Návod jak aplikovat dekorativní barvu Etnika pro interiér

25.11.2018
1584
autor: Ivan Vlček

ÚVOD
Etnika je originální produkt střední průzračnosti od italského výrobce, společnosti CANDIS s.r.l., s patentovanou ochranou v celé Evropě i v zámoří na dekoraci vašeho interiéru. Jeho koupí se klienti řadí mezi množství spokojených zákazníků po celém světě. Doufáme, že budete s naším produktem spokojený a zůstanete naší společnosti věrný i nadále. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace produktu Etnika se u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací materiálu Etnika věnujte několik volných minut svého času a pozorně si přečtěte tento návod k jeho použití. Nedodržení popsaných pokynů může být příčinou úrazu, zranění způsobených nevhodným používáním s ohrožením života nebo poškození materiálu. Předejdete tak možným rizikům spojeným s používáním nebo nesprávnou aplikací tohoto produktu. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Údaje uvedené v tomto návodu k použití se vztahují na výsledky laboratorních testů v praktických aplikacích na určeném místě a tyto se mohou mírně lišit v závislosti na změněných podmínek použití. Tento návod k použití anuluje a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si návod pečlivě uschovejte. V případě postoupení produktu jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

VLASTNOSTI
Dekorativní materiál Etnika z řady Antiche Terre Fiorentine (antické zeminy florentské) patří do skupiny Le Etniche a řadí se mezi špičku svého druhu. To hlavně svou kvalitou zpracování a použitých materiálů. Jeho největší výhodou je zdravotní a ekologická nezávislost, protože suroviny pro jeho výrobu jsou chemicky neupravené a čisté materiály na vodní bázi. Proto se také dekorativní barva Etnika začala rychle používat při vnitřních úpravách nemocnic, restauracích, hotelů, bank a pod. Svou dobrou pověst si získala hlavně díky dobrému vzhledu, jednoduché aplikaci a vlastnostem jakými jsou trvanlivost, otěruvzdornost i omyvatelnost vodou. V neposlední řadě se může pochlubit i širokou nabídkou volitelných doplňků, kterými si můžete tuto dekorativní barvu dekorovat zcela sami. Etnika umožňuje uplatnit tvůrčí aktivitu a představivost aplikátorů, k obohacení příbytků důležitou hodnotou elegance a souladu. Je k dispozici v osmi neutrálních barvách, a to Argento Antico (antické stříbro), Argento Light (světlé stříbro), Bronzo Etnico (etnický bronz), Oro Antico (antické zlato), Oro Rinascimentale (renesanční zlato), Rame Fiammingo (vlámská měď), Rosso Puro (čistá červená) a Star Gold (hvězdné zlato). Dekorativní barva Etnika je jedinečná a plně reaguje na chuť každého z nás, protože se může vyjadřovat barvou a kouzlem emocí.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dekorativní barvu Etnika nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví a pochopili týkající se nebezpečí. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s materiálem nehrají. Tento materiál mohou aplikovat děti starší než 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostali pokyny týkající se bezpečného použití materiálu a pokud pochopili týkající se nebezpečí. Operace čištění a údržby materiálu i nářadí ze strany uživatele nesmí provádět děti, pouze pokud mají více než 8 let a pracují pod dozorem. Materiál a nářadí uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let a osob se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi. Pokud s materiálem nebudete pracovat delší dobu, necháváte jej bez dozoru, před jeho aplikací i její ukončením a čištěním ho vždy uzavřete originálním víkem. Nářadí pokaždé uložte na bezpečné místo.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vědra, fólie, atd.) jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Dekorativní materiál Etnika je určen k dekoraci povrchu kromě stěny i na omítkový a sádrový povrch, beton, dřevo, sádrokarton, umakart, kov i plast. Může se aplikovat i na povrch silných zdrojů tepla jakými jsou např. krb, radiátor, atd. Dekorativní barva pro interiér Etnika je vyráběna na vodní bázi ze pryskyřic, které mají určitý stupeň odolnosti vůči vysokým teplotám. Pokud jsou tyto teploty překonány, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobek "zežloutní". V každém případě odmítáme jakoukoliv odpovědnost za použití při nadměrně vysokých teplotách. Doporučujeme vždy si ověřit vhodnost a účinnost výrobku při každém specifickém případě. Důležité je použití podkladové barvy Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente nebo Fondo Perlescente. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné.

Je povolena jeho aplikace v prostorách obývacích pokojů, kuchyní, ložnic, koupelen, dětských pokojů, chodeb, wellness, kanceláři a jiných pracovních, komerčních či soukromých míst. Samozřejmostí je použití v budovách venkovské turistiky, hotelech, motelech a mnoha jiných strukturách určených na ubytování. Aplikace dekorativního materiálu Etnika je povolena v prostorách i ve vlhkých prostředích, pro privátní projekty, ale samozřejmě i na hotelové a komerční objekty, či reprezentační prostory.

Pozor!
Tento materiál nemá takovou vlastnost ani výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadající na povrch ve sprchovém koutu a tudíž není určen k dekoraci povrchu, který je v přímém styku s vodou.


PŘEDBĚŽNÉ OPERACE
Po vybalení obsahu balení zkontrolujte, zda námi dodané materiály nejsou poškozeny. Pokud jste si zakoupili tónovaný materiál Etnika, ověřte si obarvený odstín. Pokud je na materiálu vidět poškození, příp. nesoulad v odstínu, nepoužívejte ho. Obraťte se na nás jako na svého dodavatele produktů Etnika. Důrazně doporučujeme používat během aplikace penetrační i podkladové barvy, barviva, ochranné laky a nářadí vlastní značky CANDIS, které považujeme za nejvhodnější pro dokonalý vzhled produktu a estetickou kvalitu, aniž by byla ohrožena kompatibilita produktů používaných mezi jednotlivými vrstvami. V případě, že se tak nestane, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli aplikaci se špatným či neuspokojivým výsledkem. V takovém případě neneseme odpovědnost ani za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním materiálu osobou, která ho aplikuje i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

Poznámka:
Žádný produkt potřebný na tuto aplikaci nevypouští zápach a ani během celé aplikace nevzniká žádný pach jako např. čpavek a pod.


PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy, kde má být aplikace dekorativní barvy Etnika, musí být čisté, suché, rovné, pevné, hladké, zbavené nečistot i separačních látek a měly by být vyrovnané stěrkovou hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti a olejů, napuštěné penetračním nátěrem.

Poznámka:
Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekorativního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva Primer Fissativo a je vyrobena ze pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla penetrace účinná.


Pozor!
Při aplikaci materiálu Etnika dodržujte základní bezpečnostní předpisy osobní ochrany, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou i mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem a obličej opláchněte vodou. Vyhýbejte se kontaktu s očima a dlouhodobému styku s pokožkou. Při vniknutí aplikovaného materiálu, resp. barvy do očí vypláchněte tyto oči hojně vodou příp. i mýdlem při dobře otevřených očních víčkách a vyhledejte lékaře. V případě kontaktu těchto výrobků s pokožkou, pečlivě omyjte takovou pokožku s velkým množstvím vody a mýdla. V situaci spolknutí aplikačních materiálů vyhledejte lékařskou pomoc. Materiály neaplikujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. Materiál Etnika včetně jeho penetračních i podkladových barev, barviv a ochranných laků je citlivý na mráz. Odstraňte jakékoliv nadměrné množství vody z povrchu balení dekorativní barvy Etnika před použitím. Materiály před použitím velmi dobře protřepejte a důkladně promíchejte ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti. Nepřidávejte vodu. Skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci.


APLIKACE MATERIÁLU
Po dokonalém vyschnutí penetrace je pro dosažení perfektního efektu nezbytné použít bílou podkladovou barvu Fondo ATF Bianco, resp. resp. barevnou podkladovou barvu Fondo Perlescente, příp. smíšenou Fondo Iridescente s příslušným tonerem ATF v poměru 1 toner na balení 2,5 litru, příp. ½ toneru na 1,25 litrové balení a 4 tonery na 10 litrové balení. Tyto se aplikují rovnoměrně s plochým štětcem, válečkem, zařízením typu "AIRLESS" nebo stříkáním pomocí vhodného kompresoru včetně externího směšovače vzduchu pod tlakem pistole pomocí trysky o průměru 1,5 - 2,5 mm, který se může měnit od 3 do 3,5 atm v závislosti na použitém systému. Jako techniku postřiku je vhodné aplikovat výrobek pravidelně, bez náhlého zrychlení, držet pistoli kolmo a v konstantní vzdálenosti od aplikovaného povrchu. Podkladová barva se vždy aplikuje na dvě vrstvy dostatečného množství, přičemž první vrstva je zředěná s vodou 20 - 25% a druhá vrstva zředěná s vodou 15 - 20% se aplikuje přibližně po 4 hodinách zaschnutí první vrstvy při teplotě 20°C. Takto nanesený nátěr nechte proschnout přibližně 6 hodin (v závislosti na druhu podkladového materiálu). Při aplikaci nechte povrch dobře vyschnout mezi jednou a druhou vrstvou. Materiály jako je kov natřete minimálně v jedné vrstvě univerzální základní syntetickou antikorozní barvou S2000 a až potom potřete podkladovou barvou Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente, příp. Fondo Perlescente. Naše vysoce kvalitní vodou omyvatelné podkladové barvy pro interiér na vodní bázi jsou patřičně vyrobené s vodními polymerovými emulzemi, speciálními plnivy, pigmenty zvýšeného krytí a vybranými přísadami. Díky své výtěžnosti, mimořádně vysoké přilnavosti a svému ukotvení jsou určeny pro následující aplikaci Etnika, jejíž dodají dokonalou stejnorodost dekorativního dizajnu. Současně regulují správnou absorpci dekorativní barvy Etnika. Samozřejmostí je její nejlepší zpracovatelnost a usnadnění aplikace na podklad, který má být aplikován.

Poznámka:
Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami se liší v závislosti na okolních podmínkách (např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a podkladové barvy Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente, příp. Fondo Perlescente jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, materiál Etnika by mohl ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku.


Pozor!
Doporučujeme použití materiálu v malém testovacím prostoru před zahájením finálního povrchu. Důrazně také doporučujeme před aplikací provést v malém měřítku vlastní test kompatibility nátěru a požadovaného efektu z materiálu před konečnou aplikaci. Vzorkovnice Etnika znázorňuje barevné příklady použity na bílé podkladové barvě Fondo ATF Bianco jakož i barevné podkladové barvě Fondo Iridescente nebo Fondo Perlescente. Pokud je požadována větší jednotnost a hloubka odstínu, doporučujeme použít zabarvenou podkladovou barvu Fondo ATF Bianco nebo Fondo Iridescente s tonerem ATF dle zvoleného odstínu Etnika. Příklad, pokud zvolíte odstín Bronzo Etnico a Rame Fiammingo, bílá podkladová barva Fondo ATF Bianco může být zabarvena tonerem ATF 44 nebo tónovacím strojem na odstín FAE 224 (Fondo Perlescente Siena). Podkladová barva Fondo ATF Bianco pro odstíny Oro Antico a Argento Antico se může zabarvit tonerem ATF 36, resp. tónovacím strojem na odstín FAE 236 (Fondo Perlescente Livorno). Odstíny Oro Rinascimentale a Star Gold výrobku Etnika mohou být obarveny tonerem ATF 38, příp. tónovacím strojem na odstín FAE 216 (Fondo Perlescente Arezzo). Odstín Rosso Puro lze obarvit tonerem ATF 43 nebo tónovacím strojem na odstín FAE 222 (Fondo Perlescente Grosseto). Neutrální barva Etnika Argento Light nevyžaduje zabarvovat podkladovou barvu Fondo ATF Bianco a dá se aplikovat tak jako je dodávaná a uvedena ve vzorníku Etnika.


DEKORACE MATERIÁLU V PROVOZU
Počkejte do úplného vyschnutí podkladové barvy Fondo ATF Bianco, Fondo Iridescente, příp. Fondo Perlescente. Doba schnutí podkladového nátěru je obvykle 4 hodiny. Pak začnete nanášet materiál Etnika. Všechny neutrální barvy Etnika mohou být použity jako jsou bez přidání barviv nebo zabarvené buď s tónovacím strojem, příp. tonerem ATF zvoleného z bohatého sortimentu CANDIS (v poměru 1 toneru na balení 2,5 litru, příp. ½ toneru na 1,25 litrové balení). Neutrální barvu Etnika Argento Light lze smíchat v poměru 50% (poloviční balení Etnika Argento Light a poloviční balení jiného barevného odstínu dekorativní barvy Etnika). Tím bude Etnika vytvářet nové, jasnější a fascinující barevné odstíny Etnika Soft Tone. Vzorky uvedené ve vzorníku Etnika znázorňují pouze odstíny docílené mícháním jednoho toneru na 1 balení 2,5 litru neutrální barvy Etnika, a proto nejsou vyčerpávající pro celou dosažitelnou chromatickou škálu. Slouží pouze jako příklad a ukázka potenciálních dekoračních možností tohoto výrobku. Lze též použít pouze část tonerů ¼, ½ nebo tonery dva, případně další možné. Toner ATF je koncentrovaně polotekuté barvivo pro zabarvení odstínů ze vzorkovnic Etnika, vyrobené s vybranými organickými pigmenty odolnými vůči ultrafialovému záření. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut. Po dokončení tónování je nezbytné balení materiálu Etnika zavřít, protřepat a důkladně promíchat ručně se špachtlí nebo mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti, dokud se nedocílí homogenní odstín. Po promíchání je materiál připraven k použití a vytváření dekorace. Před každým dalším použitím doporučujeme takto zamíchány balení opět důkladně promíchat.

Dekorativní materiál Etnika ve zvoleném odstínu nanášejte na povrch shora směrem dolů a z levé strany doprava pomocí plochého štětce s krátkou rukojetí. Tento speciální štětec díky zvláštním rozměrům umožňuje rychle docílit dokonalou dekoraci. Použitím obyčejného štětce se výrazně zpomaluje práce. Přírodní vlasy mají strukturu, která pohlcuje a zadržuje nátěr ve štětci. Navíc roztřepené konce štětců z přírodních vlasů nabízejí hladký výsledek při použití dekorativní barvy Etnika. Postupujte tak, abyste dosáhli rovnoměrnou tloušťku vrstvy přibližně 1 mm. Tuto vrstvu dobře roztírejte a nanášejte po ploše ve více variantách, např. nepravidelnými krouživými tahy, střídavými pohyby do kříže, vertikálně, horizontálně, příp. šikmo. Způsob aplikace záleží od požadovaného efektu. Jakmile začne aplikovaná barva Etnika zasychat přibližně po 5 - 10 minutách (přesný čas se může lišit v závislosti na povětrnostních a okolních podmínkách, např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.), lze částečně zaschlý aplikovaný povrch vyhladit mírným tlakem s naším plochým hladítkem z plastu pro získání konečného efektu dekorace Etnika. Tento postup opakujte na celý povrch a tím docílíte charakteristický hedvábný efekt a sametový nádech na dotek. Ujistěte se, abyste dosáhli zcela rovnoměrné rozložení nátěru na povrch, protože materiál se nanáší v jedné vrstvě. Obvykle je postačující jedna vrstva dekorativní barvy Etnika, kterou pokryjete celou plochu povrchu. Dokončený povrch tímto způsobem nechte vyschnout nejméně na 6 až 8 hodin.

Na takto aplikovaný povrch který je dokonale zaschlý, můžete vytvořit výraznější efekt dekorativní barvy Etnika. Takový vzhled dosáhnete sjednocením vrstvy v druhém nátěru stejně obarveného dekorativního materiálu jako byla aplikována první vrstva Etnika. Tento krok napomáhá homogenně rozložit barvy i v jakýchkoli štěrbinách či dutinách vytvořených v dříve nanesené vrstvě Etnika. To má za následek detailnější a pravidelné barvy i barevné odstíny. Tímto způsobem dokončíte dekoraci tak jak je uvedeno ve vzorníku Etnika. Obvykle se používají jen dvě vrstvy dekoračního materiálu na dokončení dekorativní barvy Etnika. Takto dokončen povrch nechte vyschnout nejméně na 6 až 8 hodin.

Poznámka:
Abyste se vyvarovali viditelných přesahů a spojů, vlhká barva se nedoporučuje nanášet opakovaně na stejná místa. Jednotlivé úseky dekorujte postupně jeden po druhém a nechávejte mezi nimi asi 1 cm široké mezery. Barvou pokryjte přibližně 1 - 2 m² nepravidelné plochy, okraje nezarovnávejte a vytvořte nesouměrný trhaný tvar. Následně celou plochu sjednoťte bez materiálu se štětcem s krátkou rukojetí. Po sjednocení můžete pokračovat v dekoraci do poloviny aplikovaného povrchu, čímž dokončíte první úsek na úrovni podlahy. Po dokončení první části plochy přibližně 3 m² můžete začít dekorovat další, přilehlý úsek zase od stropu. Doporučujeme dekorovat celou plochu najednou, pokud možno vždy pokračovat bez znovuzahájení a přerušení po celistvých plochách, čímž se zabrání přechodu na předtím natřenou plochu a vytvoření shlukům.


DOPLNĚNÍ MATERIÁLU
Za účelem doplnění jedinečnosti, svěžesti, brilantnosti a elegance dekorovaných povrchů je možné přidat před aplikací do dekorativní barvy Etnika třpytivý produkt Adamantia nebo Glitter. Tyto doplňkové výrobky budou dělat aplikované povrchy ještě více exkluzivní a prestižní, aniž by se tím minimálně zmenily jejich chemicko-fyzikální vlastnosti, jako je snadnost nanášení, viskozita, barva a pod. Toner Adamantia pouze změní konečný vzhled natřeného povrchu, čímž uživatel docílí unikátní a vzácnější vzhled zvýrazněním úžasných světelných efektů. Toner Adamantia je stříbrný prášek z potažené polyesterové fólie hrubé 0,2 mm, speciálně vyvinutý pro vytvoření nové možnosti barevných a dekorativních efektů. Doporučujeme smíchat jedno balení 75 gramů do 2,5 litrové dekorativní barvy Etnika, resp. jeho polovinu do balení 1,25 litru. Glitter je vyroben z vrstev barevného polyesteru zmenšených na malé částice, které jsou ekologické a kompatibilní s vodním systémem. Produkt Glitter je k dispozici v 6 různých barvách v 25 gramových baleních, a to Argento (stříbrná), Blu (modrá), Fucsia (růžová), Multicolor (vícebarevná), Oro (zlatá) a Rame (měděná). Doporučujeme smíchat poměr jednoho balení 25 gramů do 2,5 litrového balení dekorativního produktu Etnika, resp. jeho polovinu do balení 1,25 litru. Poměry obou produktů mohou být přidány podle potřeb a požadavků uživatele. Technicky je také možné, chcete-li zvýšit účinek produktu Glitter, zvětšit množství přidaného balení Glitter (2 - 3 lahve na 2,5 litru), aniž by byly dotčeny vlastnosti vybraného dekorativního výrobku. Při jejich aplikaci je vhodné vyhýbat se kontaktu s kyselinami. Po výběru požadovaného doplňkového výrobku přidejte pouze a výhradně v době jeho bezprostředního použití doporučené nebo požadované množství třpytek Adamantia nebo Glitter do balení dekorativní barvy Etnika podle volby. Následně důkladně promíchejte ručně se špachtlí nebo mechanickou míchačkou při nízké rychlosti až do docílení stejnorodosti barvy. Řiďte se podle pokynů na aplikaci uvedených výše v tomto návodu. Třpytky Glitter lze také použít už na předtím dekorovaný povrch Etnika se smícháním ochranného laku Super Glaze a použitím takové směsi aplikované plochým štětcem nebo nástřikem s vhodným kompresorem včetně externího směšovače vzduchu pod tlakem pistole pomocí trysky o průměru 12 - 25 μm (1,5 - 2,5 mm), který se může měnit od 3 do 3,5 atm v závislosti na použitém systému. Jako techniku postřiku je vhodné aplikovat výrobek pravidelně, bez náhlého zrychlení, držet pistoli kolmo a v konstantní vzdálenosti od aplikovaného povrchu.

UKONČENÍ APLIKACE MATERIÁLU
Chcete-li ochránit dekorovaný povrch a docílit lesklejší vzhled, použijte v jedné vrstvě nepigmentovaný ochranný lak Super Glaze, speciálně navržený pro dekorativní barvu Etnika. Tento nátěrový lak je průzračný, bez rozpouštědel a vhodný k přidání lesklého vzhledu matným i polomatným artefaktům. S jedním nátěrem docílíte lesklý vzhled již dříve aplikované dekoraci Etnika. Ochranný lak Super Glaze je připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádné ředění. Lze jej použít jako vrchní nátěr na suché dekorace plochým štětcem, válečkem nebo nástřikem. Ochranný nátěr Super Glaze by měl být nanesen rovnoměrně po celé ploše, která byla dříve dekorovaná a tato je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný nátěr vsáknout na několik minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebytečného ochranného laku na povrchu čistou textilii nebo bavlněný hadr. Po skončení doporučujeme nechat dekorovaný povrch zaschnout a dekorativní materiál ukáže půvabné odrazy i příjemné světelné efekty. Kýžený efekt je viditelný po 3 - 5 hodinách schnutí od ukončení aplikace ochranného laku.

Pozor!
Ochranný lak Super Glaze nepoužívejte za přítomnosti vysokých hodnot vlhkosti.


VZORKOVNICE
Barevná vzorkovnice je vyrobena ze skutečných barevných vzorků ručním patentovaným tiskovým systémem IT-TO 2003 A000572 "print on real", který napodobuje reálné použití dekorativních materiálů, jako na pohled tak i na dotek, a tím minimalizuje riziko rozdílů barevných odstínů. Přesto se barevné vzorky a vizuální efekty mohou lišit od skutečných, aplikovaných barev, což způsobují odlišné provozní podmínky např. při použití na stěně a na papíře. Vliv na výsledný efekt má i absorpční schopnost povrchu, použité množství a rozmístění materiálu na povrchu i odborná znalost, zručnost a tvořivost aplikátorů. Všechny vzorky byly použity tak, jak je uvedeno ve vzorníku a je potřeba je chápat jako čistě orientační.

Poznámka:
Všechny vzorky, nářadí, dekorativní materiály, barvicí tonery ATF použity pro materiál Etnika a uvedené ve vzorníku Etnika jsou pouze orientační z rozmanité nabídky barevných možností, které tento víceúčelový materiál nabízí. Vzhledem k rozsáhlé škále dekoračních možností nabízených výrobků je možné dosáhnout neomezené množství efektů, které závisí na fantazii a zručnosti aplikátorů.


ODPOVĚDNOST
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky s různými dávkami barevného toneru ve vzorníku, následky nesprávného použití dekorativních materiálů závisející na faktorech nesouvisejících s kvalitou produktu a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů rozdílné šarže. Spotřebitel je také odpovědný za dávkování barevných tonerů ATF jakož i ostatních přísad. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Při používání materiálů z různých šarží, doporučujeme jejich kombinaci a vždy před aplikací a po obarvení smíchat všechny balení dekorativního materiálu i toneru označené rozdílnými čísly výrobní šarže (označenými jako "BATCH/LOTTO" umístěném na spodní, resp. boční straně prodejního balení) do větší nádoby, čímž se zabrání riziku barevných rozdílů na aplikovaném povrchu. Tyto naše informace, doporučení pro zpracování i použití produktu vycházejí z našich nejlepších zkušeností i znalostí v době publikace tohoto návodu k použití a vztahují se na popisovaný výrobek. Jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorativní vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
Datem minimální trvanlivosti jsou označovány produkty, které si do tohoto data při splnění podmínek skladování uchovávají svou předpokládanou kvalitu. Naše minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je shodný s datum prodeje, který je uveden na daňovém dokladu - faktura. Vypršení data minimální trvanlivosti neznamená, že produkt je zdraví škodlivý, resp. již nepoužitelný. Většinou jde jen o snížení kvality produktu. Použitím takových produktů se nevystavujete zdravotnímu riziku. Po tomto datu produkt může změnit svou strukturu nebo snížit kvalitu obsahu. Materiál je ještě stále bezpečný pro použití po uvedeném termínu "data minimální trvanlivosti" za předpokladu, že jsou dodržovány návody na skladování a balení není poškozeno, ale mohl by ztratit své specifické vlastnosti. Zkontrolujte, zda je obal neporušený, příp. materiál vypadá a voní dobře, předtím než materiál vyhodíte po uplynutí "data minimální trvanlivosti".

LIKVIDACE
V souladu s pokyny § 17, odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Zákona o odpadech ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti, či zbytky společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

TECHNICKÁ DATA
ZASYCHÁNÍ: na dotek 3 až 4 hodiny, celková polymerizace 20 - 25 dnů (doba zasychání závisí na různých faktorech, jako je provozní teplota, vlhkost v daném prostoru, dostupné větrání a absorpce povrchu)
PH: 8 - 10,5
SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST: 1,09 - 1,135
VISKOZITA: 6000 - 8000 CP při teplotě 25°C
ODOLNOST PROTI MYTÍ: dobrá omyvatelnost
ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ: vynikající
OTĚRUVZDORNOST: výborná
ŘEDĚNÍ: produkt je připraven k použití
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ TEPLOTA: minimální +5°C, maximální +40°C (jednotlivé materiály je třeba skladovat v původním, hermeticky uzavřeném obalu a chránit před mrazem)
HOŘLAVOST: produkt není hořlavý, neobsahuje žádné hořlavé rozpouštědla, vyrobený na vodní bázi
NORMA VOC: podkategorie L na vodní bázi, maximální přípustný obsah VOC je 200 g./lit., VOC obsah ve výrobku připraveného k použití: <50 g./lit.
ČIŠTĚNÍ POVRCHU: ponejprv nejdříve 1 měsíc po aplikaci je možné povrch jemně čistit s houbičkou navlhčenou s teplou vodou a mýdlem
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: použité nářadí omyjte vlažnou, příp. teplou vodou

Poznámka:
Testy provedl Technický vědecký ústav Giordano z města Bellaria v Itálii.


BALENÍ A VYDATNOST MATERIÁLŮ
Fondo ATF Bianco: 2,5 litru na 27 - 33 m²
Fondo ATF Bianco: 10 litrů na 106 - 133 m²
Fondo Iridescente, Perlescente: 1,25 litru na 13 - 16 m²
Fondo Iridescente, Perlescente: 2,5 litru na 26 - 31 m²
Fondo Iridescente, Perlescente: 10 litrů na 105 - 125 m²

Etnika Argento Antico, Argento Light, Bronzo Etnico, Oro Antico, Oro Rinascimentale, Rame Fiammingo, Rosso Puro, Star Gold: 1,25 litru na 10 - 15 m²
Etnika Argento Antico, Argento Light, Bronzo Etnico, Oro Antico, Oro Rinascimentale, Rame Fiammingo, Rosso Puro, Star Gold: 2,5 litru na 19 - 29 m²

Super Glaze: 2,5 litru na 36 - 83 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)

Toner ATF: 0,25 litru

Toner Adamantia: 75 gramů

Glitter: 25 gramů

Poznámka:
Všechny vydatnosti materiálů jsou uvedeny orientačně v jedné vrstvě.


POUŽITÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
Nářadí pro aplikaci tvořící dizajn je plochý štětec s krátkou rukojetí a ploché hladítko z plastu.

< назад

Комментарий

Галерея

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Мне все понятно