5 litru na 23 - 25 m²

Toner Krystalia: 100 gramů

Arthe Glass Protector: 1 litr na 3 - 5 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)

Poznámka:
Všechny vydatnosti materiálů jsou uvedeny orientačně v jedné vrstvě.


POUŽITÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
Nářadí pro aplikaci tvořící dizajn je plochý štětec s krátkou rukojetí.

< назад

Комментарий

Галерея

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Мне все понятно