Návod jak aplikovat dekorativní barvu Perlescente pro interiér

30.12.2018
1374
autor: Ivan Vlček

ÚVOD
Perlescente je originální produkt vysoké technologické kvality od italského výrobce, společnosti CANDIS s.r.l., s patentovanou ochranou v celé Evropě i v zámoří na dekoraci vašeho interiéru. Jeho koupí se klienti řadí mezi množství spokojených zákazníků po celém světě. Doufáme, že budete s naším produktem spokojený a zůstanete naší společnosti věrný i nadále. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně aplikace produktu Perlescente se u nás informujte telefonicky na +420 604 999 999 nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před aplikací materiálu Perlescente věnujte několik volných minut svého času a pozorně si přečtěte tento návod k jeho použití. Nedodržení popsaných pokynů může být příčinou úrazu, zranění způsobených nevhodným používáním s ohrožením života nebo poškození materiálu. Předejdete tak možným rizikům spojeným s používáním nebo nesprávnou aplikací tohoto produktu. Neodpovídáme za škody způsobené nedodržením těchto pokynů. Údaje uvedené v tomto návodu k použití se vztahují na výsledky laboratorních testů v praktických aplikacích na určeném místě a tyto se mohou mírně lišit v závislosti na změněných podmínek použití. Tento návod k použití anuluje a nahrazuje jeho jakoukoli předchozí verzi, proto si návod pečlivě uschovejte. V případě postoupení produktu jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

VLASTNOSTI
Perlescente z řady Antiche Terre Fiorentine (antické zeminy florentské) patří do skupiny Le Preziose a řadí se mezi špičku svého druhu. To hlavně svou kvalitou zpracování a použitých pečlivě vybraných materiálů. Její největší výhodou je zdravotní a ekologická nezávislost, protože suroviny pro její výrobu jsou chemicky neupravené a čisté materiály na vodní bázi. Neobsahuje toxické, škodlivé, leptavé nebo dráždivé látky v koncentracích, které přesahují limity specifikované v Evropské směrnici pro rozpouštědla a barvy. Chemická stálost je stabilní. Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle EEC směrnic CEE 67/548/CEE i 88/379/CEE a projevuje nízkou toxicitu vůči rybám. Při přepravě nejsou zapotřebí žádná zvláštní opatření ani etiketování. Má pomalou biologickou schopnost rozkladu pomocí mikroorganismů. Veškeré komponenty tohoto výrobku jsou v souladu se seznamem existujících chemických látek v USA jakož i evropským seznamem existujících chemických látek. Proto se také dekorativní barva Perlescente začala rychle používat při vnitřních úpravách nemocnic, restauracích, hotelů, bank a pod. Svou dobrou pověst si získala hlavně díky dobrému vzhledu, jednoduché aplikaci a vlastnostem jakými jsou trvanlivost, otěruvzdornost i omyvatelnost vodou. V neposlední řadě se může pochlubit i širokou nabídkou volitelných doplňků, kterými si můžete tuto dekorativní barvu dekorovat zcela sami. Perlescente umožňuje uplatnit tvůrčí aktivitu a představivost aplikátorů, k obohacení příbytků důležitou hodnotou elegance a souladu. Je k dispozici v šesti různých neutrálních barvách, a to Arezzo (žlutá), Grossetto (červená), Livorno (šedá), Lucca (modrá), Pisa (zelená) a Siena (světle hnědá). Všechny tyto neutrální barvy obsahují malé vločky, které se mění na aplikovaném povrchu v závislosti na úhlu dopadu světla. Perlescente kombinuje vysokou estetickou hodnotu s dobrou odolností vůči namáhání, kterým je stěna vystavena v průběhu let.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Dekorativní barvu Perlescente nemohou aplikovat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, fyzickými a smyslovými schopnostmi, ani osoby, které nemají dostatek zkušeností nebo znalostí, pokud tyto nejsou pod dozorem nebo vyškolené v bezpečnosti aplikace materiálu osobou, odpovědnou za jejich bezpečnost i zdraví a pochopili týkající se nebezpečí. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s materiálem nehrají. Tento materiál mohou aplikovat děti starší než 8 let, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostali pokyny týkající se bezpečného použití materiálu a pokud pochopili týkající se nebezpečí. Operace čištění a údržby materiálu i nářadí ze strany uživatele nesmí provádět děti, pouze pokud mají více než 8 let a pracují pod dozorem. Materiál a nářadí uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let a osob se sníženými fyzickými, smyslovými a rozumovými schopnostmi. Pokud s materiálem nebudete pracovat delší dobu, necháváte jej bez dozoru, před jeho aplikací i její ukončením a čištěním ho vždy uzavřete originálním víkem. Nářadí pokaždé uložte na bezpečné místo.

Pozor!
Obalový materiál (plastové vědra, fólie, atd.) jakož i samotný materiál uchovávejte mimo dosah dětí.


POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM
Dekorativní materiál Perlescente je určen k dekoraci povrchu kromě stěny i na omítkový a sádrový povrch, beton, dřevo, sádrokarton, umakart, kov i plast. Může se aplikovat i na povrch silných zdrojů tepla jakými jsou např. krb, radiátor, atd. Dekorativní barva pro interiér Perlescente je vyráběna na vodou ředitelné bázi ze speciálních anorganických pigmentů a z různých aditiv jako zpomalovačů, antioxidantů, zahušťovadel, odpěňovačů, konzervačních prostředků, splývajících látek i styren-akrylátových polymerních pryskyřic, které mají určitý stupeň odolnosti vůči vysokým teplotám. Pokud jsou tyto teploty překonány, tak vzniká riziko, že aplikovaný výrobek "zežloutní". V každém případě nehrozí nebezpečí výbuchu a odmítáme jakoukoliv odpovědnost za použití při nadměrně vysokých teplotách. Nejsou zapotřebí žádné protipožární předběžná opatření a nevzniká žádná nebezpečná reakce. Doporučujeme vždy si ověřit vhodnost a účinnost výrobku při každém specifickém případě. Důležité je použití podkladové barvy Fondo Perlescente. Každé jiné použití se považuje za nevhodné a tedy nebezpečné.

Je povolena jeho aplikace v prostorách obývacích pokojů, kuchyní, ložnic, koupelen, dětských pokojů, chodeb, wellness, kanceláři a jiných pracovních, komerčních či soukromých míst. Samozřejmostí je použití v budovách venkovské turistiky, hotelech, motelech a mnoha jiných strukturách určených na ubytování. Aplikace dekorativního materiálu Perlescente je povolena v prostorách i ve vlhkých prostředích, pro privátní projekty, ale samozřejmě i na hotelové a komerční objekty, či reprezentační prostory.

Pozor!
Tento materiál nemá takovou vlastnost ani výdrž, aby odolal silný tlak vody dopadající na povrch ve sprchovém koutu a tudíž není určen k dekoraci povrchu, který je v přímém styku s vodou.


PŘEDBĚŽNÉ OPERACE
Po vybalení obsahu balení zkontrolujte, zda námi dodané materiály nejsou poškozeny. Pokud jste si zakoupili tónovaný materiál Perlescente, ověřte si obarvený odstín. Pokud je na materiálu vidět poškození, příp. nesoulad v odstínu, nepoužívejte ho. Obraťte se na nás jako na svého dodavatele produktů Perlescente. Důrazně doporučujeme používat během aplikace penetrační i podkladové barvy, barviva, ochranné laky a nářadí vlastní značky CANDIS, které považujeme za nejvhodnější pro dokonalý vzhled produktu a estetickou kvalitu, aniž by byla ohrožena kompatibilita produktů používaných mezi jednotlivými vrstvami. V případě, že se tak nestane, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli aplikaci se špatným či neuspokojivým výsledkem. V takovém případě neneseme odpovědnost ani za případné škody způsobené nevhodným a nesprávným používáním materiálu osobou, která ho aplikuje i nedodržením pokynů v tomto návodu k použití.

Poznámka:
Žádný produkt potřebný na tuto aplikaci nevypouští lehce příznačný zápach a ani během celé aplikace nevzniká žádný pach jako např. čpavek a pod.


PŘÍPRAVA PODKLADU
Všechny kontaktní plochy, kde má být aplikace dekorativní barvy Perlescente, musí být čisté, suché, rovné, pevné, ideálně hladké, zbavené nečistot i separačních látek a měly by být vyrovnané stěrkovou hmotou. Podle potřeby vytmelené a vybroušené, bez volných částic, prachu, mastnosti a olejů, napuštěné penetračním nátěrem.

Poznámka:
Smyslem penetrace je zpevnění a zároveň vyrovnání nasákavosti podkladu. Penetrace nesnižuje paropropustnost. V každém případě doporučujeme penetraci podkladu provést. Penetrační nátěr je obvykle prvním krokem pro dosažení dokonalého dekorativního efektu, který si do svého interiéru vyberete. Jde o poměrně vysokou a dlouhodobou investici, proto je třeba mít při výběru dostatek informací, aby dekor sloužil k maximální spokojenosti. Pro interiér je určena penetrační barva Primer Fissativo a je vyrobena ze pryskyřic na vodní bázi. Pro penetrování je důležité nanášet takové množství, které je podklad schopný vsáknout. Doporučujeme nevytvořit lesklý film na aplikovaném povrchu. Po dokončení penetrace je třeba její působení přibližně 4 hodiny, aby byla penetrace účinná.


Pozor!
Při aplikaci materiálu Perlescente dodržujte základní bezpečnostní předpisy osobní ochrany, standardní zdravotní a základní hygienická pravidla. Při manipulaci s nátěrovými výrobky se vyvarujte jejich jakémukoliv úniku do životního prostředí. V případě úniku materiálu tento zachyťte absorpčním materiálem a sebraný produkt uložte do nádoby určené pro likvidaci. Podle charakteru práce používejte vhodný pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle, případně štít. Ochrana dýchacích cest není nutná. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si umyjte ruce vodou i mýdlem, ruce ošetřete reparačním krémem a obličej opláchněte vodou. Vyhýbejte se kontaktu s očima a dlouhodobému styku s pokožkou. Při vniknutí aplikovaného materiálu, resp. barvy do očí vypláchněte tyto oči hojně vodou příp. i mýdlem při dobře otevřených očních víčkách a vyhledejte lékaře. V případě kontaktu těchto výrobků s pokožkou, pečlivě omyjte takovou pokožku s velkým množstvím vody a mýdla. V situaci spolknutí aplikačních materiálů vyhledejte lékařskou pomoc. Při správném použití a příslušné manipulaci, výrobek nevyvolává škodlivé vlivy. Nejsou známy žádné nebezpečné reakce. Zabraňte jakémukoliv kontaktu se silnými oxidačními látkami, činidly a s amoniakem. Materiály neaplikujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu. Materiál Perlescente včetně jeho penetračních i podkladových barev, barviv a ochranných laků je citlivý na mráz. Odstraňte jakékoliv nadměrné množství vody z povrchu balení dekorativní barvy Perlescente před použitím. Materiály před použitím velmi dobře protřepejte a důkladně promíchejte ručně se špachtlí, s mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti. Nepřidávejte vodu. Skladujte ve vhodných prostorách na suchém místě, v originálním balení a nevystavujte slunci.


APLIKACE MATERIÁLU
Po dokonalém vyschnutí penetrace je pro dosažení perfektního efektu (při obou dekoracích, Perlescente i Prestige) nezbytné použít odpovídající barevnou podkladovou barvu Fondo Perlescente. Příklad, pokud zvolíte odstín s neutrální barvou Pisa společně s Perle di Luce nebo Perle Prestige, Perlescente Pisa musíte aplikovat na podkladovou barvu Fondo Perlescente Pisa. V případě, že je zvolena barva Perlescente Lucca, použijte Perlescente Lucca na Fondo Perlescente Lucca. To platí i pro všechny ostatní barvy jak je uvedeno ve vzorníku Perlescente. Po výběru požadovaného odstínu dekorativní barvy Perlescente připravte odpovídající zabarvenou podkladovou barvu Fondo Perlescente. Tato směs se aplikuje rovnoměrně s plochým štětcem, válečkem, zařízením typu "AIRLESS" nebo stříkáním pomocí vhodného kompresoru včetně externího směšovače vzduchu pod tlakem pistole pomocí trysky o průměru 1,5 - 2,5 mm, který se může měnit od 3 do 3,5 atm v závislosti na použitém systému. Jako techniku postřiku je vhodné aplikovat výrobek pravidelně, bez náhlého zrychlení, držet pistoli kolmo a v konstantní vzdálenosti od aplikovaného povrchu. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut. Po dokončení tónování je nezbytné balení podkladové barvy Fondo Perlescente zavřít, protřepat a důkladně promíchat ručně se špachtlí nebo mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti, dokud se nedocílí homogenní odstín. Po promíchání je materiál připraven k použití a vytváření dekorace. Před každým dalším použitím doporučujeme takto zamíchány balení opět důkladně promíchat. Dbejte přitom, aby nedošlo k poškození fyzikálně-chemického systému výrobku Perlescente.

Podkladová barva se vždy aplikuje na dvě vrstvy dostatečného množství, přičemž první vrstva je zředěná s vodou 20 - 25% a druhá vrstva zředěná s vodou 15 - 20% se aplikuje přibližně po 4 hodinách zaschnutí první vrstvy při teplotě 20°C. Takto nanesený nátěr nechte proschnout přibližně 6 hodin (v závislosti na druhu podkladového materiálu). Při aplikaci nechte povrch dobře vyschnout mezi jednou a druhou vrstvou. Materiály jako je kov natřete minimálně v jedné vrstvě univerzální základní syntetickou antikorozní barvou S2000 a až potom potřete podkladovou barvou Fondo Perlescente. Naše vysoce kvalitní vodou omyvatelné podkladové barvy pro interiér na vodní bázi jsou patřičně vyrobené s vodními polymerovými emulzemi, speciálními plnivy, pigmenty zvýšeného krytí a vybranými přísadami. Díky své výtěžnosti, mimořádně vysoké přilnavosti a svému ukotvení jsou určeny pro následující aplikaci Perlescente, jejíž dodají dokonalou stejnorodost dekorativního dizajnu. Současně regulují správnou absorpci dekorativní barvy Perlescente. Samozřejmostí je její nejlepší zpracovatelnost a usnadnění aplikace na podklad, který má být aplikován.

Poznámka:
Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami se liší v závislosti na okolních podmínkách (např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.).

Poznámka:
Ujistěte se, že mechanická pevnost uhlazené malty, její přilnavost k omítce a podkladové barvy Fondo Perlescente jsou dostatečné, aby se zabránilo riziku odtržení. Pokud nejsou dostatečně silné, materiál Perlescente by mohl ze stěny opadat spolu s jemnou maltou tvořící omítku.

Pozor!
Doporučujeme použití materiálu v malém testovacím prostoru před zahájením finálního povrchu. Důrazně také doporučujeme před aplikací provést v malém měřítku vlastní test kompatibility nátěru a požadovaného efektu z materiálu před konečnou aplikaci. Vzorkovnice Perlescente znázorňuje barevné příklady použity na barevné podkladové barvě Fondo Perlescente.


DEKORACE MATERIÁLU V PROVOZU
Počkejte do úplného vyschnutí podkladové barvy Fondo Perlescente. Doba schnutí podkladového nátěru je obvykle 4 hodiny. Pak začnete nanášet materiál Perlescente. Všechny neutrální barvy Perlescente musí být použity jako jsou s přidáním práškových barviv nebo tekutých tonerů z bohatého sortimentu CANDIS (v poměru 1 toneru 0,25 litru/200 gramů na balení 2,5 litru, příp. ½ toneru 0,25 litru/1 toneru 100 gramů na 1,25 litrové balení) s cílem vytvořit odstín, který jste si vybrali ve vzorníku Perlescente. Práškové tonery pod označením Perle di Luce (perly světla) jsou používány pro dekorativní barvu Perlescente, zatímco na Prestige jsou používány tekuté tonery nazývané Perle Prestige (prestižní perly) připravené k použití. Pro dosažení dekorativního efektu Perlescente smíchejte zvolené práškové barvivo Perle di Luce, resp. Prestige s tekutými tonery Perle Prestige do požadované neutrální barvy Perlescente (Arezzo, Grossetto, Livorno, Lucca, Pisa a Siena), jak je uvedeno v katalogu. Barviva Perla Prestige mají odstíny Antique Gold (antické zlato), Antique Silver (antické stříbro), Fashion Bronze (stylový bronz), Fashion Copper (stylová měď), Natural Pearl (přírodní perleť) a Ornament Gold (ozdobné zlato) v balení 0,25 litru. Tonery Perle Di Luce jsou k dispozici s velikostí částic 6 - 50 μm v odstínech Arancione (oranžový), Blu (modrý), Oro (zlatý), Rosso (červený), Verde (zelený) a Viola (fialový) v baleních 100 gramů a 200 gramů. Vzhledem k tomu, že se jedná o práškové produkty je třeba dbát na to, aby byl zajištěn úplný rozptyl častíc prášku. Dbejte přitom na to, aby směs zůstala míchána při přidávání ať už tekutého nebo práškového toneru do dekorativní barvy Perlescente. Důkladně promíchejte alespoň 5 minut, přičemž se vyhýbejte vytvoření hrudek. Takto připravenou směs nechte odstát asi na 10 minut. Po dokončení tónování je nezbytné balení materiálu Perlescente zavřít, protřepat a důkladně promíchat ručně se špachtlí nebo mechanickým míchadlem, či vrtačkou se spirálovitým míchadlem při nízké rychlosti, dokud se nedocílí homogenní odstín. Po promíchání je materiál připraven k použití a vytváření dekorace. Před každým dalším použitím doporučujeme takto zamíchány balení opět důkladně promíchat.

Dekorativní materiál Perlescente ve zvoleném odstínu nanášejte na povrch shora směrem dolů a z levé strany doprava pomocí plochého štětce s krátkou rukojetí. Tento speciální štětec díky zvláštním rozměrům umožňuje rychle docílit dokonalou dekoraci. Použitím obyčejného štětce se výrazně zpomaluje práce. Přírodní vlasy mají strukturu, která pohlcuje a zadržuje nátěr ve štětci. Navíc roztřepené konce štětců z přírodních vlasů nabízejí hladký výsledek při použití dekorativní barvy Perlescente. Postupujte tak, abyste dosáhli rovnoměrnou tloušťku vrstvy přibližně 1 mm. Tuto vrstvu dobře roztírejte a nanášejte po ploše ve více variantách, např. nepravidelnými krouživými tahy,  příp. střídavými pohyby do kříže. Způsob aplikace záleží od požadovaného efektu. Jakmile začne aplikovaná barva Perlescente zasychat přibližně po 5 - 10 minutách (přesný čas se může lišit v závislosti na povětrnostních a okolních podmínkách, např. absorpce podkladu, vlhkost i teplota v prostoru, stav dekorovaného povrchu, množství a rozmístění aplikovaného materiálu, a pod.) lze částečně zaschlý aplikovaný povrch vyhladit mírným tlakem s naším hladítkem pro získání konečného efektu dekorace Perlescente. Tento postup opakujte na celý povrch. Ujistěte se, abyste dosáhli zcela rovnoměrné rozložení nátěru na povrch, protože materiál se nanáší v jedné vrstvě. Obvykle je postačující jedna vrstva dekorativní barvy Perlescente, kterou pokryjete celou plochu povrchu. Dokončený povrch tímto způsobem nechte vyschnout nejméně na 6 až 8 hodin.

Poznámka:
Dekorativní barvu Perlescente je možné aplikovat i na nevyrovnané povrchy jako např. povrch se strojovou omítkou. V takovém případě stačí na dokonale vyschlý povrch aplikován s obarvenou podkladovou barvou Fondo Perlescente nanést výrobek Perlescente pomocí plochého štětce s krátkou rukojetí bez následného použití hladítka. Tento způsob umožní aplikátorovi vytvořit konečný dekorativní efekt produktu Perlescente.


Poznámka:
Abyste se vyvarovali viditelných přesahů a spojů, vlhká barva se nedoporučuje nanášet opakovaně na stejná místa. Jednotlivé úseky dekorujte postupně jeden po druhém a nechávejte mezi nimi asi 1 cm široké mezery. Barvou pokryjte přibližně 1 - 2 m² nepravidelné plochy, okraje nezarovnávejte a vytvořte nesouměrný trhaný tvar. Následně celou plochu sjednoťte bez materiálu se štětcem s krátkou rukojetí. Po sjednocení můžete pokračovat v dekoraci do poloviny aplikovaného povrchu, čímž dokončíte první úsek na úrovni podlahy. Po dokončení první části plochy přibližně 3 m² můžete začít dekorovat další, přilehlý úsek zase od stropu. Doporučujeme dekorovat celou plochu najednou, pokud možno vždy pokračovat bez znovuzahájení a přerušení po celistvých plochách, čímž se zabrání přechodu na předtím natřenou plochu a vytvoření shlukům.


DOPLNĚNÍ MATERIÁLU
Za účelem doplnění jedinečnosti, svěžesti, brilantnosti a elegance dekorovaných povrchů je možné přidat před aplikací do dekorativní barvy Perlescente třpytivý produkt Adamantia nebo Glitter. Tyto doplňkové výrobky budou dělat aplikované povrchy ještě více exkluzivní a prestižní, aniž by se tím minimálně zmenily jejich chemicko-fyzikální vlastnosti, jako je snadnost nanášení, viskozita, barva a pod. Toner Adamantia pouze změní konečný vzhled natřeného povrchu, čímž uživatel docílí unikátní a vzácnější vzhled zvýrazněním úžasných světelných efektů. Toner Adamantia je stříbrný prášek z potažené polyesterové fólie hrubé 0,2 mm, speciálně vyvinutý pro vytvoření nové možnosti barevných a dekorativních efektů. Doporučujeme smíchat jedno balení 75 gramů do 2,5 litrové dekorativní barvy Perlescente, resp. jeho polovinu do balení 1,25 litru. Glitter je vyroben z vrstev barevného polyesteru zmenšených na malé částice, které jsou ekologické a kompatibilní s vodním systémem. Produkt Glitter je k dispozici v 6 různých barvách v 25 gramových baleních, a to Argento (stříbrná), Blu (modrá), Fucsia (růžová), Multicolor (vícebarevná), Oro (zlatá) a Rame (měděná). Doporučujeme smíchat poměr jednoho balení 25 gramů do 2,5 litrového balení dekorativního produktu Perlescente, resp. jeho polovinu do balení 1,25 litru. Poměry obou produktů mohou být přidány podle potřeb a požadavků uživatele. Technicky je také možné, chcete-li zvýšit účinek produktu Glitter, zvětšit množství přidaného balení Glitter (2 - 3 lahve na 2,5 litru), aniž by byly dotčeny vlastnosti vybraného dekorativního výrobku. Při jejich aplikaci je vhodné vyhýbat se kontaktu s kyselinami. Po výběru požadovaného doplňkového výrobku přidejte pouze a výhradně v době jeho bezprostředního použití doporučené nebo požadované množství třpytek Adamantia nebo Glitter do balení dekorativní barvy Perlescente podle volby. Následně důkladně promíchejte ručně se špachtlí nebo mechanickou míchačkou při nízké rychlosti až do docílení stejnorodosti barvy. Řiďte se podle pokynů na aplikaci uvedených výše v tomto návodu. Třpytky Glitter lze také použít už na předtím dekorovaný povrch Perlescente se smícháním ochranného laku Super Glaze a použitím takové směsi aplikované plochým štětcem nebo nástřikem s vhodným kompresorem včetně externího směšovače vzduchu pod tlakem pistole pomocí trysky o průměru 12 - 25 μm (1,5 - 2,5 mm), který se může měnit od 3 do 3,5 atm v závislosti na použitém systému. Jako techniku postřiku je vhodné aplikovat výrobek pravidelně, bez náhlého zrychlení, držet pistoli kolmo a v konstantní vzdálenosti od aplikovaného povrchu.

UKONČENÍ APLIKACE MATERIÁLU
Chcete-li ochránit dekorovaný povrch a docílit lesklejší vzhled, použijte v jedné vrstvě nepigmentovaný ochranný lak Super Glaze, speciálně navržený pro dekorativní barvu Perlescente. Tento nátěrový lak je průzračný, bez rozpouštědel a vhodný k přidání lesklého vzhledu matným i polomatným artefaktům. S jedním nátěrem docílíte lesklý vzhled již dříve aplikované dekorace Perlescente. Ochranný lak Super Glaze je připraven k okamžitému použití a nevyžaduje žádné ředění. Lze jej použít jako vrchní nátěr na suché dekorace plochým štětcem, válečkem nebo nástřikem. Ochranný nátěr Super Glaze by měl být nanesen rovnoměrně po celé ploše, která byla dříve dekorovaná a tato je dokonale suchá tak, aby umožnila tento ochranný nátěr vsáknout na několik minut. V případě potřeby použijte k odstranění přebytečného ochranného laku na povrchu čistou textilii nebo bavlněný hadr. Po skončení doporučujeme nechat dekorovaný povrch zaschnout a dekorativní materiál ukáže půvabné odrazy i příjemné světelné efekty. Kýžený efekt je viditelný po 3 - 5 hodinách schnutí od ukončení aplikace ochranného laku.

Pozor!
Ochranný lak Super Glaze nepoužívejte za přítomnosti vysokých hodnot vlhkosti.


VZORKOVNICE
Barevná vzorkovnice je vyrobena ze skutečných barevných vzorků ručním patentovaným tiskovým systémem IT-TO 2003 A000572 "print on real", který napodobuje reálné použití dekorativních materiálů, jako na pohled tak i na dotek, a tím minimalizuje riziko rozdílů barevných odstínů. Přesto se barevné vzorky a vizuální efekty mohou lišit od skutečných, aplikovaných barev, což způsobují odlišné provozní podmínky např. při použití na stěně a na papíře. Vliv na výsledný efekt má i absorpční schopnost povrchu, použité množství a rozmístění materiálu na povrchu i odborná znalost, zručnost a tvořivost aplikátorů. Všechny vzorky byly použity tak, jak je uvedeno ve vzorníku a je potřeba je chápat jako čistě orientační.

Poznámka:
Všechny vzorky, nářadí, dekorativní materiály, barvicí tonery ATF použity pro materiál Perlescente a uvedené ve vzorníku Perlescente jsou pouze orientační z rozmanité nabídky barevných možností, které tento víceúčelový materiál nabízí. Vzhledem k rozsáhlé škále dekoračních možností nabízených výrobků je možné dosáhnout neomezené množství efektů, které závisí na fantazii a zručnosti aplikátorů.


ODPOVĚDNOST
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za případné barevné rozdíly mezi aplikovaným povrchem a barevnými vzorky s různými dávkami barevného toneru ve vzorníku, následky nesprávného použití dekorativních materiálů závisející na faktorech nesouvisejících s kvalitou produktu a stejně tak neneseme žádnou odpovědnost za případné rozdíly mezi odlišnými šaržemi produktů. Spotřebitel je zodpovědný před použitím zkontrolovat konzistence barev mezi jednotlivými šaržemi, vyhodnotit použití a ověřit vhodnost materiálů rozdílné šarže. Spotřebitel je také odpovědný za dávkování barevných tonerů ATF jakož i ostatních přísad. Stejně je odpovědný za jakékoli důsledky aplikace produktu. Při používání materiálů z různých šarží, doporučujeme jejich kombinaci a vždy před aplikací a po obarvení smíchat všechny balení dekorativního materiálu i toneru označené rozdílnými čísly výrobní šarže (označenými jako "BATCH/LOTTO" umístěném na spodní, resp. boční straně prodejního balení) do větší nádoby, čímž se zabrání riziku barevných rozdílů na aplikovaném povrchu. Tyto naše informace, doporučení pro zpracování i použití produktu vycházejí z našich nejlepších zkušeností i znalostí v době publikace tohoto návodu k použití a vztahují se na popisovaný výrobek. Jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Každopádně neručíme za jednotlivé aplikace ani konečný dekorativní vzhled materiálu, protože nemáme žádnou kontrolu nad podmínkami použití produktu.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
Datem minimální trvanlivosti jsou označovány produkty, které si do tohoto data při splnění podmínek skladování uchovávají svou předpokládanou kvalitu. Naše minimální trvanlivost je 24 měsíců od data výroby. Datum výroby je shodný s datum prodeje, který je uveden na daňovém dokladu - faktura. Vypršení data minimální trvanlivosti neznamená, že produkt je zdraví škodlivý, resp. již nepoužitelný. Většinou jde jen o snížení kvality produktu. Použitím takových produktů se nevystavujete zdravotnímu riziku. Po tomto datu produkt může změnit svou strukturu nebo snížit kvalitu obsahu. Materiál je ještě stále bezpečný pro použití po uvedeném termínu "data minimální trvanlivosti" za předpokladu, že jsou dodržovány návody na skladování a balení není poškozeno, ale mohl by ztratit své specifické vlastnosti. Zkontrolujte, zda je obal neporušený, příp. materiál vypadá a voní dobře, předtím než materiál vyhodíte po uplynutí "data minimální trvanlivosti".

LIKVIDACE
V souladu s pokyny § 17, odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Zákona o odpadech ve znění novějších předpisů nelikvidujte tento materiál ani jeho součásti, či zbytky společně s komunálním a domovním odpadem, ale předejte v autorizovaném sběrném středisku tříděného odpadu a recyklovatelných materiálů, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Pokud nebude tento odpad správně zničen, může způsobit problémy. V žádném případě obsah nevylévejte, resp. nevysypávejte do kanálů, vodních toků ani jinak na to neurčených odpadů. Oddělenou likvidací materiálu se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat. Na povinnost zlikvidovat materiál a jeho balení odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace materiálu ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

TECHNICKÁ DATA
ZASYCHÁNÍ: na dotek 2 až 3 hodiny, celková polymerizace 20 - 30 dnů (doba zasychání závisí na různých faktorech, jako je provozní teplota, vlhkost v daném prostoru, dostupné větrání a absorpce povrchu)
PH: 6,5 - 7,5
SPECIFICKÁ MĚRNÁ HMOTNOST: 1 - 1,1
VISKOZITA: 4000 - 8000 CP při teplotě 25°C
VZHLED VÝROBKU: tekutý
ODOLNOST PROTI OTĚRU: optimální, 2050 cyklů podle normy ASTM D2486
ODOLNOST PROTI MYTÍ: optimální, více než 5000 cyklů podle normy UNI EN 10560
ODOLNOST PROTI TEPLOTNÍM ODCHYLKÁM: optimální, podle normy UNI 9424
ZRYCHLENÁ ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ: optimální, podle normy UNI 8941 a kondenzační UV normy ASTM G.53
PAROPROPUSTNOST: velmi dobrá, 139 g/m²/24 hodin podle normy UNI 9396 a UNI 9233
OTĚRUVZDORNOST: výborná, 2050 cyklů podle normy ASTM D 2486
STUPEŇ KŘÍDOVÁNÍ: optimální
ŘEDĚNÍ: produkt je připraven k použití
SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ TEPLOTA: minimální +5°C, maximální +40°C (jednotlivé materiály je třeba skladovat v původním, hermeticky uzavřeném obalu a chránit před mrazem)
ZMĚNA STAVU: bod varu přibližně pri 100°C, bod tuhnutí přibližně pri 0°C
HOŘLAVOST: produkt není hořlavý jako v uzavřené, tak i v otevřené nádobě, neobsahuje žádné hořlavé rozpouštědla, vyrobený na vodní bázi
NORMA VOC: podkategorie L na vodní bázi, maximální přípustný obsah VOC je 200 g./lit., VOC obsah ve výrobku připraveného k použití: <50 g./lit.
ODOLNOST PROTI PLÍSNÍM A BAKTERIÍM: výborná, podle normy UNI 9805
ČIŠTĚNÍ POVRCHU: ponejprv nejdříve 1 měsíc po aplikaci je možné povrch čistit s houbičkou navlhčenou vlažnou, resp. s teplou vodou a mýdlem
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ: použité nářadí omyjte vlažnou, příp. teplou vodou

Poznámka:
Testovaný a patentovaný produkt pod označením číslo E93839919.1 / 101285051. Testy provedl Technický vědecký ústav Giordano z města Bellaria v Itálii.

Poznámka:
Testovaný a patentovaný produkt pod označením číslo IT 1303181 - EP - A - 10004638. Testy provedl Technický vědecký ústav Giordano z města Bellaria v Itálii.

BALENÍ A VYDATNOST MATERIÁLŮ
Fondo Perlescente: 1,25 litru na 13 - 16 m²
Fondo Perlescente: 2,5 litru na 26 - 31 m²
Fondo Perlescente: 10 litrů na 105 - 125 m²

Perlescente: 1,25 litru na 9 - 13 m²
Perlescente: 2,5 litru na 18 - 26 m²
Perlescente: 10 litrů na 71 - 105 m²

Super Glaze: 2,5 litru na 36 - 83 m² (v závislosti na povrchu, který má být ošetřen)

Perle Di Luce: 100 gramů
Perle Di Luce: 200 gramů

Perla Prestige: 0,25 litru

Toner Adamantia: 75 gramů

Glitter: 25 gramů

Poznámka:
Všechny vydatnosti materiálů jsou uvedeny orientačně v jedné vrstvě.


POUŽITÉ NÁŘADÍ A POMŮCKY
Nářadí pro aplikaci tvořící dizajn je plochý štětec s krátkou rukojetí a hladítko.

< назад

Комментарий

Галерея

TATO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVÁ COOKIES. Používáme cookies (soubory, které nám posílají informace o Vašem chování na našem webu), abychom mohli obsah našich stránek a vysílané reklamy přizpůsobit Vašim potřebám a poskytovat tak pro Vás nejlepší služby. Shromážděná data využíváme ke sledování pohybu na našich webových stránkách. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu. Informace o Vašem používání naší webové stránky rovněž používáme na našich sociálních médiích, v reklamě a pro naše analytické účely. Pokud chcete dále užívat naše webové stránky, vyjádřete, zda souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném, marketingovém a statistickém.Více informací
Váš souhlas můžete také kdykoliv odvolat, a to obrátíte-li se na nás přes náš kontaktní formulář.

Мне все понятно