Návod ako nalepiť fresku

04.02.2018
1482
autor: Ivan Vlček

Nádherná kolekcia fresiek reprodukujúca na podpore veľmi podobnom originálu omietaného vápna. Každé majstrovské dielo je pripravené so špeciálnou zmesou z veľmi jemného piesku, tkanín a farieb na prirodzenú lepiacu podporu. Takáto dekorácia je považovaná za večnú klasiku a naozaj sa môže stať ideálnym doplnkom akéhokoľvek priestoru. Naša ponuka zahŕňa nespočetný výber snímok, pričom si zákazník môže dodať aj vlastný snímok.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred aplikáciou fresky si pozorne prečítajte tento návod. Nedodržanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu alebo poškodenia fresky. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov. Tento návod na použitie ruší a nahrádza jeho akúkoľvek predchádzajúcu verziu, preto si ho starostlivo uschovajte. Ak postúpite fresku iným osobám, odovzdajte im aj tento návod na použitie.

PROBLÉMY A OPRAVY
V prípade problémov alebo pre získanie ďalších informácií, nás neváhajte kontaktovať elektronicky cez náš kontaktný formulár alebo telefonicky na +420 604 999 999. Radi vám zodpovieme všetky vaše otázky ohľadne aplikácie.

POPIS
Všetky naše fresky sú založené na základe starej maliarskej techniky, pri ktorej sú farby používané na vrstve predsa len vlhkej vápennej omietke. Freska je k dispozícii s viacerými typmi povrchových úprav (hladká, trblietavá, štetcová, popraskaná, pieskovcová, štruktúrovaná) a je totálne šetrná k životnému prostrediu. Z tohto dôvodu je preto možné jej použitie aj v detských izbách. Esteticky je vhodná pre takmer každý druh priestoru. Navyše jej odolnosť proti vode jej umožňuje aplikáciu v blízkosti bazénov aj v kúpeľniach. Freska sa aplikuje rovnako ako vinylové tapety.

VLASTNOSTI
Fresku je možné vyrobiť v rôznych veľkostiach a je určená na dekoráciu stien i stropov. Ide o vytvorený prenos obrazu na povrch, pričom zachováva autentický vzhľad aj štýl. Zároveň efektívne kombinuje ručnú prácu maliara s modernou technológiou. Technika prenosu obrazu na povrch umožňuje, aby bola freska cenovo dostupnejšia, pri zachovaní jedinečného vzhľadu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Fresku skladujte vo vhodných priestoroch na suchom mieste, v originálnom balení a nevystavujte slnku. Nelepte pri teplote nižšej ako + 5°C, príp. vyššej ako + 30°C a relatívnej vlhkosti vzduchu > 75%. Skladovacia teplota je stanovená medzi + 5°C a + 35°C. Freska je citlivá na mráz.

POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM
Jedinečná výrobná technológia umožňuje to, že fresku možno aplikovať na akýkoľvek hladký povrch, napr. namaľovaná, omietková a sadrová stena, betón, tehla, drevo, sadrokartón, umakart, kov aj plast a to ako bežnú tapetu, hoci s ňou nemá nič spoločné. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Nenesieme zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním fresky osobou, ktorá ju aplikuje ako aj nedodržaním pokynov v tomto návode na použitie. Samolepiacu fresku možno lepiť na obkladačky, nábytok, rovnako je možné použiť ju k premene drobných dekorácií. Pre zaujímavejšie efekt možno navzájom nakombinovať rôzne fresky s rovnakým, príp. odlišným vzorom alebo ich zladiť s dekoratívnymi farbami.

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Fresku nemôžu aplikovať osoby (vrátane detí) so zníženými psychickými, fyzickými a zmyslovými schopnosťami, ani osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností alebo znalostí, pokiaľ tieto nie sú pod dozorom alebo vyškolené v bezpečnosti aplikácie materiálu osobou, zodpovednou za ich bezpečnosť i zdravie. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s freskou a náradím potrebného na jej nalepenie nehrajú. Čistenie a údržbu náradia, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti sa s freskou nesmú hrať. Ak fresku nechávate bez dozoru, vždy ju opatrite originálnym, resp. ochranným obalom. To isté platí pred jej nalepením ako aj ukončením lepenia. Náradie uložte na bezpečné miesto.

NEBEZPEČENSTVO
Pri lepení fresky dodržujte bezpečnostné predpisy, štandardné zdravotné a základné hygienické pravidlá. Podľa charakteru práce používajte vhodný pracovný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare, prípadne štít. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred pracovnou prestávkou aj po práci si umyte ruky vodou a mydlom, ruky ošetrite reparačným krémom. Pri vniknutí farby do očí vymyte tieto vodou a vyhľadajte lekára. Obalový materiál (fólie, atď.) ako aj samotný materiál uchovávajte mimo dosahu detí.

PRÍPRAVA PODKLADU
Všetky kontaktné plochy musia byť čisté, suché, pevné, hladké a mali by byť vyrovnané stierkovou, príp. vyrovnávacou hmotou. Podľa potreby vytmelené a vybrúsené, bez voľných častíc, prachu, mastnosti i olejov. Na mokré povrchy fresku nelepte, môže sa pod nimi vytvoriť pleseň. Všetky savé podklady ako napr. čerstvú omietku, stierku a sadrokartón napustite penetračným náterom. Zmyslom penetrácie je spevnenie a zároveň vyrovnanie nasiakavosti podkladu. Penetrácia neznižuje paropriepustnosť. V každom prípade odporúčame penetráciu podkladu vykonať. Penetračný náter je zvyčajne prvým krokom pre dosiahnutie dokonalého dekoratívneho efektu, ktorý si do svojho interiéru vyberiete. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je treba mať pri výbere dostatok informácií, aby dekor slúžil k maximálnej spokojnosti. Pre interiér je určená penetračná farba Primer Fissativo, ktorá je vyrobená zo živíc na vodnej báze. Pre penetrovanie je dôležité nanášať také množstvo, ktoré je podklad schopný vsiaknuť. Odporúčame nevytvoriť lesklý film na aplikovanom povrchu. Po dokončení penetrácie je potrebné jej pôsobenie približne 4 hodiny, aby bola účinná.

POKYNY PRE NALEPENIE
Lepenie fresky sa všeobecne líši podľa druhu fresky a podkladovej plochy, na ktorú sa má freska nalepiť. Vždy je dobré pracovať v dvoch osobách, pretože ide o dlhé pásy, ktoré musí niekto pridržať a ruky navyše rozhodne oceníte. Freska sa dá odstrániť a premiestniť takmer na každý typ povrchu, za niekoľko minút po jej prvom umiestnení. Pracujte pri izbovej teplote. Je vhodné vykonať skúšku pred začatím práce na vytvorenie charakteristiky povrchu, na ktorý materiál bude aplikovaný. Pre ľahšiu prácu je možné na povrch načrtnúť vodorovnú čiaru, aby sa nestalo, že fresku nalepíte krivo. Pre krajiny s vysokým humánnym množstvom a vysokým bakteriálnym vývojom odporúčame zvýšiť lepiaci účinok fresky s normálnou vodou zriedenou metylcelulózou používanú pre tapety.

LEPENIE FRESKY V PREVÁDZKE
Uistite sa, že mechanická pevnosť uhladenej malty, jej priľnavosť k omietke a fresky sú dostatočné, aby sa zabránilo riziku odtrhnutia. Ak nie sú dostatočne silné, freska by mohla zo steny opadať spolu s jemnou maltou tvoriacu omietku. Naneste jednu vrstvu podkladovej farby Fondo ATF Bianco alebo vodou umývateľnej farby. Zvoľte si priestor, kde bude freska umiestnená a vyznačte si napr. ceruzkou umiestnenie fresky na povrchu pomocou vodováhy, minimálne 2 - 3 body na rohoch. Odstráňte podkladový papier zo zadnej strany fresky iba na 2 - 3 cm. Takto pripravenú fresku priložte a prilepte na požadované miesto použitím ľahkého tlaku. Prilepte prvú časť a potom odstráňte zvyšný podkladový papier. Pokračujte rovnomerne do odberu ďalšej spodnej časti podkladového papiera a postupne tak až na koniec z kusu, aby freska postupne držala na povrchu. Priebežne uhlaďte rukou alebo handričkou. Pre zabezpečenie optimálnej priľnavosti nakoniec fresku silno pritlačte k povrchu pomocou valčeka z machovej gumy alebo s plastovým hladidlom (priľnavosť sa úmerne zvyšuje k použitému tlaku). Okraje fresky je možné ešte dodatočne pevne pritlačiť pomocou valčeka na spoje. Ako podložka na prípadné rezanie a úpravy sa hodí napr. sklenená doska.

UKONČENIE LEPENIA FRESKY
Po dôkladnom nalepení fresky môžete jej kraje lemovať ozdobnými lištami. Ak chcete nalepenú fresku zvýrazniť, príp. docieliť decentný vzhľad, použite naše dekoratívne lišty.

ČISTENIE NÁRADIA
Použité náradie umyte vlažnou vodou.

ZODPOVEDNOSŤ
Výrobca ani dovozca nepreberajú zodpovednosť za prípadné farebné rozdiely medzi aplikovaným povrchom a farebnými vzorkami vo vzorkovníka, či v inom dostupnom katalógu, následky nesprávneho použitia dekoratívnych materiálov a rovnako tak nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi odlišnými šaržami produktov. Spotrebiteľ je zodpovedný pred použitím skontrolovať konzistencie farieb medzi jednotlivými šaržami, vyhodnotiť použitie a overiť vhodnosť materiálov inej šarže. Rovnako je zodpovedný za akékoľvek dôsledky aplikácie produktu. Tieto naše odporúčania pre spracovanie a použitie produktu vychádzajúce z našich najlepších skúseností a znalostí v čase publikácie tohto návodu na použitie, sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Každopádne neručíme za jednotlivé aplikácie ani konečný dekoratívny vzhľad materiálu, pretože nemáme žiadnu kontrolu nad podmienkami použitia výrobku.

LIKVIDÁCIA
V súlade s pokynmi §39, ods. 3 zákona 223/2001 Zb. v znení novších predpisov nelikvidujte tento materiál ani jeho súčasti spoločne s komunálnym a domovým odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku triedeného odpadu a recyklovateľných materiálov, zriadených mestskými úradmi alebo k predajcom, ktorí túto službu poskytujú. Pokiaľ nebude tento odpad správne zničený, môže spôsobiť ekologické problémy. V žiadnom prípade obsah nevylievajte, resp. nevysypávajte do kanálov, vodných tokov ani inak na to neurčených odpadov. Oddelenú likvidáciou materiálu sa predchádza nepriaznivým dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie vyplývajúcim z nesprávnej likvidácie a umožňuje sa recyklovať. Na povinnosť zlikvidovať materiál a jeho balenie oddelene upozorňuje značka preškrtnutej popolnice na výrobku. Likvidácia materiálu zo strany užívateľa, ktorá nie je v súlade s platnou legislatívou, bude mať za následok zodpovedajúci postih.

< späť

Komentáre

Galéria

Používame cookies (súbory, ktoré nám posielajú informácie o Vašom správaní na našom webe), aby sme mohli obsah našich stránok a vysielané reklamy prispôsobiť Vašim potrebám a poskytovať tak pre Vás najlepšie služby. Zhromaždené údaje využívame na sledovanie pohybu na našich webových stránkach. Ubezpečujeme Vás, že naše cookies nie sú priamo viazané na Vaše meno ani e-mailovú adresu. Informácie o Vašom používaní našej webovej stránky tiež používame na našich sociálnych médiách, v reklame a pre naše analytické účely. Ak chcete ďalej používať naše webové stránky, vyjadrite, či súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutnom, marketingovom a štatistickom.Viac informácií
Váš súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať, a to ak sa na nás obrátite cez náš kontaktný formulár.

Rozumiem